Jakie rodzaje serwerów wirtualnych są dostępne?

IBM Cloud® w swojej infrastrukturze oferuje kilka rodzajów serwerów wirtualnych. