Uzupełniające Oświadczenie o ochronie poufności dotyczące spółki Kyndryl

Informacje o spółce Kyndryl: W październiku 2020 roku IBM poinformował o zamiarze wydzielenia swojej działalności obejmującej usługi w zakresie infrastruktury informatycznej (IT Infrastructure Services) w dziale Global Technology Services i utworzenia nowej, odrębnej spółki giełdowej. W wyniku tej operacji powstały dwa przedsiębiorstwa będące liderami w swoich sektorach rynku – IBM i Kyndryl.

Kyndryl będzie projektować i obsługiwać nowoczesną, wydajną i niezawodną infrastrukturę informatyczną, na której na co dzień opiera się współczesny świat, a także zarządzać tą infrastrukturą. Więcej informacji o spółce Kyndryl można znaleźć na jej stronie WWW.

Oświadczenie IBM o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich jednostek organizacyjnych Kyndryl. W niniejszym suplemencie opisano w szczególności przyjęty przez Kyndryl sposób postępowania z Państwa danymi osobowymi.

W fazie przejściowej, do chwili oddzielenia się od IBM, jednostki organizacyjne spółki Kyndryl funkcjonują jako przedsiębiorstwa podporządkowane IBM, do których przeniesione zostaną odpowiednie obszary działalności. Do chwili pełnego wyodrębnienia jednostki organizacyjne spółki Kyndryl będą podlegać strategiom IBM.

Oświadczenie IBM o ochronie prywatności oraz niniejszy suplement przestaną obowiązywać, gdy Kyndryl opracuje własne oświadczenie o ochronie prywatności lub (najpóźniej) po wyodrębnieniu spółki. Dokumenty te zostaną zastąpione Oświadczeniem Kyndryl o ochronie prywatności, które będzie zasadniczo podobne do odpowiedniego oświadczenia IBM.

Kontakt ze spółką Kyndryl: Jeśli mają Państwo pytania dotyczące niniejszego uzupełniającego Oświadczenia o ochronie prywatności, prosimy o kontakt przy użyciu tego formularza, z zaznaczeniem, że chodzi o Kyndryl.

Niniejsze uzupełniające Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o procedurach spółki Kyndryl dotyczących ochrony prywatności. Możemy również udostępniać informacje o gromadzeniu lub używaniu danych osobowych w określonych sytuacjach, np. gdy prosimy o udzielenie zgody na przesyłanie korespondencji marketingowej.

  1. Współużytkowanie danych osobowych: Dopóki Kyndryl pozostanie przedsiębiorstwem podporządkowanym IBM, dane osobowe będą współużytkowane przez IBM i Kyndryl w sposób opisany w Oświadczeniu IBM o ochronie prywatności. Umowy, które wchodzą w zakres usług Kyndryl, zostaną w ramach wyodrębniania przedsiębiorstwa przeniesione do spółki Kyndryl. Będzie to obejmować dane osobowe, takie jak biznesowe informacje kontaktowe. Kyndryl ma uzasadniony interes w przetwarzaniu tych informacji w celu realizacji swoich zobowiązań umownych wobec klientów (np. wobec organizacji, dla której Państwo pracują). Dotyczy to również sytuacji, w których informacje takie będą musiały być współużytkowane po wyodrębnieniu przedsiębiorstwa, np. gdy IBM i Kyndryl będą świadczyć usługi wspólnie lub gdy IBM będzie świadczyć swoje usługi na rzecz spółki Kyndryl jako podwykonawca.
  2. Marketing: Przed oddzieleniem się od IBM spółka Kyndryl może kontaktować się ze swoimi dotychczasowymi lub potencjalnymi klientami w celach marketingowych. Ich dane osobowe będą używane przez spółkę Kyndryl wyłącznie na potrzeby korespondencji marketingowej. Tutaj można zrezygnować z korespondencji marketingowej wysyłanej przez Kyndryl.

    Kyndryl jako administrator danych: Po przeniesieniu działalności z IBM do spółki Kyndryl administratorami odpowiednich danych osobowych staną się jednostki organizacyjne Kyndryl. W tym przypadku administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka Kyndryl Inc., z siedzibą pod adresem One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, o ile nie ustalono inaczej. Kyndryl Inc. może nie być administratorem Państwa danych osobowych, jeśli:

    a). dane te są przetwarzane w związku z relacją umowną (w takim przypadku administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Kyndryl zawierające umowę) lub.

    b). dane osobowe są gromadzone w fizycznej siedzibie lub lokalizacji przedsiębiorstwa podporządkowanego spółki Kyndryl (wówczas administratorem danych osobowych jest to przedsiębiorstwo podporządkowane).
  3. Państwa prawa: Jeśli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek swoich praw wymienionych w Oświadczeniu IBM o ochronie prywatności, prosimy o kontakt przy użyciu tego formularza, z zaznaczeniem, że chodzi o Kyndryl.