Oświadczenie IBM o Ochronie Prywatności w Internecie

Niniejsze Oświadczenie obowiązuje od 01 grudnia 2020 roku.

Poprzednia wersja niniejszego Oświadczenia jest dostępna tutaj.

Ochrona prywatności użytkowników jest ważna dla IBM; zaufanie użytkowników jest dla nas jedną z kluczowych wartości.

Niniejsze Oświadczenie dotyczy: procedur postępowania z informacjami obowiązujących w serwisach WWW IBM i serwisach WWW przedsiębiorstw podporządkowanych IBM, typów gromadzonych i śledzonych informacji na temat użytkowników serwisów WWW IBM, sposobu wykorzystywania tych informacji, ich udostępniania oraz przetwarzania poza siecią. Opisano w nim również możliwe sposoby wykorzystania informacji cookie, sygnalizatorów WWW i innych rozwiązań technicznych w usługach przetwarzania w chmurze i oprogramowaniu IBM. Zawarte w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności odniesienia do serwisów WWW, produktów i usług IBM obejmują aplikacje („apki”), programy i urządzenia.

Niniejsze Oświadczenie IBM o Ochronie Prywatności w Internecie uzupełnia Oświadczenie IBM o Ochronie Prywatności.

Oświadczenie ma zastosowanie do serwisów WWW IBM, które zawierają odsyłacze do tego Oświadczenia, ale nie ma zastosowania do tych serwisów IBM, w których obowiązują odrębne, specyficzne dla nich Oświadczenia o Ochronie Prywatności. Ponadto nie ma ono zastosowania do przypadków, w których IBM przetwarza jedynie informacje w imieniu swoich klientów na ich rzecz, np. gdy działa jako dostawca usług serwerowych WWW.

Niniejsze Oświadczenie może być uzupełniane o dodatkowe informacje związane z konkretnymi interakcjami IBM z użytkownikiem, takie jak dokument transakcyjny lub konkretne oświadczenie o ochronie prywatności towarzyszące zamawianiu lub używaniu usługi elektronicznej.

Procedury ochrony prywatności IBM odnoszące się do informacji gromadzonych za pośrednictwem serwisu ibm.com, opisane w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności, są zgodne z systemem zasad ochrony prywatności w relacjach transgranicznych APEC Cross Border Privacy Rules System. System ten udostępnia organizacjom platformę pozwalającą im zapewnić ochronę danych osobowych przesyłanych między uczestniczącymi w APEC rynkami. Więcej informacji na temat platformy APEC można znaleźć tutaj (PDF, 89 kB).

W przypadku pytań lub zastrzeżeń dotyczących stosowanych przez IBM zasad lub procedur ochrony prywatności należy kontaktować się z IBM za pośrednictwem tego formularza. W przypadku zastrzeżeń dotyczących ochrony prywatności lub korzystania z danych, które nie zostały wyeliminowane przez IBM w zadowalający sposób, należy kontaktować się (bezpłatnie) z zewnętrznym specjalistą ds. rozstrzygania sporów w Stanach Zjednoczonych pod tym adresem.

Gromadzenie danych osobowych

Wprowadzenie

Użytkownik może dobrowolnie przekazać IBM dane osobowe w różnych sytuacjach. Na przykład może przekazać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w celu umożliwienia komunikacji, zamówienia produktu, realizacji zamówienia, zarejestrowania się w usłudze, uzyskania subskrypcji lub usługi, a także – w przypadku dostawców lub partnerów handlowych – w ramach relacji biznesowych. Użytkownik może także podać dane swojej karty kredytowej w celu dokonania zakupu od IBM lub udostępnić opis swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na ofertę pracy w IBM. Jeśli użytkownik poinformuje IBM, że nie życzy sobie, aby jego dane były wykorzystywane do nawiązywania z nim kontaktu w sprawach innych niż obsługa konkretnego żądania, IBM uwzględni to życzenie.

Rejestracja

Jeśli użytkownik chce otrzymywać informacje, pobierać publikacje, rejestrować swój udział w wydarzeniach na żywo lub wydarzeniach wirtualnych bądź zamawiać wersje próbne rozwiązań, IBM może poprosić go o podanie imienia i nazwiska oraz biznesowych informacji kontaktowych, a także innych informacji związanych z danym żądaniem. Z informacji tych IBM korzysta w związku z żądaniem użytkownika i na potrzeby prowadzonej z nim komunikacji. W większości przypadków informacje te mogą umożliwiać identyfikację użytkownika podczas odwiedzania serwisów WWW IBM. IBM będzie przechowywać informacje użytkownika na potrzeby potencjalnych interakcji z użytkownikiem w przyszłości. Aby zażądać zaprzestania wykorzystywania informacji rejestracyjnych, należy skontaktować się z IBM, korzystając z tego formularza.

