Często zadawane pytania

Umowa IBM z Uczestnikiem Programu PartnerWorld

Zapoznaj się z podstawowymi warunkami umowy, które mają zastosowanie do wszystkich Partnerów Handlowych uczestniczących w programie IBM PartnerWorld.

Załącznik dotyczący pakietu Value Package

Uzyskaj informacje na temat warunków dotyczących pakietu Value Package, w tym zakresu świadczeń, zasad korzystania z pakietu oraz uwarunkowań geograficznych.

Załącznik dotyczący korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld

Sprawdź, w jakim zakresie można korzystać z oprogramowania IBM oferowanego w ramach pakietu Value Package i opcji Software Access Option.

Katalog dostępu do oprogramowania

Jakie produkty znajdują się w Katalogu dostępu do oprogramowania?

Wyświetl przykładową listę produktów dostępnych w Katalogu dostępu do oprogramowania (PDF, 4 MB).

 

Czy oprogramowanie dostępne w Katalogu dostępu do oprogramowania jest w pełni licencjonowane?

Tak. Oprogramowanie jest licencjonowane na mocy obowiązującej Międzynarodowej Umowy Licencyjnej na Program (IPLA), z uwzględnieniem zmian wynikających z warunków Umowy IBM z Uczestnikiem Programu PartnerWorld, Załącznika dotyczącego korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld oraz ewentualnego Załącznika dotyczącego pakietu Value Package objętego programem PartnerWorld. Zastrzega się jednak, że oprogramowania można używać wyłącznie do celów demonstracyjnych i próbnych, do tworzenia i testowania aplikacji, do prowadzenia szkoleń wewnętrznych oraz – w ograniczonym zakresie – do wsparcia działalności Partnera; ponadto Partner może korzystać wyłącznie z oprogramowania, które jest aktualnie dostępne w Katalogu dostępu do oprogramowania. Dozwolone zastosowania wyszczególniono w Załączniku dotyczącym korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld lub w Załączniku dotyczącym pakietu Value Package objętego programem PartnerWorld, przy czym mogą obowiązywać wykluczenia opisane w Wykazie do Załącznika dotyczącego korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld.

Korzystanie z następujących produktów wymaga uzyskania klucza licencyjnego, kodu autoryzacji lub klucza aktywacyjnego:

Aspera
W przypadku produktów Aspera wymagane są klucze licencyjne. Aby je uzyskać, należy wypełnić i przesłać formularz wniosku o przyznanie kluczy licencyjnych Aspera.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku do Partnera wysyłany jest klucz licencyjny Aspera wraz z instrukcją dotyczącą jego stosowania. Odsyłacz do tej strony można również znaleźć na lewym pasku nawigacyjnym Katalogu dostępu do oprogramowania.

Należy zaznaczyć, że spółka Aspera została dopiero niedawno przejęta przez IBM, w związku z czym IBM nadal buduje i wdraża mechanizmy niezbędne Partnerom Handlowym do instalowania, konfigurowania i optymalizowania dostarczanych rozwiązań. W miarę wprowadzania w życie planów udostępniania rozwiązań oferta IBM będzie rozszerzana o kolejne produkty. Jeśli w związku z potencjalną transakcją konieczny jest natychmiastowy dostęp do produktów, które nie zostały jeszcze umieszczone w Katalogu dostępu do oprogramowania, należy skontaktować się z przedstawicielem działu IBM Cloud ds. kontaktów z Partnerami Handlowymi.

Oprogramowanie IBM Security Systems
Do aktywacji oprogramowania IBM Security Systems niezbędne są unikalne klucze licencyjne. Aby je uzyskać, należy wysłać wiadomość e-mail do przedstawiciela działu IBM Security Systems ds. kontaktów z Partnerami Handlowymi lub do dystrybutora VAD działu IBM Software Group, który skontaktuje się z lokalnym przedstawicielem działu IBM Security Systems i złoży wniosek o przyznanie Partnerowi odpowiedniego klucza.

W wiadomości e-mail należy wskazać, że wnioskodawca jest Partnerem Handlowym IBM, pobiera z Katalogu dostępu do oprogramowania jeden lub kilka produktów IBM Security Systems i w związku z tym potrzebuje jednego lub kilku kluczy licencyjnych. Ponadto należy podać nazwy pobieranych produktów.

Lotus Protector
Do aktywacji oprogramowania Lotus Protector podczas instalacji niezbędny jest unikalny numer licencji. Numer ten (wraz z informacjami podanymi przez Partnera) zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania w ciągu roku. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje i formularz wniosku o przyznanie numeru licencji na produkt Lotus Protector, należy kliknąć odsyłacz znajdujący się na lewym pasku nawigacyjnym Katalogu dostępu do oprogramowania.

QRadar
Aktywacja niektórych produktów QRadar (obejmujących tylko oprogramowanie) podczas instalacji wymaga podania zarówno klucza aktywacyjnego, jak i unikalnego klucza licencyjnego. Klucz aktywacyjny jest dołączany w momencie pobierania produktu z Katalogu dostępu do oprogramowania (jako plik obrazu będący elementem pakietu eAssembly). Aby uzyskać klucz licencyjny produktu QRadar, należy skorzystać z formularza wniosku o przyznanie kluczy licencyjnych QRadar dla Partnerów Handlowych. Do przesyłania tego formularza upoważnieni są wyłącznie Partnerzy Handlowi mający uprawnienia do korzystania z Katalogu dostępu do oprogramowania. Instrukcje dotyczące instalowania klucza licencyjnego są wysyłane do Partnera pocztą elektroniczną po przesłaniu formularza. Wszelkie pytania dotyczące sposobu instalowania kluczy licencyjnych należy kierować do zespołu ds. eksploatacji produktów QRadar pod adresem q1pd@us.ibm.com. Odsyłacz do formularza można również znaleźć na lewym pasku nawigacyjnym Katalogu dostępu do oprogramowania.

Oprogramowanie Rational
W przypadku większości produktów Rational wymagany jest klucz licencyjny, który można uzyskać drogą elektroniczną w serwisie IBM Rational License Key Center. Informacje o tym, w jaki sposób Podstawowa Osoba Kontaktowa ds. Relacji inicjuje konto firmowe oraz w jaki sposób pracownicy mogą samodzielnie dopisywać się do tego konta, można znaleźć na stronie z instrukcjami i często zadawanymi pytaniami dotyczącymi produktów Rational. Odsyłacz do tej strony można również znaleźć na lewym pasku nawigacyjnym Katalogu dostępu do oprogramowania.

Oprogramowanie SPSS
W przypadku produktów IBM SPSS wymagane są kody autoryzacji, które można uzyskać drogą elektroniczną w serwisie SPSS License Key Center. Informacje o tym, w jaki sposób Podstawowa Osoba Kontaktowa ds. Relacji inicjuje konto firmowe oraz w jaki sposób pracownicy mogą samodzielnie dopisywać się do tego konta, można znaleźć na stronie z instrukcjami i często zadawanymi pytaniami dotyczącymi produktów SPSS. Odsyłacz do tej strony można również znaleźć na lewym pasku nawigacyjnym Katalogu dostępu do oprogramowania.

Tivoli EndPoint Manager
Do aktywacji oprogramowania Tivoli EndPoint Manager (Lifecycle Management, Security & Compliance oraz Software Use Analysis) podczas instalacji niezbędny jest unikalny klucz licencyjny. Aby go uzyskać, należy skorzystać z formularza wniosku o przyznanie klucza licencyjnego dotyczącego produktu Tivoli Endpoint Manager dla Partnerów Handlowych. Do uzyskiwania dostępu do tego formularza i składania wniosków są upoważnieni wyłącznie Partnerzy Handlowi mający uprawnienia do korzystania z Katalogu dostępu do oprogramowania. Instrukcje dotyczące korzystania z klucza licencyjnego są wysyłane do Partnera pocztą elektroniczną po przesłaniu formularza. Zawierają one informacje na temat wymagań związanych z instalacją, referencji ośrodka oraz procesu tworzenia certyfikatów. Wszelkie pytania dotyczące instrukcji należy kierować do zespołu IBM pod adresem TEM@dk.ibm.com. Odsyłacz do formularza można również znaleźć na lewym pasku nawigacyjnym Katalogu dostępu do oprogramowania.

Tivoli Foundations
Oprogramowanie Tivoli Foundations wymaga unikalnego klucza aktywacyjnego. Użytkownik konfigurujący po raz pierwszy instalację produktu IBM Tivoli Foundations musi wprowadzić klucz aktywacyjny oprogramowania na etapie konfigurowania systemu. Aby uzyskać instrukcje dotyczące składania wniosku o przyznanie klucza licencyjnego produktu Tivoli Foundations, należy kliknąć odsyłacz znajdujący się na lewym pasku nawigacyjnym Katalogu dostępu do oprogramowania. Po rozpatrzeniu wniosku unikalny klucz aktywacyjny jest wysyłany do Partnera pocztą elektroniczną. Aby zapewnić nieprzerwane działanie oprogramowania, aktywacji należy dokonać w ciągu 30 dni od momentu pierwszej instalacji.

 

Czy wszyscy pracownicy mojego Przedsiębiorstwa Krajowego mogą uzyskiwać dostęp do oprogramowania?

Tak. Każdy zarejestrowany pracownik powiązany z danym Przedsiębiorstwem Krajowym może uzyskiwać dostęp do oprogramowania, o ile wprowadził swój identyfikator IBM w profilu PartnerWorld. Należy jednak pamiętać, że świadczenie jest nabywane na poziomie Przedsiębiorstwa Krajowego, w związku z czym pracownicy znajdujący się w innych krajach nie mogą uzyskiwać dostępu do oprogramowania ani z niego korzystać, chyba że ich lokalny oddział krajowy zakupi pakiet Value Package lub opcję Sofware Access Option w ramach własnego profilu Przedsiębiorstwa Krajowego.

 

Czy mogę decydować o tym, którzy pracownicy mojej firmy będą uprawnieni do pobierania oprogramowania z Katalogu dostępu do oprogramowania?

Tak. Autoryzowani Administratorzy Profilu w firmie Partnera mogą aktywować lub dezaktywować uprawnienia poszczególnych pracowników do korzystania z Katalogu dostępu do oprogramowania. W takim przypadku Administrator ma obowiązek powiadomić pracownika o dokonanych aktualizacjach. Aby dezaktywować lub ponownie aktywować uprawnienia pracownika do pobierania oprogramowania, Autoryzowany Administrator Profilu musi:

 • Uzyskać dostęp do profilu PartnerWorld i kliknąć element „Aktualizuj profil firmy”.
 • Wybrać profil Przedsiębiorstwa Krajowego.
 • Kliknąć element „Świadczenia i relacje” na lewym pasku nawigacyjnym.
 • Kliknąć element „Zarządzanie świadczeniami”.
 • Wybrać lokalizację, dla której mają zostać wyświetlone dostępne świadczenia.
 • Wybrać z listy element „Katalog dostępu do oprogramowania IBM”.
 • Odwołać lub aktywować dostęp do całego pakietu uprawnień.

 

Moja firma ma oddziały w kilku krajach na całym świecie. Jeden z oddziałów w Stanach Zjednoczonych zakupił opcję Software Access Option. Czy zarejestrowani pracownicy mojej firmy w Indiach mogą korzystać z oprogramowania pobranego na potrzeby oddziału amerykańskiego?

Nie. W takim przypadku do pobierania i/lub używania oprogramowania są uprawnieni tylko pracownicy znajdujący się w Stanach Zjednoczonych i zarejestrowani w jednym z tamtejszych oddziałów. Oddział w Indiach będzie musiał zakupić opcję Software Access Option przeznaczoną do użytku w Indiach. Z Katalogu dostępu do oprogramowania mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani pracownicy znajdujący się w kraju, w którym zakupiono świadczenie.

 

Czy można pobrać z Katalogu dostępu do oprogramowania kilka kopii produktu w celu próbnego używania lub eksploatacji przez kilku członków zespołu?

Tak. O ile IBM nie określi innego trybu postępowania, podstawowa osoba kontaktowa i zatwierdzeni zarejestrowani pracownicy Partnera mogą pobrać i wykorzystywać uzasadnioną z ekonomicznego punktu widzenia liczbę kopii lub Procesorowych Jednostek Wartości (PVU) poszczególnych Programów, pod warunkiem że będą one używane wyłącznie w celach określonych w Załączniku dotyczącym korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld. Uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia liczba kopii lub jednostek PVU oznacza liczbę nie większą niż niezbędna do obsługi zarejestrowanych aktywnych pracowników powiązanych z profilem Przedsiębiorstwa Krajowego Partnera w programie PartnerWorld, którzy używają Programów w dozwolonych celach zdefiniowanych w Załączniku dotyczącym korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld. Należy jednak zastrzec, że w przypadku niektórych Programów IBM określa w Wykazie maksymalną liczbę kopii lub jednostek PVU, do których wykonania lub używania jest upoważniony Partner. Na przykład jeśli Partner ma 10 pracowników aktywnie wykonujących dozwolone prace programistyczne, to uzasadnione będzie pobranie przez Partnera 10 kopii produktu służącego do wykonywania powyższych prac. Podstawowa osoba kontaktowa musi prowadzić rejestr liczby wykonanych lub pobranych kopii oraz listę wszystkich zarejestrowanych użytkowników, którzy uzyskali kopie produktów.

 

Czy w odniesieniu do oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania IBM jest dostępne wsparcie techniczne?

Jeśli Partner nabył pakiet IBM Value Package, to wybrane produkty pobrane z Katalogu dostępu do oprogramowania są objęte zdalnym wsparciem technicznym w fazie przedsprzedażnej i przedwdrożeniowej, świadczonym za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zakupu opcji IBM Software Access Option wsparcie techniczne nie jest dostępne. Ponadto wsparciem technicznym nie jest objęte oprogramowanie używane w celu wsparcia działalności Partnera.

 

Czy mogę uzyskać listę oprogramowania pobranego przeze mnie z Katalogu dostępu do oprogramowania?

Aby utworzyć raport dotyczący pobranego oprogramowania, należy kliknąć odsyłacz „Pobierz historię” na lewym pasku nawigacyjnym Katalogu dostępu do oprogramowania. Jeśli użytkownik jest Autoryzowanym Administratorem Profilu, w raporcie zostaną uwzględnione pliki pobrane przez wszystkich pracowników w danej lokalizacji firmy. Jeśli powyższe informacje są niewystarczające, prosimy skontaktować się z zespołem programu PartnerWorld przy użyciu formularza wiadomości e-mail z prośbą o pomoc; formularz ten znajduje się na lewym pasku nawigacyjnym Katalogu dostępu do oprogramowania.

 

Czy oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania można używać do tworzenia rozwiązań przeznaczonych dla klientów docelowych?

Tak, o ile dane rozwiązanie ma być powszechnie dostępne na rynku (tzn. nie jest dostosowywane do potrzeb konkretnego klienta), korzystanie z niego będzie wymagało nabycia przez użytkownika końcowego licencji na produkty IBM, na których aplikacja Partnera jest oparta lub w połączeniu z którymi ma ona działać, a sposób korzystania z oprogramowania będzie zgodny z warunkami Załącznika dotyczącego korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld, a w szczególności z wymogiem korzystania z oprogramowania wyłącznie w fazie tworzenia rozwiązania. Należy przy tym zastrzec, że niektóre produkty mogą być wyłączone z użytku do celów tworzenia oprogramowania zgodnie z opisem w Wykazie do Załącznika dotyczącego korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld. Po wprowadzeniu na rynek rozwiązanie będzie generować przychody, a tym samym będzie uznawane za „używane do celów produkcyjnych”. Oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania nie można używać w środowisku produkcyjnym. W związku z tym w celu zapewnienia wsparcia dla rozwiązania po wprowadzeniu go na rynek należy zakupić pełne licencje produkcyjne w ramach programu Passport Advantage.

 

Czy oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania można używać do tworzenia nowych wersji rozwiązania po wprowadzeniu na rynek jego początkowej wersji (tzn. gdy rozwiązanie generuje przychody i jest uznawane za „używane do celów produkcyjnych”)?

Tak. Partner może używać oprogramowania nabytego w ramach tej oferty do tworzenia nowych wersji rozwiązania, o ile wersje takie mają być powszechnie dostępne na rynku (tzn. nie są dostosowywane do potrzeb konkretnego klienta), korzystanie z nich będzie wymagało nabycia przez użytkownika końcowego licencji na produkty IBM, na których aplikacja Partnera jest oparta lub w połączeniu z którymi ma ona działać, a sposób korzystania z oprogramowania będzie zgodny z warunkami Załącznika dotyczącego korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld, a w szczególności z wymogiem korzystania z oprogramowania wyłącznie w fazie tworzenia nowych wersji rozwiązania. Należy przy tym zastrzec, że niektóre produkty mogą być wyłączone z użytku do celów tworzenia oprogramowania zgodnie z opisem w Wykazie do Załącznika dotyczącego korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld. Po wprowadzeniu na rynek nowa wersja rozwiązania będzie generować przychody, a tym samym będzie uznawana za „używaną do celów produkcyjnych”. Oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania nie można używać w środowisku produkcyjnym, w związku z czym w celu zapewnienia wsparcia dla wszystkich wersji rozwiązania po wprowadzeniu ich na rynek należy zakupić pełne licencje produkcyjne w ramach programu Passport Advantage.

 

Czy oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania można używać do testowania rozwiązań przed wprowadzeniem ich na rynek?

Tak, o ile dane rozwiązanie będzie powszechnie dostępne na rynku i nie będzie wymagało dostosowania do potrzeb konkretnego klienta.

 

Czy oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania można używać do zapewnienia wsparcia klientom docelowym?

Nie. Oprogramowania pochodzącego z Katalogu dostępu do oprogramowania nie można używać do zapewnienia wsparcia klientom docelowym. W celu zapewnienia wsparcia dla rozwiązania po wprowadzeniu go na rynek należy zakupić pełne licencje produkcyjne w ramach programu Passport Advantage lub Passport Advantage Express.

 

Czy oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania można używać do szkolenia użytkowników wewnętrznych?

Tak. Z oprogramowania można korzystać do wewnętrznych celów szkoleniowych, które nie wiążą się z generowaniem przychodów.

 

Czy oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania można używać do szkolenia klientów?

Tak, o ile Partner nie osiąga przychodów z tytułu tego rodzaju szkoleń.

 

Czy oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania można używać do obsługi działań związanych ze sprzedażą, takich jak przeprowadzanie demonstracji, próbne używanie lub realizacja projektów pilotażowych?

Tak. Oprogramowania można używać do celów związanych z przeprowadzaniem demonstracji i próbnym używaniem w siedzibie Przedsiębiorstwa Krajowego Partnera lub w ośrodku klienta przez maksymalnie 90 dni, pod warunkiem że Partner przyjmie odpowiedzialność za próbne używanie Programów IBM przez swojego klienta oraz za administrowanie określonym przez IBM procesem dotyczącym próbnego używania oprogramowania IBM przez klientów.

Obejmuje to w szczególności:

 • poinformowanie klienta, że Programy podlegają Międzynarodowej Umowie Licencyjnej IBM na Próbne Używanie Programów oraz powiązanemu z nią dokumentowi Informacje licencyjne;
 • potwierdzenie, że klient zaakceptował powyższą umowę licencyjną przed rozpoczęciem używania Programów;
 • zagwarantowanie, że klient będzie używać Programów wyłącznie w dozwolonych celach próbnych;
 • potwierdzenie, że Programy zostały zwrócone lub zniszczone na koniec okresu próbnego używania;
 • przyjęcie przez Partnera zobowiązania do niedokonywania oceny Programów IBM w porównaniu z produktami konkurencyjnymi oraz do niepodejmowania prób uzyskania przewagi nad IBM poprzez użycie Programów w celach demonstracyjnych lub próbnych bądź w celu weryfikacji koncepcji.

 

Czy oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania można używać do opracowywania komunikatów i broszur marketingowych dotyczących rozwiązań opartych na oprogramowaniu IBM?

Tak. Oprogramowania, na które użytkownicy końcowi uzyskają licencje po nabyciu danego produktu, można używać do celów próbnych związanych z tworzeniem materiałów marketingowych. Zaleca się przy tym korzystanie z zasobów dotyczących sprzedaży i marketingu udostępnianych przez IBM na potrzeby Partnerów Handlowych.

 

Czy oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania można używać do tworzenia prototypów projektowanych produktów?

Tak, o ile projektowany produkt ma być powszechnie dostępny na rynku (tzn. nie jest dostosowywany do potrzeb konkretnego klienta), a korzystanie z niego będzie wymagało nabycia przez użytkownika końcowego licencji na produkty IBM używane do tworzenia aplikacji. Po wprowadzeniu na rynek produkt będzie generować przychody, a tym samym będzie uznawany za „używany do celów produkcyjnych”. Oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania nie można używać w środowisku produkcyjnym.

 

Czy oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania można używać do przeprowadzania weryfikacji koncepcji na potrzeby dedykowanego klienta w ramach przedsięwzięcia usługowego?

Tak. Oprogramowania można używać do celów związanych z przeprowadzaniem weryfikacji koncepcji w siedzibie Przedsiębiorstwa Krajowego Partnera lub w ośrodku klienta przez maksymalnie 90 dni, pod warunkiem że Partner przyjmie odpowiedzialność za próbne używanie Programów IBM przez swojego klienta oraz za administrowanie określonym przez IBM procesem dotyczącym próbnego używania oprogramowania IBM przez klientów.

Obejmuje to w szczególności:

 • poinformowanie klienta, że Programy podlegają Międzynarodowej Umowie Licencyjnej IBM na Próbne Używanie Programów oraz powiązanemu z nią dokumentowi Informacje licencyjne;
 • potwierdzenie, że klient zaakceptował powyższą umowę licencyjną przed rozpoczęciem używania Programów;
 • zagwarantowanie, że klient będzie używać Programów wyłącznie w dozwolonych celach próbnych;
 • potwierdzenie, że Programy zostały zwrócone lub zniszczone na koniec okresu próbnego używania;
 • niepobieranie od klienta opłat za weryfikację koncepcji;
 • przyjęcie przez Partnera zobowiązania do niedokonywania oceny Programów IBM w porównaniu z produktami konkurencyjnymi oraz do niepodejmowania prób uzyskania przewagi nad IBM poprzez użycie Programów w celach demonstracyjnych lub próbnych bądź w celu weryfikacji koncepcji.

 

Czy oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania można używać do tworzenia, sprawdzania poprawności i wdrażania niestandardowych rozwiązań przeznaczonych dla klientów docelowych?

Nie. Oprogramowania pochodzącego z Katalogu dostępu do oprogramowania nie można używać w ramach przedsięwzięcia, którego celem jest stworzenie niestandardowego rozwiązania przeznaczonego dla konkretnego klienta.

 

Jak długo można korzystać z oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania?

Katalog służy do prezentowania oprogramowania, które jest obecnie dostępne w sprzedaży. Z uwagi na to, że na rynku jest równocześnie aktywnych wiele wersji oprogramowania, IBM oczekuje, że Partnerzy Handlowi będą korzystać z najnowszych wersji. Oznacza to, że oprogramowania można używać do zastosowań określonych w Załączniku dotyczącym korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld, dopóki znajduje się ono w katalogu. Po usunięciu produktu lub wersji z katalogu Partner ma obowiązek zdeinstalować i zniszczyć wszystkie posiadane kopie bez zbędnej zwłoki (w większości przypadków za zasadny uznaje się termin 90 dni). Również w przypadku zmiany dotychczasowego zastosowania oprogramowania na inne, które nie jest dozwolone (na przykład w przypadku przejścia z etapu prac programistycznych do etapu wsparcia), Partner ma obowiązek zdeinstalować i zniszczyć wszystkie posiadane kopie, a następnie zastąpić je wersjami zakupionymi w ramach programu Passport Advantage lub Passport Advantage Express. Ponadto warunkiem korzystania z oprogramowania jest posiadanie ważnej opcji Software Access Option lub ważnego pakietu Value Package.

 

Dlaczego IBM zezwala na używanie oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania w celu wsparcia działalności Partnera?

IBM dostarcza Partnerowi oprogramowanie wspomagające realizację wewnętrznych operacji biznesowych związanych konkretnie z tymi jednostkami organizacyjnymi Partnera, których działalność w istotny sposób przyczynia się do promowania oprogramowania IBM, aby umożliwić Partnerowi dokładne zapoznanie się z takim oprogramowaniem i aktywne promowanie go wśród klientów. Oprogramowanie zainstalowane na potrzeby wsparcia działalności Partnera nie może być używane do generowania bezpośrednich przychodów w postaci opłat za usługi, np. do tworzenia lub modyfikowania aplikacji lub rozwiązań dla konkretnych klientów, prowadzenia działalności biura obsługi, prowadzenia szkoleń, na które IBM nie wyraził zgody, bądź świadczenia usług konferencyjnych na rzecz osób trzecich. Ponadto Partner musi prowadzić aktywną sprzedaż używanego przez siebie oprogramowania do wsparcia działalności Partnera bądź wpływać na sprzedaż takiego oprogramowania.

Wsparcie działalności Partnera

Czy używane oprogramowanie do wsparcia działalności Partnera jest objęte wsparciem technicznym?

Nie. W ramach programu PartnerWorld nie jest świadczone wsparcie posprzedażne. W związku z tym używane oprogramowanie do wsparcia działalności Partnera również nie jest objęte wsparciem technicznym.

 

Mam uprawnienia do korzystania z 25 licencji użytkownika na produkt Lotus Notes w celu wsparcia działalności Partnera, ale potrzebuję 50 takich licencji. Czy mogę zakupić pozostałe 25 licencji od swojego dystrybutora?

Tak. Partner może zakupić dodatkowe 25 licencji, jednakże w celu zachowania zgodności musi mieć możliwość jednoznacznego zidentyfikowania oprogramowania używanego na potrzeby wsparcia działalności Partnera i odizolowania go od pozostałego oprogramowania zainstalowanego w jego środowisku.

 

Prowadzę aktywną sprzedaż produktu DB2 Content Manager. W związku z tym chcę korzystać z programu Tivoli Storage Manager na potrzeby wsparcia mojej działalności, ale nie zamierzam go sprzedawać. Czy taki sposób korzystania z oprogramowania do wsparcia działalności Partnera jest dozwolony?

Nie. Partner musi mieć zamiar promowania oprogramowania IBM używanego do celów wewnętrznych lub aktywnie promować takie oprogramowanie. W związku z tym przedstawiony scenariusz jest niedopuszczalny.

 

Moja firma współpracuje jako partner handlowy z wieloma producentami oprogramowania. Moja jednostka organizacyjna nie jest co prawda Partnerem Handlowym IBM, ale jest nim moja firma macierzysta. Czy w związku z tym moja jednostka może korzystać z oprogramowania do wsparcia działalności Partnera?

Nie. Oprogramowanie do wsparcia działalności Partnera może być używane tylko przez te jednostki organizacyjne danej firmy, które są uczestnikami programu IBM PartnerWorld i których działalność w istotny sposób przyczynia się do promowania oprogramowania IBM.

 

Czy mogę używać programu Lotus Sametime do komunikowania się z klientami i innymi Partnerami Handlowymi na warunkach wsparcia działalności Partnera?

Może to być dopuszczalne pod następującymi warunkami:

 • Licencje mogą być używane tylko przez te jednostki organizacyjne danej firmy, które są uczestnikami programu IBM PartnerWorld i których działalność w istotny sposób przyczynia się do promowania oprogramowania IBM.
 • W ramach wsparcia działalności Partnera jednostki te muszą prowadzić sprzedaż oprogramowania Lotus lub wpływać na taką sprzedaż bądź planować powyższe działania.
 • Oprogramowania nie można używać do świadczenia usług, za które są pobierane opłaty.
 • Partner musi mieć możliwość jednoznacznego zidentyfikowania oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania, które jest używane na potrzeby wsparcia działalności Partnera, oraz odizolowania go od pozostałego oprogramowania zainstalowanego w jego środowisku.
 • Partnerzy i klienci Partnera muszą nabyć własne kopie programu Lotus Sametime.
 • Wszyscy użytkownicy oprogramowania muszą być zarejestrowani w programie PartnerWorld.
 • Oprogramowanie może być używane tylko w kraju, w którym zakupiono pakiet Value Package lub opcję Software Access Option.

Jak długo można korzystać z oprogramowania pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania na potrzeby wsparcia działalności Partnera?

Oprogramowania można używać do zastosowań związanych ze wsparciem działalności Partnera określonych w Załączniku dotyczącym korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld, dopóki znajduje się ono w Katalogu dostępu do oprogramowania, ponieważ Katalog służy do prezentowania oprogramowania, które jest obecnie dostępne w sprzedaży. Po usunięciu produktu lub wersji z katalogu Partner ma obowiązek zdeinstalować i zniszczyć wszystkie posiadane kopie bez zbędnej zwłoki (w większości przypadków za zasadny uznaje się termin 90 dni). Również w przypadku zmiany dotychczasowego zastosowania oprogramowania na inne, które nie jest dozwolone (na przykład jeśli oprogramowanie używane wcześniej na potrzeby wsparcia działalności Partnera ma być obecnie używane do obsługi klientów zewnętrznych), a także w przypadku wygaśnięcia subskrypcji na opcję Software Access Option lub pakiet Value Package Partner ma obowiązek zdeinstalować i zniszczyć wszystkie posiadane kopie, a następnie zastąpić je wersjami zakupionymi w ramach programu Passport Advantage.

 

Czy po przejściu do innej firmy mogę nadal korzystać z nabytych wcześniej świadczeń?

Nie. Nabywane świadczenia i wynikające z nich uprawnienia są przypisane do Przedsiębiorstwa Krajowego, a nie do konkretnej osoby w firmie. W związku z tym użytkownik nie może przenieść świadczeń na inną firmę.

 

Czy zdalne wsparcie techniczne za pośrednictwem poczty elektronicznej, które jest dostępne w pakiecie Value Package, obejmuje udzielanie odpowiedzi na pytania związane z oprogramowaniem wykorzystywanym do wsparcia działalności Partnera?

Nie. IBM nie świadczy wsparcia technicznego dla oprogramowania wykorzystywanego do wsparcia działalności Partnera.

Zakupy i fakturowanie

Jak przebiega cały proces dokonywania zakupu świadczeń w ramach programu PartnerWorld?

Poniżej przedstawiono kolejne kroki od złożenia pierwszego wniosku do uzyskania dostępu do świadczenia:

 • Autoryzowany Administrator Profilu klika przycisk „Kup teraz” i dokonuje zakupu w bezpiecznej aplikacji koszyka IBM.
 • W koszyku jest wyświetlany numer potwierdzenia zamówienia, który należy zapisać.
 • Po przetworzeniu zamówienia w systemie rozliczeniowym IBM do Podstawowej Osoby Kontaktowej ds. Relacji wymienionej w profilu lokalizacji zamawiającej wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 • Systemy programu PartnerWorld odbierają zamówienie i wysyłają wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia do wszystkich Autoryzowanych Administratorów Profilu wskazanych w profilu lokalizacji firmy. Administratorzy ci otrzymują polecenie zaakceptowania oczekującego załącznika dotyczącego korzystania, który zostanie następnie opublikowany w sekcji „Zarządzanie umowami” w systemie do obsługi profili.
 • Autoryzowany Administrator Profilu w dowolnej lokalizacji może zaakceptować drogą elektroniczną warunki załącznika dotyczącego korzystania, co spowoduje aktywację uprawnienia wynikającego z danego świadczenia.
 • Data wygaśnięcia uprawnienia przypada 12 miesięcy od daty zaakceptowania załącznika.
 • Świadczenia należy odnowić na 30 dni przed wygaśnięciem uprawnień i dostępu. Powiadomienia e-mail o odnowieniu wysyłane z systemu programu PartnerWorld otrzymują Autoryzowani Administratorzy Profilu we wszystkich lokalizacjach.

 

Jakie wymagania wstępne należy spełnić przed zakupem świadczenia?

Partner musi:

 • być aktywnym uczestnikiem programu PartnerWorld i mieć podpisaną Umowę IBM z Uczestnikiem Programu PartnerWorld;
 • uiszczać na bieżąco opłaty za wcześniej zakupione świadczenia objęte programem PartnerWorld.

 

Gdzie można zamówić wybrane świadczenie i jak można za nie zapłacić?

Zakupu można dokonać poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz” na stronie pakietu Value Package. Po wejściu do systemu obsługi zamówień elektronicznych widoczne są tylko te elementy, które Partner może zakupić w zależności do bieżących uprawnień i kraju. Możliwość skorzystania z karty kredytowej lub faktury jako formy płatności zależy od procesów i procedur stosowanych przez IBM w poszczególnych krajach.

Do nabywania świadczeń upoważnieni są wyłącznie Autoryzowani Administratorzy Profilu wskazani w profilu firmy Partnera. Każdy Autoryzowany Administrator Profilu w firmie Partnera może nabyć albo pakiet Value Package, albo opcję Software Access Option, przy czym w obu przypadkach świadczenia i związane z nimi uprawnienia są nabywane dla wszystkich lokalizacji objętych profilem Przedsiębiorstwa Krajowego.

 

Czy płatności za świadczenia są dokonywane w walucie obowiązującej w moim kraju? Kiedy do kwoty zakupu są doliczane podatki?

IBM obsługuje większość walut krajowych na całym świecie. Jeśli dana waluta krajowa nie jest obsługiwana, transakcja jest rozliczana w dolarach amerykańskich (USD). Należne podatki są doliczane do opłaty podstawowej w ramach procesu obsługi zakupów i obsługi kasowej.

 

W jakim czasie są udostępniane zakupione świadczenia?

Zgodnie ze standardową procedurą obowiązującą w większości krajów aktywacja dostępu do świadczeń następuje w ciągu dwóch dni roboczych od momentu dokonania zakupu elektronicznego. Żadne świadczenie nie może zostać aktywowane, dopóki Autoryzowany Administrator Profilu w firmie Partnera nie zapozna się z obowiązującymi warunkami używania i ich nie zaakceptuje. Instrukcje dotyczące akceptacji załącznika znajdują się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, która jest wysyłana do Autoryzowanego Administratora Profilu. W przypadku dokonywania płatności na podstawie faktury przetwarzanie zamówienia i aktywowanie świadczenia może potrwać dłużej. Jeśli świadczenie nie zostanie udostępnione w należytym terminie, można skorzystać z pomocy zespołu programu PartnerWorld. Opóźnienia mogą wystąpić, jeśli firma Partnera jest zarejestrowana w kraju, w którym IBM wymaga wysłania załącznika w postaci drukowanej. Aby ustalić, w jakich krajach jest wymagany dokument w postaci drukowanej, należy zapoznać się z odpowiednim załącznikiem.

Załącznik dotyczący korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld
Załącznik dotyczący korzystania z pakietu Value Package

Czy mogę dokonać zakupu świadczeń w dowolnym momencie w ciągu roku?

