Jak działa IBM IMS Queue Control Facility for z/OS

Zapobieganie przepełnianiu kolejek

IBM® IMS™ Queue Control Facility for z/OS® monitoruje użycie kolejek komunikatów i wprowadza zabezpieczenia chroniące przed ich przepełnieniem. Analizuje dane o wykorzystaniu kolejki i na ich podstawie ustala, kiedy należy wysłać alert lub podjąć działania w celu przerwania jej nadmiernej eksploatacji. Zabezpieczenia chroniące przed przepełnieniem kolejki można skonfigurować, określając różne parametry, takie jak wartości partycji bądź limity użycia kolejki, oraz odpowiednie alerty i działania.

Przetwarzanie komunikatów

Przy użyciu rozwiązania IMS Queue Control Facility można przetwarzać komunikaty z dzienników systemu IMS, kolejek komunikatów utworzonych przez menedżerów kolejek IMS oraz kolejek współużytkowanych — tylko w środowisku kolejek współużytkowanych. Wybrane komunikaty można przetwarzać, wykorzystując kryteria określone w instrukcjach kontroli. IMS Queue Control Facility generuje zestaw danych wyjściowych i raport dotyczący danych, w którym zawarte są informacje ilościowe o wybranych komunikatach.

Funkcje odtwarzania i konserwacji

IMS Queue Control Facility ułatwia realizację zadań związanych z odtwarzaniem i konserwacją, takich jak odtwarzanie kolejek komunikatów po planowanej lub nieplanowanej przerwie w pracy systemu. Rozwiązanie umożliwia odtwarzanie aplikacji wtedy, kiedy praktycznym rozwiązaniem jest ponowne umieszczenie komunikatów w kolejce w celu ich powtórnego przetworzenia. Funkcje konserwacji systemu IMS są dostępne zarówno w wypadku środowiska kolejek współużytkowanych, jak i niewspółużytkowanych. Rozwiązanie pozwala tworzyć zapytania dotyczące komunikatów IMS, przeglądać te komunikaty oraz umieszczać je w kolejkach komunikatów IMS lub z nich wyjmować.

Ponowne umieszczanie komunikatów w kolejce

W środowisku kolejek niewspółużytkowanych rozwiązanie IMS Queue Control Facility pobiera z zestawów danych dzienników systemu (SDLS) lub kolejek komunikatów utworzonych przez menedżera kolejek IMS komunikaty, które muszą zostać ponownie umieszczone w kolejce. W środowisku kolejek współużytkowanych rozwiązanie IMS Queue Control Facility pobiera komunikaty z tzw. kolejki zimnej — specjalnej kolejki dla komunikatów, które były przetwarzane w momencie, gdy działanie systemu IMS zostało nieprawidłowo zakończone i nastąpił jego zimny start. W środowisku kolejek współużytkowanych odtwarzane mogą być tylko komunikaty z kolejki zimnej.

Utrzymywanie kolejek

W środowisku kolejek współużytkowanych komunikaty, które były przetwarzane pozostają w kolejce zimnej i są w niej gromadzone aż do momentu ich usunięcia. Gromadzenie komunikatów prowadzi do zmniejszenia dostępnego miejsca w kolejce i spowalnia jej działanie. W środowisku kolejek niewspółużytkowanych komunikaty mogą wykorzystać na tyle dużo zasobów buforowych, by zużyć miejsce w buforze. Brak miejsca w buforze może doprowadzić do nieprawidłowego zakończenia działania systemu IMS z kodem 758.

Klient TSO/ interfejs ISPF

IMS Queue Control Facility oferuje klienta TSO (interfejs ISPF) ułatwiającego wybór serwera i podsystemu IMS, który będzie później użytkowany. Dostępny jest też podgląd wykorzystywanego środowiska IMS i statusu lokalnych kolejek. Ponadto program pozwala tworzyć zapytania dotyczące kolejek i sporządzać listy miejsc przeznaczenia komunikatów, które znajdują się w kolejkach. Komunikaty można wyjmować z kolejek komunikatów IMS, wprowadzać do nich lub ponownie w nich umieszczać. Możliwe jest także utrzymywanie tabel powiązanych z zabezpieczeniami chroniącymi przed przepełnieniem kolejki w środowiskach kolejek niewspółużytkowanych.