IBM® ELM dla sektora infrastruktury publicznej

Projekty infrastrukturalne są niezmiennie skomplikowane. Zwykle obejmują wiele ruchomych części, zespoły uczestników i wiele etapów realizacji. Takie projekty wymagają ogromnych nakładów finansowych, ale stanowią też duże inwestycje w kapitał ludzki. Często mogą mieć wpływ na życie i bezpieczeństwo wszystkich osób w danej społeczności, a nawet osób z innych obszarów.

Przy tak ogromnych konsekwencjach, złożone projekty z sektora publicznego wymagają pełnego, kompleksowego podejścia do inżynierii w całym cyklu życia produktu. Produkt IBM Engineering Lifecycle Management może zaoferować takie podejście, a nawet więcej. Usprawnij operacje — od tworzenia wymagań przez testowanie po wdrażanie — za pomocą środowiska programowego, które jest zarówno wydajne, jak i elastyczne.

→ Zobacz, jak produkt IBM ELM zarządza złożonością w sektorze publicznym (01:41)

→ Przeczytaj opracowanie IDC

Kluczowe korzyści z produktu IBM Engineering dla infrastruktury publicznej

Zarządzanie wymaganiami

Usprawnienie planowania. Definiowanie i analizowanie wymagań oraz zarządzanie nimi dla całego projektu. Implementowanie sprawdzonych procedur zarządzania wymaganiami. Udostępnianie wymagań wszystkim członkom rozszerzonego zespołu.

Zarządzanie zmianami

Wspomaga podejmowanie trafnych decyzji. Zrozumienie wpływu zmian wymagań na dane dotyczące kosztów i realizacji. Gwarancja powiadamiania wszystkich zainteresowanych stron o zmianach i ich wpływie.

Zarządzanie procesami

Działaj produktywnie. Wdrażanie sprawdzonych procedur poprzez elastyczne tworzenie metod procesu w celu zaimplementowania mierzalnych udoskonaleń w procesach rozwoju. Tworzenie/publikowanie niestandardowych opisów procesów.

Skalowalna współpraca

Optymalizacja pracy zespołowej. Usprawnienie komunikacji i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami, dostawcami i wykonawcami. Zaimplementowanie konfigurowalnych raportów i paneli kontrolnych w celu zapewnienia, że każdy ma aktualne informacje.

Ryzyko i gwarancja bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa. Zapewnienie spójnych ram dla wszystkich działów i funkcji. Zarządzanie wpływem zmian wymagań w całej organizacji. Ustanawianie kryteriów testowania.

Walidacja i weryfikacja

Lepsza jakość. Wyraźnie formułowanie wymagań co do efektu i kryteria walidacji. Automatyzacja procesu sprawdzania, czy wyniki prac są zgodne z wymaganiami.

Pomyślnie zarządzanie coraz bardziej rozbieżnymi wymaganiami

Przy dużych projektach dotyczących infrastruktury publicznej władze lokalne często chcą maksymalizować wartość dla podatników, kontrahenci pragną osiągać dobre marże przy niewielkim nadzorze, a agencje zarządzające skupiają się na wysokiej jakości efektach osiągniętych w ramach założonego budżetu. Skala i złożoność tych projektów robót publicznych wymaga możliwości śledzenia wymagań przez cały okres trwania projektu. Przyjęcie kompleksowego systemu zarządzania i ujawniania wymagań od zapytania ofertowego po realizację zapewnia jednolity, przejrzysty wgląd we wpływ wszelkich zmian dokonanych podczas projektu, pozwalając na szybkie podejmowanie świadomych decyzji przez kierownictwo.

Pasiaste słupki drogowe na prawym pasie ulicy
Pracownik w kasku ochronnym sprawdzający maszynę przemysłową

Zarządzanie wymaganiami wspomagane przez sztuczną inteligencję

Prawidłowe określenie wymagań i zarządzanie nimi jest kluczem do udanego projektu inżynieryjnego. IBM nie tylko oferuje wiodące rozwiązanie w zakresie zarządzania wymaganiami, ale wykorzystuje też moc platformy Watson AI, aby umożliwić sprawdzanie danych wejściowych dotyczących wymagań za pomocą produktu IBM Engineering Requirements Quality Assistant na podstawie wielu wytycznych, dostarczając w ten sposób zalecenia dotyczące korekty wymagań w czasie rzeczywistym.

→ Przeczytaj informacje na temat zarządzania wymaganiami ze wsparciem sztucznej inteligencji

Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi

Udane projekty infrastruktury publicznej wymagają efektywnego zarządzania złożonym zbiorem wymagań obejmującym wielu wykonawców i dostawców. Zarządzanie wymaganiami i zmianami w wymaganiach ma kluczowe znaczenie – od utworzenia zapytania ofertowego i w miarę realizowania projektu. Zrozumienie wpływu zmian wymagań na poziom ryzyka, koszty i czas, a także powiązanie wymagań ze stanem pracy i weryfikacją, umożliwia spełnienie wszystkich wymagań, pomagając zespołom projektowym w pomyślnym zakończeniu projektu.

Widok z lotu ptaka na wzniesioną autostradę nad dwoma torami kolejowymi

Zasoby dotyczące infrastruktury publicznej

Otwarty laptop wyświetlający tekst i abstrakcyjną grafikę

Zarządzanie wymaganiami wspomagane przez sztuczną inteligencję

Możliwości sztucznej inteligencji można wykorzystać do efektywniejszego, inteligentnego i trafniejszego zarządzania wymaganiami za pomocą produktu IBM Engineering Requirements Management.

Otwarty laptop wyświetlający tekst i abstrakcyjną grafikę

Elastyczność w czasie rzeczywistym

Zapoznaj się z podstawowymi zasadami i praktykami dla zespołów ds. oprogramowania wbudowanego.

Otwarty laptop pokazujący osobę pracującą z tablicą projektową, która ma na sobie zestaw VR

Zdolność do sprostania rozbieżnym wymaganiom

Zobacz, w jaki sposób rozwiązanie IBM Engineering zarządza złożonością w sektorze publicznym, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym.

Następne kroki