Szczegółowe informacje o rozwiązaniu z/OS Management Facility

Działa w przeglądarce, nie wymaga zarządzania aplikacją kliencką

z/OSMF zarządza systemem z/OS z systemu z/OS. Aplikacja kliencka ściągana jest z z/OS do przeglądarki WWW i w niej uruchamiana. Eliminuje to konieczność utrzymywania aplikacji klienckiej na poszczególnych stacjach roboczych — i związany z tym nakład pracy oraz ryzyko.

Bezpieczna komunikacja w oparciu o HTTPS i SAF

Klient z/OSMF komunikuje się z zapleczem za pośrednictwem protokołu HTTPS, który zapewnia należyty poziom bezpieczeństwa. Uwierzytelnianie i autoryzacja z/OSMF odbywa się w oparciu o SAF, co dodatkowo zabezpiecza środowisko z/OS i zapewnia spełnienie obowiązujących dotychczas wymogów w zakresie bezpieczeństwa.

Jeden punkt sterowania wszystkimi systemami

Zarządzanie systemami z/OS w klastrze odbywa się z jednego punktu sterowania, można na przykład centralnie zarządzać strategią WLM. Niektóre wtyczki z/OSMF umożliwiają także zarządzanie więcej niż jednym klastrem z jednego punktu.

Przepływy pracy upraszczają zadania programistyczne

Przepływy pracy odpowiednio ukierunkowują poczynania programistów systemowych, administratorów zabezpieczeń i innych osób odpowiedzialnych za zarządzanie konfiguracją systemu z/OS. Przepływ pracy składa się z ustrukturyzowanych procedur, które upraszczają wykonywanie zadań, podsuwając instrukcje realizacji kolejnych kroków. Udostępnia również funkcje administracyjne służące do przypisywania odpowiedzialności i śledzenia postępów.

Zarządzanie syspleksem w wielu widokach

Komponent Sysplex Management prezentuje zasoby syspleksu w postaci graficznej lub tabelarycznej. Oprócz widoku topologii dostępne są liczne inne widoki, w tym: fizyczny, łączności, szczegółowy łączności i widok struktur Coupling Facility.

Interakcje z systemem przez konsolę operatora z/OS

Komponent z/OS Operator Consoles udostępnia funkcje służące do pracy z konsolami z/OS. Możliwe jest przeglądanie komunikatów systemowych i wprowadzanie komend systemowych.

Usprawnione zarządzanie oprogramowaniem

Komponent do zarządzania oprogramowaniem usprawnia ten proces, pozwalając na zarządzanie oprogramowaniem platformy z/OS z jednego miejsca.

Usprawniona diagnostyka w oparciu o dziennik incydentów

Komponent Incident Logs usprawnia i automatyzuje czasochłonne, ręczne etapy zarządzania informacjami o problemach. Gromadzi i prezentuje incydenty wykryte przez system i zainicjowane przez użytkowników, zbiera powiązane dzienniki i tworzy ich zrzuty z chwili wystąpienia problemu. Ponadto wysyła dane do IBM lub innego dostawcy usług w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki.

Narzędzie do zarządzania obciążeniem pomaga w przydzielaniu zasobów

Komponent Workload Management w ramach z/OSMF udostępnia działający w przeglądarce interfejs zarządzania definicjami usług z/OS Workload Management (WLM). Definicje te stanowią wytyczne sterujące działaniem menedżera WLM podczas przydziału zasobów. W szczególności możliwe jest definiowanie, modyfikowanie, wyświetlanie, kopiowanie, importowanie, eksportowanie i drukowanie definicji usług WLM. Można także zainstalować definicję w zbiorze danych CDS WLM w syspleksie, aktywować strategię usług i obserwować status WLM w poszczególnych systemach syspleksu.

Elastyczne monitorowanie wydajności zasobów

Komponent Resource Monitoring to działający w przeglądarce WWW interfejs użytkownika, który umożliwia monitorowanie wydajności systemów z/OS, AIX, Linux i Windows działających w przedsiębiorstwie. Możliwe jest monitorowanie większości metryk obsługiwanych przez narzędzie Resource Measurement Facility™ (RMF™) Monitor III, tworzenie i zapisywanie własnych widoków metryk oraz prezentowanie na wykresach słupkowych danych zbieranych w czasie rzeczywistym.

Mechanizm udostępniania mocy obliczeniowej zarządza domeną

Komponent z/OSMF Capacity Provisioning udostępnia działający w przeglądarce interfejs do pracy z menedżerem z/OS Capacity Provisioning Manager, który zarządza konfiguracjami i strategiami domeny. Może być także używany do zlecania różnych raportów na temat statusu menedżera z/OS Capacity Provisioning Manager.

Usługi REST dla zbiorów danych, plików, zadań i konsoli

z/OSMF umożliwia korzystanie z interfejsów API zgodnych z protokołem Representational State Transfer (REST), co pozwala na realizację prostych w użyciu usług niezależnych od języka i platformy, bezstanowych, skalowalnych i łatwych do analizy. Usługi interfejsów REST dla zbiorów danych i plików w systemie z/OS zapewniają programowy dostęp do zbiorów danych z/OS i plików UNIX. Dostępny jest zestaw usług REST do pracy z zadaniami wsadowymi, a usługi konsoli zapewniają programowy dostęp do operacji na konsoli z/OS.

Zobacz także

IBM z/OS Communications Server

IBM® z/OS® Communications Server, wysoce dostępny serwer transakcyjny i serwer danych klasy korporacyjnej, udostępnia typowe funkcje, takie jak File Transfer Protocol (FTP), Telnet oraz zdalne wykonywanie aplikacji. To rozwiązanie o optymalnej produktywności, które stanowi bezpieczną platformę do tworzenia i udostępniania aplikacji mainframe. Dostępne jest już rozwiązanie IBM z/OS Encryption Readiness Technology (zERT) Network Analyzer, czyli nowa wtyczka z/OSMF, która pozwala na łatwe odpytywanie i analizowanie atrybutów ochrony kryptograficznej połączeń z/OS TCP/IP i Enterprise Extender.

Dowiedz się więcej

IBM Resource Access Control Facility (RACF)

Ochrona newralgicznych zasobów danych za pomocą kontroli dostępu

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok