Przegląd

W przypadku zakwalifikowanych chmur publicznych podlegających niniejszym zasadom BYOSL IBM upoważnia uczestników programu PartnerWorld do wdrożenia zakwalifikowanych Programów IBM w zakwalifikowanej infrastrukturze IaaS chmury publicznej udostępnianej przez IBM lub inną firmę, przy czym wdrożenie to musi być zgodne z poniższymi warunkami.

Uwaga: zasady te nie obejmują relacji z dostawcami, którzy uzyskują dostęp do oprogramowania i/lub uruchamiają niektóre lub wszystkie środowiska obliczeniowe Partnera Handlowego bądź zarządzają nimi pod kontrolą własnych pracowników w siedzibie Partnera lub własnej (w ramach outsourcingu strategicznego, usług serwerowych WWW, usług zarządzanych itp.). Sytuacje te wymagają odrębnych ustaleń i nie są objęte niniejszymi zasadami.

Zakwalifikowane chmury publiczne

Zakwalifikowane chmury publiczne podlegające niniejszym zasadom wymieniono poniżej

IBM

IBM Cloud

Amazon

Instancje EC2 i instancja dedykowana EC2

Google

Google Compute Engine

Microsoft

Azure Virtual Machines

Zakwalifikowane Programy IBM

Niniejsze zasady zezwalają Partnerowi na wdrożenie i uruchamianie w zakwalifikowanej chmurze publicznej dowolnego Programu IBM, który jest licencjonowany za pośrednictwem Katalogu dostępu do oprogramowania PartnerWorld zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku dotyczącym korzystania z oprogramowania lub Załączniku dotyczącym pakietu Value Package.

Wymagania i warunki dotyczące licencjonowania

Niniejsze zasady nie modyfikują ani nie zastępują żadnych zobowiązań zawartych w stosownych umowach licencyjnych, w tym wymagań dotyczących używania licencjonowanego oprogramowania w środowisku zwirtualizowanym. Warunki weryfikacji zawarte w takich umowach licencyjnych mają zastosowanie do Partnera Handlowego podczas ładowania, instalowania lub używania zakwalifikowanych Programów IBM w zakwalifikowanej chmurze publicznej. Partner zobowiązuje się gromadzić wszelkie wymagane dane dotyczące używania swojego licencjonowanego oprogramowania w takiej chmurze. Partner nie będzie umożliwiać dostawcy chmury korzystania z zakwalifikowanych Programów IBM i uzyskiwania do nich dostępu bez zezwolenia.

Partner musi zainstalować i skonfigurować narzędzia do raportowania określone przez IBM oraz korzystać z nich do raportowania sposobu używania, a na żądanie dostarczać takie raporty IBM zgodnie z wytycznymi IBM. Jeśli IBM nie określił, jakie narzędzia do raportowania mają być używane do obsługi środowiska Partnera, to należy udostępnić rejestry i dane wyjściowe narzędzi systemowych zgodnie z obowiązkami określonymi w Załączniku dotyczącym korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld lub Załączniku dotyczącym pakietu Value Package objętego programem PartnerWorld. Dostarczane informacje muszą obejmować w szczególności: nazwę zakwalifikowanej chmury publicznej, usługę w zakwalifikowanej chmurze publicznej, numery katalogowe produktów wchodzących w skład Programu, liczbę używanych instancji chmury / maszyn wirtualnych, liczbę procesorów wirtualnych / rdzeni na każdą instancję chmury / maszynę wirtualną oraz liczbę jednostek PVU na procesor wirtualny / rdzeń.

Jeśli Partner korzysta z uprawnień licencyjnych na mocy niniejszych zasad, nie może w tym samym czasie używać tych samych uprawnień do żadnych innych celów ani w żadnym innym miejscu.