IBM może również poprosić użytkownika o zarejestrowanie identyfikatora IBMid. W takim przypadku użytkownik musi podać IBM swoje imię i nazwisko, adres e-mail, kraj oraz inne informacje, jeśli są potrzebne do celów, w jakich użytkownik jest proszony o rejestrację. Identyfikator IBMid służy do jednoznacznej identyfikacji użytkownika podczas odwiedzania serwisów WWW IBM, przesyłania żądań lub zamawiania bądź używania produktu lub usługi. Przy zamawianiu większości usług i produktów IBM wymaga od użytkowników posiadania zarejestrowanego identyfikatora IBMid. Rejestracja przy użyciu identyfikatora IBMid może umożliwić użytkownikowi dostosowanie i kontrolę ustawień w zakresie ochrony prywatności. Określone produkty i usługi IBM mogą wymagać rejestracji właśnie w celu udostępnienia tych produktów lub usług. W takich przypadkach szczegółowe informacje podawane przez użytkownika podczas rejestracji w związku z określonym produktem lub usługą będą używane wyłącznie do konkretnego celu, jakim jest udostępnienie użytkownikowi takiego produktu lub usługi.

Wizyty w serwisie WWW oraz korzystanie z usług przetwarzania w chmurze i aplikacji („apek”) IBM

IBM może również gromadzić informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z serwisów WWW oraz usług przetwarzania w chmurze i aplikacji („apek”) IBM, wykorzystując do tego różne techniki. Na przykład, gdy użytkownik odwiedza serwisy WWW bądź korzysta z usług przetwarzania w chmurze lub apek IBM, mogą być rejestrowane pewne informacje wysyłane przez przeglądarkę lub urządzenie użytkownika, takie jak adres IP (w tym informacje wynikające z adresu IP, takie jak lokalizacja geograficzna), system operacyjny, typ, wersja i język przeglądarki lub urządzenia, godzina i czas trwania dostępu oraz adresy wyjściowych serwisów WWW. Ponadto IBM może gromadzić informacje o sposobie używania serwisu WWW lub apki przez użytkownika, w tym dzienniki awarii i statystyki użycia, na przykład dotyczące tego, które strony serwisu WWW IBM odwiedzał użytkownik, ile czasu spędził na każdej z nich i jakie inne czynności wykonywał w serwisie. Gdy użytkownik wchodzi do serwisu WWW IBM bez podawania identyfikatora IBMid lub logowania, IBM w dalszym ciągu gromadzi niektóre z wymienionych danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisów WWW.

W związku z apkami mobilnymi IBM może również gromadzić informacje o lokalizacji urządzenia, takie jak dane geolokalizacyjne lub unikalny identyfikator użytkownika.

Niektóre programy, usługi przetwarzania w chmurze i apki IBM zawierają ponadto rozwiązania techniczne umożliwiające IBM gromadzenie określonych informacji o korzystaniu z danego produktu i usługi. IBM może również wykorzystywać odpowiednie techniki w celu stwierdzenia, czy użytkownik otworzył wiadomość e-mail lub kliknął odsyłacz zawarty w wiadomości e-mail. Szczegółowe informacje o stosowanych rozwiązaniach technicznych zamieszczono poniżej w sekcji Informacje cookie, sygnalizatory WWW i inne technologie.

Informacje marketingowe

Większość informacji gromadzonych przez IBM na temat użytkownika pochodzi z bezpośrednich interakcji IBM z użytkownikiem.

Co jakiś czas IBM może także gromadzić informacje dotyczące użytkownika pośrednio, a pochodzące z innych źródeł, takich jak dostawcy list adresowych. W takich przypadkach IBM zwraca się do dostawców o potwierdzenie, że informacje zostały pozyskane zgodnie z prawem oraz że mogą być przekazane IBM i wykorzystywane przez IBM.

Gdy użytkownik rejestruje się jako uczestnik określonego wydarzenia, IBM może gromadzić dodatkowe informacje (drogą elektroniczną lub offline) związane z organizacją wydarzenia oraz – w trakcie jego trwania – informacje dotyczące uczestnictwa w sesjach i wyniki ankiet. Wydarzenia mogą być rejestrowane, a w ich trakcie mogą być wykonywane zdjęcia grupowe. IBM zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć w celach promocyjnych. Gdy użytkownik udostępnia IBM biznesowe informacje kontaktowe (np. wręczając swoją wizytówkę), informacje te mogą zostać wykorzystane przez IBM do kontaktu z użytkownikiem.