Pakiet Value Package lub opcję Software Access Option można zakupić w dowolnym momencie w ciągu roku. Świadczenia wygasają po upływie 12 miesięcy od daty uzyskania uprawnień i mogą być odnawiane w okresie 30 dni przed wygaśnięciem.

 

W jakim terminie muszę dokonać płatności w przypadku dokonywania zakupu na podstawie faktury IBM?

Jeśli w danym kraju lub regionie geograficznym jest dostępna opcja faktury, do wygenerowania faktury wykorzystuje się dane adresowe zebrane w ramach procesu składania zamówienia. Zasadniczo IBM stosuje 30-dniowy termin płatności, ale faktycznie obowiązujący termin jest wskazywany formalnie na fakturze. W przypadku niedokonania płatności na rzecz IBM dostęp do świadczenia jest dezaktywowany. W takim przypadku konieczne jest rozwiązanie problemu, zanim będzie można ponownie aktywować dostęp lub dokonać innego zakupu.

 

Czy mogę anulować lub zmodyfikować zamówienie dotyczące świadczenia?

Zamówienie można anulować lub zmodyfikować na dowolnym etapie procesu składania takiego zamówienia. Po złożeniu zamówienia ewentualne pytania lub wątpliwości należy kierować do zespołu programu PartnerWorld. Wnioski o anulowanie zamówienia są rozpatrywane indywidualnie. Jeśli świadczenia zostały już wykorzystane (na przykład jeśli oprogramowanie zostało pobrane), nie ma możliwości uzyskania uznania. Jeśli natomiast świadczenie zostało wykupione omyłkowo i nie zostało wykorzystane, a wniosek o dokonanie uznania jest składany w celu zakupu właściwego świadczenia, zgłoszenie jest zwykle rozpatrywane pozytywnie. IBM zazwyczaj nie udziela uznania ani zwrotu z tytułu uprzednio nabytych świadczeń. W przypadku popełnienia błędu przy składaniu zamówienia należy natychmiast skontaktować się z zespołem programu PartnerWorld.

 

Co należy zrobić w przypadku trudności z uzyskaniem dostępu do systemu obsługi zamówień elektronicznych?

W określonych okolicznościach uzyskanie dostępu do systemu obsługi zamówień może okazać się niemożliwe. Jeśli poniższe wyjaśnienia nie mają w danym przypadku zastosowania lub jeśli nadal występują trudności, należy skontaktować się z zespołem programu PartnerWorld.

Do uzyskiwania dostępu do systemu obsługi zamówień elektronicznych i składania zamówień w imieniu firmy jest uprawniony wyłącznie Autoryzowany Administrator Profilu. Jeśli użytkownik nie wie, kto jest Autoryzowanym Administratorem Profilu, powinien skontaktować się z zespołem programu PartnerWorld.

Aby uzyskać dostęp do świadczeń nabytych przez firmę, użytkownik musi być zarejestrowanym uczestnikiem programu PartnerWorld powiązanym z tą firmą. W celu uzyskania pomocy związanej z rejestracją należy skontaktować się z zespołem programu PartnerWorld.

Jeśli firma lub lokalizacja została niedawno zarejestrowana, próbę uzyskania dostępu do systemu obsługi zamówień elektronicznych należy podjąć dopiero po otrzymaniu powitalnej wiadomości e-mail z programu PartnerWorld. Może to potrwać maksymalnie dwa dni robocze.

 

W jaki sposób można otrzymać kopię faktury (cena + podatki) potrzebną do uzyskania zwrotu kosztów?

Należy wysłać odpowiedni wniosek na adres pwisv@us.ibm.com. We wniosku należy podać nazwę i adres firmy oraz numer zamówienia. Po otrzymaniu wniosku IBM prześle użytkownikowi kopię faktury.

 

Nazwa i adres mojej firmy uległy zmianie. Czy mogę kontynuować zakupy i zaktualizować swoje dane po przejściu do kasy?

Nie. Przed złożeniem zamówienia należy zaktualizować profil firmy. Aktualizacja zostanie uwzględniona w serwisie służącym do składania zamówień w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych. Jeśli aktualizacja nie zostanie wyświetlona w serwisie, należy skontaktować się z zespołem programu PartnerWorld.

Odnawianie

Odnawiam swój pakiet IBM Value Package. Czy przysługuje mi upust dla stałych subskrybentów?

Tak. Partnerzy Handlowi, którzy odnawiają swój obecny pakiet IBM Value Package w ramach 30-dniowego cyklu odnowienia, otrzymują 10% upustu od pełnej ceny. Upust ten jest odzwierciedlany w koszyku.

 

W jaki sposób można odnowić pakiet IBM Value Package?

Na trzydzieści dni przed wygaśnięciem świadczenia związanego z pakietem IBM Value Package Autoryzowany Administrator Profilu otrzyma wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi odnowienia subskrypcji wykupionej przez firmę Partnera. Zaleca się odnowienie świadczenia przed jego wygaśnięciem, ponieważ umożliwi to uzyskanie 10% upustu z tytułu odnowienia oraz dalsze korzystanie ze świadczeń bez konieczności podpisywania nowego załącznika. W przypadku wygaśnięcia subskrypcji firma Partnera będzie musiała zaprzestać korzystania ze świadczeń.

W jaki sposób można odnowić opcję Software Access Option?

Na trzydzieści dni przed wygaśnięciem świadczenia związanego z opcją Software Access Option Autoryzowany Administrator Profilu otrzyma wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi odnowienia subskrypcji wykupionej przez firmę Partnera. Zaleca się odnowienie świadczenia przed jego wygaśnięciem, ponieważ umożliwi to dalsze uzyskiwanie dostępu do oprogramowania IBM i korzystanie z niego bez konieczności podpisywania nowego załącznika. W przypadku wygaśnięcia subskrypcji firma Partnera będzie zobowiązana do deinstalacji i zniszczenia wszelkiego oprogramowania nabytego za pośrednictwem Katalogu dostępu do oprogramowania.

