IBM Maximo Predict: przewidywanie awarii zasobów

Produkt IBM Maximo Predict umożliwia przejście od planowej konserwacji do działań wykonywanych w oparciu o bieżące zapotrzebowanie poprzez przewidywanie prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych awarii dzięki uczeniu maszynowemu i analizie danych. Pozwala to na ograniczenie awarii zasobów i związanych z nimi kosztów. Maximo Predict, teraz jako część zintegrowanego pakietu IBM Maximo® Application Suite, szuka wzorców w danych dotyczących zasobów, wykorzystania i środowiska, a także zestawia te wzorce z wszelkimi znanymi problemami, aby pomóc inżynierom i menedżerom ds. konserwacji przewidywać awarie oraz współużytkować dane i oceny.

Najważniejsze możliwości oprogramowania Maximo Predict

  • Wykorzystuje dane z czujników internetu rzeczy (IoT) oraz systemów operacyjnych, IT i EAM
  • Zawiera pięć popularnych szablonów modelu predykcyjnego i powiązane wizualizacje
  • Zawiera bogatą bibliotekę analitycznych interfejsów API do budowy modeli niestandardowych
  • Ocenia modele predykcyjne z wykorzystaniem technologii IBM Watson® Machine Learning
  • Oceny modelu łatwo integrują się z produktem IBM Maximo Health w celu poprawy monitorowania stanu technicznego

Najważniejsze zalety rozwiązania Maximo Predict

Ograniczenie nieplanowanych przestojów i czynników ryzyka

Przewiduj awarie zasobów i inicjuj działania, tak aby unikać przestojów.

Niższe koszty utrzymania

Koniec z podejmowaniem zbędnych działań — system wczesnego ostrzegania pomaga planować konserwację tak, aby zapobiegać awariom.

Lepsze wykorzystanie zasobów

Możliwość przewidywania i ograniczania awarii zasobów sprzyja ich efektywniejszemu wykorzystywaniu.

Wydłużenie czasu życia zasobów

Identyfikacja czynników wpływających na wydajność operacyjną pozwala doskonalić działania w zakresie konserwacji i osiągać wyższy poziom niezawodności.

Większa wydajność produkcji

Rozwiązanie zwiększa efektywność i niezawodność przetwórstwa przemysłowego, procesów produkcyjnych i samych produktów. A to przekłada się na lepsze wyniki.

IBM Maximo Health: przeprowadzanie konserwacji w oparciu o bieżące potrzeby

Oprogramowanie Maximo Health umożliwia zarządzanie stanem zasobów z wykorzystaniem danych internetu rzeczy (IoT) pozyskiwanych z czujników umieszczonych przy zasobach i z innych źródeł, takich jak prognozy pogody, rejestry zasobów czy historia pracy. Pozwala to zwiększać dostępność zasobów i łatwiej planować ich wymianę. Oprogramowanie Maximo Health, stanowiące teraz część zintegrowanych rozwiązań IBM Maximo Application Suite, umożliwia uzyskiwanie skonsolidowanego, globalnego ujęcia. Wgląd w stan zasobów pomaga zwiększać ich dostępność i rozpoznawać te, na które należy zwrócić baczniejszą uwagę.

Najważniejsze możliwości oprogramowania Maximo Health

  • Pojedynczy, intuicyjny w obsłudze panel kontrolny z widokiem całej floty zasobów i możliwością analizy zstępującej ich stanu
  • Integracja danych z czujników
  • Powiadomienia i działania oparte na stanie zasobów
  • Elastyczne wskaźniki stanu zasobów (według typu lub grupy)

Najważniejsze zalety rozwiązania Maximo Health

Ograniczenie kosztów związanych z awariami zasobów i częstości ich występowania

Możesz monitorować potrzeby zasobów za pomocą zarejestrowanych urządzeń internetu rzeczy, które wysyłają dane z czujników i podejmują zautomatyzowane działania pomagające zapobiegać kosztownym awariom.

Większa dostępność zasobów

Monitoruj potrzeby, koszty, wydajność i pozostały czas przydatności, tak by ograniczać awarie zasobów i przestoje do minimum.

Optymalizacja konserwacji zapobiegawczej

Łącz rekordy zasobów i dane z czujników, tak aby podejmować działania w oparciu o informacje o stanie zasobów zamiast przeprowadzać zbędną konserwację predykcyjną.

Ograniczanie ryzyka operacyjnego

Szczegółowy wgląd w status zasobów pomaga skupić się na tych najważniejszych.

Szybsze podejmowanie decyzji o wymianie

Dzięki zaawansowanym analizom, które zapewniają czytelne ujęcie informacji o Twoich zasobach możesz dokładniej i efektywniej planować ich wymianę.

Chcesz dowiedzieć się więcej?