Informacje gromadzone bezpośrednio i pośrednio przez IBM mogą być ze sobą łączone w celu zapewnienia większej dokładności i kompletności danych oraz lepszego dostosowania interakcji z użytkownikiem do konkretnej sytuacji i potrzeb.

C ele wykorzystania danych osobowych

Poniższe akapity opisują bardziej szczegółowo cele, w jakich IBM może wykorzystywać dane osobowe użytkownika.

Realizowanie zleceń użytkownika

Jeśli użytkownik zgłosi za pośrednictwem IBM zapotrzebowanie na produkt, usługę lub konkretne materiały marketingowe albo poprosi o oddzwonienie, IBM wykorzysta podane przez niego dane osobowe w celu zrealizowania takiego zlecenia. W związku z tym IBM może udostępnić te dane osobom trzecim, które muszą się zaangażować w realizację zlecenia, na przykład partnerom handlowym IBM, instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom transportowym, urzędom pocztowym lub instytucjom rządowym (na przykład urzędowi celnemu). IBM może też skontaktować się z użytkownikiem w ramach ankiety dotyczącej zadowolenia klienta lub w celu przeprowadzenia badań rynku.

Usługi przetwarzania w chmurze i aplikacje („apki”) IBM

IBM może wykorzystywać gromadzone informacje na temat korzystania przez użytkownika z usług przetwarzania w chmurze IBM, aby umożliwić: sporządzanie statystyk dotyczących używania i efektywności oprogramowania, usług przetwarzania w chmurze lub apek IBM; doskonalenie i personalizowanie sposobu korzystania przez użytkownika z produktów i usług IBM oraz podnoszenie jego komfortu; dostosowywanie interakcji IBM z użytkownikiem; informowanie klientów IBM o ogólnym sposobie korzystania z produktów i usług IBM; doskonalenie i rozwijanie produktów i usług IBM; udoskonalanie interakcji z urządzeniem użytkownika lub dostosowywanie ich do indywidualnych potrzeb; przygotowywanie zagregowanych i zanonomizowanych raportów.

Zapewnienie wsparcia

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane przez IBM do zapewnienia wsparcia dla produktów i usług uzyskanych przez użytkownika od IBM, np. do powiadamiania użytkownika o aktualizacjach lub poprawkach produktu. IBM może łączyć dane użytkownika z informacjami pochodzącymi z innych interakcji z użytkownikiem w celu dostarczenia mu bardziej użytecznych wskazówek w ramach wsparcia dotyczącego produktu.

IBM udostępnia także w swoich serwisach WWW możliwość rozmowy sieciowej (czatu) z konsultantem, który pomaga użytkownikowi podczas nawigowania w serwisach WWW lub na forach umożliwiających zgłaszanie problemów i proponowanie rozwiązań. Dane osobowe podane w ramach takich sesji lub na takich forach będą przez IBM wykorzystywane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności.

W ramach wsparcia technicznego na rzecz użytkownika IBM może niekiedy w sposób niezamierzony uzyskać dostęp do danych przekazanych IBM przez użytkownika lub do danych przechowywanych w systemie użytkownika. Dane te mogą zawierać informacje o użytkowniku oraz pracownikach, klientach, partnerach lub dostawcach organizacji użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności nie ma zastosowania do przypadków dostępu IBM do takich informacji i do postępowania z nimi; warunki postępowania z takimi danymi i ich przetwarzania są określone w stosownych Warunkach Używania lub innych umowach między użytkownikiem a IBM, takich jak Warunki wymiany danych diagnostycznych z IBM.

Usługi IBM Cloud

IBM może wykorzystywać gromadzone informacje na temat korzystania przez użytkownika z usług przetwarzania w chmurze IBM, aby umożliwić: sporządzanie statystyk dotyczących używania i efektywności oprogramowania lub usług przetwarzania w chmurze IBM, doskonalenie i personalizowanie sposobu korzystania przez użytkownika z produktów i usług IBM oraz podnoszenie jego komfortu, dostosowywanie interakcji IBM z użytkownikiem, informowanie klientów IBM o ogólnym sposobie korzystania z produktów i usług IBM oraz doskonalenie i rozwijanie produktów i usług IBM.

Marketing

Dane osobowe przekazywane IBM przez użytkownika oraz dane osobowe użytkownika, które IBM uzyskał pośrednio, mogą być wykorzystywane przez IBM w celach marketingowych, tj. do informowania użytkownika o wydarzeniach, produktach, usługach i rozwiązaniach, które IBM sprzedaje i które mogą uzupełniać dotychczasową ofertę produktów. Jednak przed wykorzystaniem danych w ten sposób IBM umożliwi użytkownikowi wyrażenie zgody na takie wykorzystanie jego danych osobowych lub zgłoszenie sprzeciwu. W dowolnym momencie użytkownik może zażądać, aby IBM zaprzestał wysyłania do niego materiałów marketingowych. W tym celu użytkownik powinien postąpić zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji zamieszczonymi w każdej wiadomości e-mail otrzymanej od IBM, wyrazić takie żądanie w rozmowie telefonicznej zainicjowanej przez IBM lub skontaktować się bezpośrednio z IBM (patrz sekcja „Pytania i kontakt w sprawach ochrony prywatności” w dalszej części niniejszego dokumentu).

Niektóre oferty lub wydarzenia IBM mogą być udostępniane pod wspólną marką lub sponsorowane przez IBM i osoby trzecie, takie jak partnerzy handlowi lub dostawcy rozwiązań, którzy używają produktów lub usług IBM, prowadzą ich odsprzedaż lub oferują ich uzupełnienia. Oferty i wydarzenia pod wspólną marką wyraźnie wskazują na istnienie takich relacji partnerskich. Jeśli użytkownik zarejestruje się jako odbiorca takich ofert lub uczestnik takich wydarzeń, powinien mieć świadomość, że dane użytkownika mogą być gromadzone przez te osoby trzecie i im udostępniane. IBM zachęca użytkownika do zapoznania się ze strategiami ochrony prywatności stosowanymi przez te osoby trzecie, aby uzyskać wiedzę na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika.

Wybranie opcji wysłania danej strony pocztą e-mail do znajomego lub współpracownika spowoduje wyświetlenie pytania o imię/nazwisko i adres e-mail odbiorcy. Pod podany adres zostanie automatycznie wysłana jednorazowa wiadomość e-mail ze stroną wskazaną przez użytkownika, a pozyskane informacje nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.

Rekrutacja

W związku z podaniem lub zapytaniem o pracę, bez względu na to, czy stanowisko jest oferowane za pośrednictwem serwisu WWW IBM czy też w inny sposób, użytkownik może dostarczyć IBM informacje o sobie, na przykład życiorys. IBM może wykorzystywać takie informacje w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu lub udzielenia odpowiedzi na pytanie.

Monitorowanie lub rejestrowanie rozmów głosowych, sieciowych i innych interakcji

W toku realizacji niektórych transakcji elektronicznych może być wymagany kontakt telefoniczny z IBM – z inicjatywy użytkownika lub IBM. Inną formą kontaktu związanego z transakcjami są rozmowy sieciowe (czat). Należy pamiętać, że IBM z zasady monitoruje, a w niektórych przypadkach rejestruje takie interakcje w celu szkolenia kadry lub zapewnienia jakości, a także w celu zachowania dowodu określonej transakcji lub interakcji.

Wykorzystanie informacji w serwisach społecznościowych

W niektórych swoich serwisach WWW IBM udostępnia narzędzia społecznościowe umożliwiające zarejestrowanym użytkownikom współużytkowanie informacji i współpracę za pośrednictwem sieci. Do narzędzi tych należą fora, serwisy wiki, blogi i inne platformy społecznościowe.

Podczas pobierania takich aplikacji lub ich używania bądź podczas rejestracji w celu korzystania z takich narzędzi społecznościowych użytkownik może zostać poproszony o podanie określonych danych osobowych. Informacje rejestracyjne, które nie są automatycznie udostępniane innym uczestnikom w ramach profilu użytkownika, będą podlegać ochronie na zasadach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. Do tych aplikacji i narzędzi mogą być dołączone dodatkowe oświadczenia o ochronie prywatności zawierające informacje o konkretnych procedurach gromadzenia danych i postępowania z nimi. Należy zapoznać się z tymi dodatkowymi oświadczeniami, aby dowiedzieć się, jakie działania mogą podejmować te narzędzia i aplikacje.

Wszelkie inne treści publikowane przez użytkownika, takie jak zdjęcia, informacje, opinie, a także wszelkie inne dane osobowe udostępniane pozostałym uczestnikom platform lub użytkownikom aplikacji społecznościowych, nie podlegają niniejszemu Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. Takie treści podlegają natomiast warunkom używania poszczególnych platform i aplikacji oraz wszelkim dodatkowym wytycznym i informacjom o ochronie prywatności udostępnionym w związku z używaniem takich aplikacji lub platform. Ponadto treści te są uwzględnione w procesach umożliwiających użytkownikowi usuwanie swoich treści z używanych przez niego narzędzi lub uzyskanie pomocy w usunięciu treści. Należy zapoznać się z tymi warunkami, wytycznymi i informacjami, aby uzyskać wiedzę na temat własnych uprawnień i obowiązków, a także uprawnień i obowiązków IBM oraz innych podmiotów w odniesieniu do takich treści. Należy pamiętać, że treści publikowane na platformach społecznościowych mogą być rozpowszechniane w szerokim gronie innych osób, zarówno wewnątrz organizacji IBM, jak i poza nią.