 

Dlaczego otrzymuję kopie wiadomości dotyczących odnowienia kierowanych do innych Przedsiębiorstw Krajowych?

Autoryzowani Administratorzy Profilu mogą nabywać i odnawiać dowolne płatne opcje dostępne w programie PartnerWorld. Użytkownik zarejestrowany jako Autoryzowany Administrator Profilu w odniesieniu do kilku Przedsiębiorstw Krajowych będzie otrzymywać wiele powiadomień.

Wsparcie

Które produkty są objęte wsparciem w ramach świadczenia dotyczącego zdalnego wsparcia technicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostępnego w pakiecie Value Package?

Informacje na ten temat znajdują się na stronie z opisem świadczenia dotyczącego zdalnego wsparcia technicznego. Pytania dotyczące wsparcia dla konkretnych produktów, które nie zostały wymienione na liście, należy kierować do zespołu programu PartnerWorld.

 

W jaki sposób można otworzyć rekord PMR (Problem Management Record) dotyczący zdalnego wsparcia technicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej, które jest jednym ze świadczeń dostępnych w pakiecie Value Package?

Uprawnienie do korzystania ze zdalnego wsparcia technicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej umożliwia wysyłanie pytań za pośrednictwem serwisu WWW programu PartnerWorld. Odpowiedzi są wysyłane bezpośrednio na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

 1. Przejdź do strony dotyczącej zdalnego wsparcia technicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Kliknij odsyłacz „Uzyskaj dostęp do zdalnego wsparcia za pośrednictwem poczty elektronicznej”. Odsyłacz ten jest widoczny tylko wtedy, gdy użytkownik ma dostęp do odpowiedniego świadczenia.
 3. Wybierz odpowiedni produkt i obszar technologii, którego dotyczy pytanie.
 4. Wprowadź adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na pytanie, a następnie wpisz i prześlij pytanie lub opis problemu. IBM stara się udzielać odpowiedzi w ciągu jednego dnia roboczego od momentu utworzenia rekordu PMR dotyczącego wsparcia (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Stanach Zjednoczonych).

Czy świadczenie dotyczące zdalnego wsparcia technicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej, które jest dostępne w pakiecie Value Package, może być wykorzystywane do obsługi klientów docelowych lub oprogramowania używanego na potrzeby wsparcia działalności Partnera?

Nie. Zdalne wsparcie techniczne za pośrednictwem poczty elektronicznej można wykorzystywać wyłącznie do celów związanych ze zdalną obsługą przedsprzedażną i przedprodukcyjną.

 

Na czym polega świadczenie dotyczące zdalnego wsparcia technicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej w odniesieniu do tworzenia oprogramowania?

Zdalne wsparcie techniczne za pośrednictwem poczty elektronicznej umożliwia uzyskanie pomocy dotyczącej tworzenia aplikacji współpracujących z wybranymi serwerowymi systemami operacyjnymi IBM oraz wieloserwerowymi produktami i technologiami warstwy pośredniej, pobieranymi z Katalogu dostępu do oprogramowania. Wsparcie to – udzielane podczas realizacji projektów implementacyjnych i programistycznych w fazie przedwdrożeniowej – obejmuje między innymi asystę techniczną w zakresie problemów i pytań związanych z użytkowaniem, migracją, instalacją i integracją produktów. Jest to świadczenie przedwdrożeniowe, które nabywa się poprzez wykupienie pakietu IBM Value Package lub na podstawie innych kryteriów określonych w ramach konkretnych ofert.

 

Czy pracownicy działu wsparcia technicznego w Stanach Zjednoczonych mogą udzielać wsparcia w odniesieniu do innych wersji językowych oprogramowania pośredniego IBM?

Tak. Pracownicy działu wsparcia współpracują w celu rozwiązania problemu z odpowiednimi ekspertami technicznymi IBM. W przypadku stwierdzenia, że problem ma charakter defektu, użytkownik może zostać poproszony o skontaktowanie się z lokalnym działem wsparcia w swoim kraju.

Warunki

Czy wszystkie lokalizacje wchodzące w skład mojego Przedsiębiorstwa Krajowego są uprawnione do korzystania ze świadczeń w przypadku zakupienia opcji IBM Software Access Option lub pakietu IBM Value Package?

Tak. Wszystkie lokalizacje firmy wchodzące w skład Przedsiębiorstwa Krajowego są uprawnione do korzystania ze świadczeń pod warunkiem spełnienia przez uczestników wymagań dotyczących rejestracji i innych wymagań określonych w Załączniku dotyczącym korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld lub Załączniku dotyczącym pakietu Value Package. Dodatkowe Przedsiębiorstwa Krajowe mające własne profile muszą nabywać świadczenia oddzielnie.

 

Czy przedsiębiorstwa podporządkowane mojej firmy są uprawnione do korzystania ze świadczeń w przypadku zakupienia opcji IBM Software Access Option lub pakietu IBM Value Package na rzecz Przedsiębiorstwa Krajowego?

Tak. W przypadku posiadania większościowego udziału przedsiębiorstwa podporządkowane firmy Partnera wchodzące w skład określonego Przedsiębiorstwa Krajowego są uznawane za część takiego Przedsiębiorstwa Krajowego na potrzeby pakietu Value Package lub opcji Software Access Option, o ile są zarejestrowanymi lokalizacjami w obrębie Przedsiębiorstwa Krajowego. Dodatkowe Przedsiębiorstwa Krajowe mające własne profile muszą nabywać świadczenia oddzielnie.

Czy po wygaśnięciu subskrypcji na świadczenia objęte pakietem Value Package lub opcją Software Access Option mogę nadal korzystać z pobranego wcześniej oprogramowania?

Nie. Po wygaśnięciu subskrypcji należy zdeinstalować i zniszczyć wszystkie kopie wszelkiego oprogramowania uzyskanego z Katalogu dostępu do oprogramowania.

Dowiedz się więcej o świadczeniach klasy premium dostępnych w pakiecie Value Package.