Informacje o tym, jak IBM dopasowuje komunikację z Tobą do Twoich potrzeb

IBM dopasowuje komunikację z Tobą do Twoich potrzeb

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej IBM, podobnie jak większość przedsiębiorstw, regularnie zbiera lub otrzymuje biznesowe dane kontaktowe od osób fizycznych. Do biznesowych danych kontaktowych zalicza się zwykle informacje umieszczane na wizytówkach. IBM wykorzystuje te biznesowe dane kontaktowe do uzasadnionych celów biznesowych — takich jak nawiązywanie kontaktu lub komunikacja z Tobą, realizowanie zamówień, wsparcie produktów i usług IBM, wystawianie faktur klientom, marketing i sprzedaż produktów oraz usług IBM i personalizacja interakcji z IBM.

IBM może także uzyskiwać biznesowe dane kontaktowe od osób trzecich, takich jak sprzedawcy list teleadresowych.Tam, gdzie to możliwe, IBM zwraca się do takich osób trzecich o potwierdzenie, że informacje zostały pozyskane w sposób prawidłowy i że osoby te mają prawo przekazać określone informacje IBM w celach, do jakich IBM zamierza je wykorzystać.

IBM może uzupełniać posiadane biznesowe dane kontaktowe o inne dane osobowe istotne w kontekście biznesowym, otrzymane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, od organizacji, z którą ta osoba jest związana, lub też udostępnione publicznie przez tę osobę. Przykładami takich danych osobowych istotnych w kontekście biznesowym są blogi o tematyce biznesowej, publikacje o tematyce biznesowej, informacje o zajmowanych stanowiskach i uzyskanych certyfikatach. IBM korzysta z tych informacji, aby optymalizować komunikację z Tobą.

IBM jest organizacją o zasięgu ogólnoświatowym, w ramach której integrowane są procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne niezależne od granic państwowych. W związku z tym IBM może udostępniać biznesowe dane kontaktowe i dane osobowe istotne w kontekście biznesowym w obrębie własnej organizacji oraz przenosić je między krajami, w których IBM prowadzi działalność, o ile odbywa się to w ramach celów wykorzystania danych wymienionych powyżej (w szczególności do krajów, w których przepisy o ochronie danych mogą być mniej rygorystyczne niż w kraju osoby, której dane te dotyczą). Wykorzystując dane osobowe, IBM będzie je chronić zgodnie z przyjętymi zasadami ochrony danych osobowych.

W razie pytań dotyczących niniejszego oświadczenia, a także aby uzyskać kopię swoich biznesowych danych osobowych będących w posiadaniu IBM lub aby zażądać skorygowania nieprawidłowych informacji, proszę skontaktować się z IBM.