Ochrona praw i własności IBM oraz innych osób

IBM może także wykorzystywać lub udostępniać dane osobowe użytkownika w celu ochrony praw lub własności IBM, jego partnerów handlowych, dostawców i klientów lub innych osób, jeśli IBM będzie mieć uzasadnione podejrzenie, że zachowanie użytkownika narusza takie prawa, w tym prawo własności. Ponadto IBM zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w okolicznościach, w których wymaga tego prawo, oraz gdy w opinii IBM takie ujawnienie jest niezbędne do ochrony praw IBM lub praw innych osób bądź do spełnienia wymogów postępowania sądowego, realizacji nakazu sądowego bądź postępowań prawnych prowadzonych względem serwisów WWW IBM.

Informacje dla partnerów handlowych

Użytkownik reprezentujący partnera handlowego IBM może odwiedzać serwisy WWW IBM przeznaczone specjalnie dla partnerów handlowych IBM. IBM może wykorzystywać informacje przekazywane za pośrednictwem takiego serwisu do administrowania relacjami biznesowymi IBM z użytkownikiem, z partnerem handlowym reprezentowanym przez użytkownika i z ogółem partnerów handlowych IBM, jak również do rozwijania takich relacji. Może to na przykład oznaczać wykorzystanie takich informacji w celu przesyłania użytkownikowi szczegółowych informacji o programach dla partnerów handlowych IBM. Pewne informacje mogą też być udostępniane innym partnerom handlowym (pod warunkiem przestrzegania ewentualnych zobowiązań w zakresie poufności) albo też klientom lub potencjalnym klientom IBM. W związku z konkretną transakcją lub programem IBM może też skontaktować się z użytkownikiem w ramach ankiety dotyczącej zadowolenia klienta lub w celu przeprowadzenia badań rynku.

Informacje dla dostawców

Użytkownik reprezentujący dostawcę IBM może odwiedzać serwisy WWW IBM przeznaczone specjalnie dla dostawców IBM. IBM może wykorzystywać informacje przekazywane za pośrednictwem tego serwisu WWW w związku z zawieraniem lub przeprowadzaniem transakcji z dostawcą. Możliwe jest na przykład udostępnianie informacji innym jednostkom organizacyjnym IBM, partnerom handlowym IBM, klientom, przedsiębiorstwom transportowym, instytucjom finansowym oraz instytucjom pocztowym lub rządowym, które muszą się zaangażować w realizację zlecenia. Informacje mogą też zostać wykorzystane do administrowania relacjami biznesowymi IBM z użytkownikiem, z dostawcą reprezentowanym przez użytkownika i/lub z ogółem dostawców IBM, jak również do rozwijania takich relacji.

Dzieci

O ile nie zaznaczono inaczej, serwisy WWW, produkty i usługi IBM nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia.

Przechowywanie

IBM będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, w jakich informacje są przetwarzane, lub wymagany z innych uzasadnionych przyczyn przechowywania danych osobowych użytkownika (np. na potrzeby wypełnienia prawnych zobowiązań i obowiązków IBM, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów między IBM a użytkownikiem).

Dane rejestracyjne użytkownika będą przechowywane przez cały okres aktywności konta lub identyfikatora IBMid użytkownika lub tak długo, jak będzie to niezbędne do świadczenia usług dla użytkownika. Aby zażądać zaprzestania wykorzystywania informacji rejestracyjnych do świadczenia usług, należy skontaktować się z IBM, korzystając z tego formularza. W związku z usługami przetwarzania w chmurze IBM, do których używania użytkownik jest upoważniony na mocy umowy o taką usługę zawartej między IBM a klientem IBM, dane rejestracyjne użytkownika mogą być przechowywane w celu spełnienia określonych wymagań takiego klienta IBM.

Informacje cookie, sygnalizatory WWW i inne technologie

Jak już wcześniej wspomniano, IBM gromadzi informacje o wizytach użytkownika w serwisach WWW IBM i korzystaniu przez użytkownika z usług przetwarzania w chmurze i oprogramowania IBM, aby móc analizować statystyki wykorzystania i efektywności produktów i usług IBM, personalizować doświadczenia użytkownika, dostosowywać interakcje IBM z użytkownikiem oraz doskonalić produkty i usługi IBM. IBM stosuje w tym celu różne rozwiązania techniczne, w tym skrypty, znaczniki, lokalne obiekty współużytkowane (informacje cookie środowiska Flash), pamięć lokalną (HTML5), sygnalizatory i informacje „cookie”.

