Pracownik korzystający z dwóch monitorów podczas weryfikowania projektów części przygotowanych na komputerze

Śledzenie pochodzenia wymagań na potrzeby zautomatyzowanego generowania dokumentów

IBM Engineering Lifecycle Optimization — Publishing automatyzuje generowanie raportów w formie dokumentów we wdrożonym produkcie Jazz™ oraz narzędziach firm zewnętrznych — bez względu na to, czy są wymagane na potrzeby oficjalnej weryfikacji, realizacji zobowiązań umownych, nadzorowania zgodności z przepisami czy do użytku ad hoc. Oferowany produkt zapewnia wysoką jakość macierzy śledzenia wymagań tworzonych w formatach, takich jak PDF, HTML, Word, Excel czy XSL. Wbudowane funkcje pozwalają na wyodrębnianie danych z różnych źródeł, aby ograniczyć konieczność pracy ręcznej i zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędów. Gotowe szablony pomagają szybciej rozpoczynać realizację projektów. Pakiet narzędzi oferuje intuicyjne funkcje, na przykład metodę „przeciągnij i upuść” oraz możliwość uruchamiania i podglądu.

Korzyści

Generuje wysokiej jakości dokumenty

Tworzy wysokiej jakości dokumenty z elastycznym formatowaniem oraz złożone raporty zawierające dane z wielu źródeł, jednocześnie zapewniając możliwość śledzenia pochodzenia wymagań

Obsługuje wiele formatów wyjściowych

Umożliwia tworzenie współbieżnych dokumentów w wielu formatach za pomocą jednego szablonu

Zawiera gotowe szablony

Udostępnia graficzne środowisko edycji szablonów do projektowania niestandardowych raportów.

Wyodrębnia dane z jednego lub wielu źródeł

Pozwala na łączenie danych pochodzących z wielu źródeł oraz wyodrębnianie danych z jednego źródła.

Cechy i funkcje rozwiązania IBM Engineering Lifecycle Optimization — Publishing

Spełnia złożone wymagania dotyczące stylu i formatu

Organizacje zajmujące się planowaniem muszą wykorzystywać dane inżynieryjne dotyczące ich systemów i oprogramowania do tworzenia dokumentacji spełniającej złożone wymagania dotyczące stylu i formatu. Wymagania te mogą być nakładane przez klientów, partnerów handlowych lub organy administracji rządowej bądź branży (i dotyczyć m.in. dokumentów inżynieryjnych lub kontraktowych, dokumentacji na potrzeby audytów czy zgodności z przepisami lub wymogów interesariuszy). Publishing automatyzuje generowanie takich dokumentów w oparciu o dane pochodzące z IBM ELM i innych rozwiązań, z których korzystasz.

Tworzy estetyczne, przejrzyste dokumenty oparte na wielu źródłach

Dzięki IBM Engineering Lifecycle Optimization — Publishing otrzymujesz dostęp do aplikacji generującej estetyczne, przejrzyste dokumenty oparte na wielu źródłach. Możesz generować dokumentację ręcznie lub w trybie wsadowym bez konieczności nadzoru. To oprogramowanie skróci czas potrzebny na ręczne tworzenie dokumentów i wykonywanie zadań związanych z ich aktualizacją, pozwalając Ci skupić się na podstawowych celach biznesowych.

Sprawnie generuje macierz pochodzenia wymagań

Tworzy dokumenty oparte na wielu źródłach w takich formatach jak Microsoft Word, PDF, HTML i XSL-FO. Styl dokumentu jest elastyczny. Opcje macierzy śledzenia wymagań obejmują sformatowany tekst, spisy treści, łączenie i wbudowywanie obiektów (OLE) oraz style zdefiniowane przez użytkownika. Oprogramowanie obsługuje również odsyłacze hipertekstowe, co umożliwia nawigację między elementami dokumentów lub powrót do aplikacji źródłowej.

Udostępnia narzędzie obsługujące dane pochodzące z różnych źródeł, by ułatwić przetwarzanie

Dla rozwiązania IBM Engineering Lifecycle Optimization — Publishing pochodzenie danych i sposób ich dostarczenia nie są istotne. Dane pozostają oddzielone od formatowania, a ich źródło i format wyjściowy są uogólnione. Nie jest konieczne instalowanie narzędzi innych firm do odczytywania dokumentów. Nie ma też potrzeby modyfikacji danych. Ponadto można rozszerzyć funkcje narzędzia, wykorzystując język XSL-FO do generowania dodatkowych formatów wyjściowych, które nie są bezpośrednio obsługiwane.

Umożliwia szybsze rozpoczęcie pracy dzięki szablonom

Wstępnie zdefiniowane formaty i prezentacje przyspieszą rozpoczęcie pracy. Możesz zaprojektować treść i format dokumentów, korzystając z pełnego pakietu narzędzi do tworzenia i edycji szablonów. Narzędzia są intuicyjne w obsłudze i oferują funkcje takie jak „przeciągnij i upuść” oraz możliwość podglądu.

Zapewnia dostęp do danych aplikacji firm zewnętrznych za pośrednictwem interfejsów XML i REST

IBM Engineering Lifecycle Optimization — Publishing tworzy raporty na podstawie danych pochodzących z produktów IBM Engineering Lifecycle Management (ELM). Dokument Software Product Compatibility Reports udostępnia wszystkie źródła danych rozwiązania Rational. Daje też dostęp do danych aplikacji firm zewnętrznych za pośrednictwem interfejsów XML i REST. Raporty można generować z poziomu obsługiwanych aplikacji lub bezpośrednio z programu IBM Engineering Lifecycle Optimization — Publishing.

Pozwala śledzić wymagania dotyczące dokumentacji

IBM Engineering Lifecycle Optimization — Publishing umożliwia śledzenie wymagań, ułatwiając dokumentowanie relacji między różnymi jednostkami (takimi jak wymagania lub scenariusze testowe) w całym cyklu życia dokumentu oraz określenie, w jaki sposób takie jednostki na siebie wpływają. Pozwala to na śledzenie danych, ocenę ryzyka, przeprowadzenie analizy wpływu i przestojów oraz nadzorowanie procesu i zarządzanie nim.