Co to są informacje cookie i dlaczego są używane?

Informacje cookie zawierają dane, które mogą być wysyłane z serwisu WWW do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisywane w jego komputerze w postaci znacznika identyfikującego komputer użytkownika. Informacje cookie są często wykorzystywane wyłącznie do pomiaru poziomu wykorzystania serwisu WWW (np. liczby użytkowników odwiedzających serwis i czasów wizyt) oraz jego efektywności (np. tematów, którymi interesuje się największy odsetek użytkowników odwiedzających), a także w celu ułatwienia nawigacji lub użytkowania, a tym samym nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi. Niekiedy jednak są one wykorzystywane do personalizacji interakcji z rozpoznanym użytkownikiem, który powtórnie odwiedza dany serwis WWW, co wymaga powiązania ich z profilem lub informacjami o preferencjach użytkownika. Z czasem informacje te staną się źródłem cennych spostrzeżeń, które można wykorzystać do optymalizacji obsługi użytkowników.

W przypadku gdy w serwisie WWW IBM swoje produkty/usługi prezentują osoby trzecie, IBM może gromadzić zagregowane, zanonimizowane informacje i udostępniać je takim osobom trzecim, aby osoby te wiedziały, ilu użytkowników weszło w interakcję z ich produktami/usługami lub okazało zainteresowanie nimi.

Informacje cookie dzielą się zwykle na dwie kategorie: cookie „sesyjne” i cookie „trwałe”. Sesyjne informacje cookie usprawniają nawigację w serwisie WWW poprzez rejestrowanie przejść użytkownika między stronami, dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie wprowadzać danych, które podał już wcześniej w trakcie bieżącej wizyty, lub informacji niezbędnych do sfinalizowania transakcji. Sesyjne informacje cookie są przechowywane w pamięci tymczasowej i wymazywane po zamknięciu przeglądarki. Natomiast trwałe informacje cookie stanowią zapis preferencji użytkownika obowiązujących zarówno w trakcie bieżącej wizyty, jak i następnych wizyt. Są przechowywane na dysku twardym urządzenia użytkownika i zachowują ważność po restarcie przeglądarki. IBM używa trwałych informacji cookie na przykład do zapisania wybranego przez użytkownika języka i kraju.

Jak wyrazić preferencje dotyczące ochrony prywatności w odniesieniu do używania informacji cookie?

Gdy użytkownik odwiedza serwisy WWW lub korzysta z usług elektronicznych IBM, może mieć możliwość ustawienia swoich preferencji dotyczących używania informacji cookie lub innych podobnych technologii za pośrednictwem opcji i narzędzi dostępnych w jego przeglądarce WWW lub oferowanych przez IBM. Jeśli IBM zaimplementował menedżera informacji cookie, zostanie on wyświetlony podczas pierwszej wizyty użytkownika w serwisie WWW IBM. Kliknięcie odsyłacza „Preferencje dotyczące informacji cookie” w stopce dowolnego serwisu WWW IBM pozwala wybrać i w dowolnym czasie zmienić typy informacji cookie, na których używanie w serwisach WWW i usługach przetwarzania w chmurze IBM użytkownik zezwala. Użytkownik może wskazać swoje preferencje w odniesieniu do wymaganych informacji cookie, wymaganych i funkcjonalnych informacji cookie bądź też wymaganych, funkcjonalnych i personalizowanych informacji cookie. Można tu też znaleźć więcej informacji o używanych typach informacji cookie. Używanie preferencji dotyczących informacji cookie nie powoduje usunięcia informacji cookie, które już zostały zapisane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może usunąć informacje cookie znajdujące się już na jego urządzeniu, korzystając z ustawień swojej przeglądarki WWW.

Wprawdzie serwisy WWW, usługi elektroniczne i usługi przetwarzania w chmurze IBM nie rozpoznają obecnie zautomatyzowanych sygnałów przeglądarek dotyczących śledzenia, takich jak instrukcje „do not track”, jednak użytkownik może za pośrednictwem przeglądarki określić swoje preferencje dotyczące wykorzystania większości informacji cookie i podobnych rozwiązań technicznych. Informacje o sterowaniu postępowaniem z informacjami cookie można znaleźć pod nagłówkiem „Narzędzia” (lub podobnym) w interfejsie użytkownika przeglądarki. W większości przypadków użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby powiadamiała go przed otrzymaniem informacji cookie i dawała jednocześnie możliwość akceptacji informacji bądź ich odrzucenia. Użytkownik może również wyłączyć obsługę informacji cookie w przeglądarce. Możliwe jest też wyłączenie obsługi informacji cookie bezpośrednio w programie IBM. Informacje cookie umożliwiają korzystanie z niektórych funkcji serwisów WWW lub oprogramowania i usług przetwarzania w chmurze IBM, dlatego IBM zaleca pozostawienie ich obsługi włączonej. Zablokowanie informacji cookie lub odrzucanie ich w inny sposób może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie niektórych stron WWW i uniemożliwić na przykład dodawanie elementów do koszyka na zakupy, przejście do kasy bądź używanie serwisu WWW lub usług przetwarzania w chmurze IBM, które wymagają zalogowania się.

Sygnalizatory WWW lub inne technologie

Niektóre serwisy WWW, usługi przetwarzania w chmurze i programy IBM mogą również korzystać z sygnalizatorów WWW lub innego typu technologii w celu lepszego dostosowania tych serwisów i, w konsekwencji, zapewnienia lepszej obsługi klientów. Takie rozwiązania techniczne mogą być używane na wielu stronach serwisów WWW IBM. Po uzyskaniu przez użytkownika dostępu do takiej strony WWW generowane jest anonimowe powiadomienie o tym zdarzeniu, które może zostać następnie przetworzone przez IBM lub dostawców IBM. Sygnalizatory WWW zazwyczaj pracują w połączeniu z informacjami cookie. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego informacje cookie były kojarzone z odwiedzaniem takich stron lub korzystaniem z takich produktów, może wyłączyć obsługę informacji cookie odpowiednio w przeglądarce lub w samym produkcie. W przypadku wyłączenia obsługi informacji cookie sygnalizatory WWW i inne technologie nadal będą umożliwiać wykrywanie połączeń z tymi stronami; nie będą one jednak powiązane z treścią informacji cookie.

Więcej informacji na temat rozwiązań technicznych stosowanych w usługach przetwarzania w chmurze i oprogramowaniu IBM, a także instrukcje wyłączania obsługi tych rozwiązań technicznych można znaleźć w podręcznikach użytkownika odpowiedniego oprogramowania lub używanych usług przetwarzania w chmurze IBM.

IBM używa lokalnych obiektów współużytkowanych, takich jak informacje cookie środowiska Flash, oraz pamięci lokalnej, takiej jak stosowana w serwisach HTML5, do przechowywania informacji o treści i preferencjach użytkownika. Osoby trzecie, z którymi IBM współpracuje przy realizacji niektórych funkcji serwisu WWW lub prezentowaniu reklam IBM w innych serwisach w zależności od zachowania użytkownika w sieci WWW, także używają informacji cookie środowiska Flash lub technik HTML5 do gromadzenia i przechowywania informacji. Różne przeglądarki mogą oferować swoje własne narzędzia administracyjne do usuwania danych HTML5. Informacje o zarządzaniu informacjami cookie środowiska Flash można uzyskać, klikając tutaj.

IBM może również umieszczać sygnalizatory WWW w marketingowych wiadomościach e-mail lub biuletynach w celu uzyskania informacji, czy użytkownik otworzył wiadomość i czy kliknął zawarte w niej odsyłacze.

Niektórzy z partnerów handlowych IBM używają w serwisie IBM sygnalizatorów WWW oraz informacji cookie. Ponadto przyciski będące odsyłaczami do niezależnych serwisów społecznościowych mogą powodować rejestrowanie określonych informacji, takich jak adres IP, typ i język przeglądarki, czas dostępu i adresy wyjściowych serwisów WWW, jak również – jeśli użytkownik jest zalogowany w danym serwisie społecznościowym – mogą kojarzyć zgromadzone w ten sposób informacje z profilem użytkownika w takim serwisie. Takie mechanizmy śledzenia stosowane przez osoby trzecie znajdują się poza kontrolą IBM. Należy zwrócić uwagę, że domena „s81c.com”, z której dostarczane są treści statyczne w niektórych serwisach WWW IBM, jest zarządzana przez IBM, a nie osobę trzecią.

Reklama w Internecie

IBM nie publikuje w swoich serwisach WWW reklam osób trzecich, ale reklamuje własne usługi i produkty w serwisach WWW należących do osób trzecich. Należy zapoznać się ze strategiami ochrony prywatności stosowanymi przez tych operatorów serwisów WWW i pośredników reklamowych, aby uzyskać wiedzę na temat procedur dotyczących reklam, w tym rodzajów gromadzonych informacji dotyczących korzystania przez użytkownika z Internetu.

Niektórzy pośrednicy reklamowi, z usług których korzysta IBM, są członkami Network Advertising Initiative (NAI) lub European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).

Użytkownicy mogą zastrzec, że nie życzą sobie otrzymywania reklam kierowanych do określonych grup odbiorców przez członka sieci NAI lub EDAA przez skorzystanie z narzędzi dostępnych w następujących serwisach:

  • Digital Advertising Alliance (DAA)
  • Network Advertising Initiative (NAI)
  • European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)

IBM umieszcza także swoje reklamy w serwisach WWW niektórych innych firm. Te inne firmy mogą używać informacji cookie i sygnalizatorów WWW do gromadzenia informacji (takich jak adres IP użytkownika) o działaniach użytkownika w serwisach WWW IBM i innych podmiotów, aby następnie kierować do użytkownika wybrane reklamy IBM zgodne z jego zainteresowaniami.

  • W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie reklamy IBM kierowane do użytkownika będą oznaczone ikoną AdChoices, ponieważ IBM uczestniczy w dobrowolnym branżowym programie Digital Advertising Alliance, który ma na celu nadzór nad reklamami behawioralnymi (patrz youradchoices.com i youradchoices.ca). Użytkownik może kliknąć ikonę bezpośrednio w reklamie, aby określić swoje preferencje.
  • Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby informacje te były wykorzystywane do pokazywania ukierunkowanych reklam, może zgłosić odpowiednie zastrzeżenie, klikając tutaj.

Należy pamiętać, że takie zastrzeżenie nie wyklucza pokazywania reklam nieukierunkowanych.
Do użytkownika nadal będą kierowane zwykłe reklamy nieukierunkowane.

Odsyłacze do serwisów WWW innych niż serwisy IBM oraz do aplikacji osób trzecich

Aby umożliwić użytkownikowi interakcje z innymi serwisami WWW, w których użytkownik może mieć konta (np. serwisem Facebook i innymi serwisami społecznościowymi), lub dołączanie do społeczności w takich serwisach, IBM może udostępniać odsyłacze lub osadzać na stronach aplikacje innych firm umożliwiające logowanie się, publikowanie treści lub dołączanie do społeczności bezpośrednio z serwisów WWW IBM.

IBM może także udostępniać ogólne odsyłacze do serwisów WWW innych niż serwisy IBM.

Użycie takich odsyłaczy i aplikacji podlega strategiom ochrony prywatności przyjętym przez inne podmioty, a przed skorzystaniem z nich użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi strategiami ochrony prywatności. IBM nie odpowiada za ochronę prywatności ani za treść takich innych serwisów WWW.

Powiadamianie o zmianach

IBM może od czasu do czasu modyfikować niniejsze Oświadczenie o Ochronie prywatności, aby odzwierciedlić w nim zmiany w procedurach nadzoru nad danymi stosowanych przez IBM. Zmienione Oświadczenie o Ochronie Prywatności zostanie opublikowane w tym miejscu z nową datą ostatniej zmiany. IBM zachęca do regularnego sprawdzania, czy nie zostały opublikowane zmiany lub aktualizacje. Jeśli IBM dokona istotnej zmiany w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności, to w górnej części tej strony będzie przez 30 dni publikowane stosowne powiadomienie. Jeśli po wejściu w życie takiej zmiany użytkownik będzie nadal korzystał z serwisów WWW IBM, to IBM uzna, że użytkownik zapoznał się ze zmianami i je rozumie.

Pytania i kontakt w sprawach ochrony prywatności

Ewentualne pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności lub postępowania IBM z danymi użytkownika można kierować do nas za pośrednictwem tego formularza.

Można także skontaktować się z IBM:

IBM's Chief Privacy Office
1 North Castle Drive
Armonk, NY 10504
U.S.A

W określonych przypadkach użytkownik ma możliwość wyświetlania, edytowania lub usuwania swoich danych osobowych w Internecie. Jeśli informacje nie są dostępne bezpośrednio w Internecie, to aby uzyskać kopię konkretnych informacji przekazanych IBM lub zażądać skorygowania nieprawidłowych informacji, należy skontaktować się z IBM. Więcej informacji na temat praw użytkownika można znaleźć tutaj.

Aby nie otrzymywać więcej marketingowych wiadomości e-mail od IBM, należy zaktualizować swoje preferencje, klikając tutaj. Aby zrezygnować z subskrypcji, należy postępować zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zamieszczonymi na końcu każdej wiadomości e-mail.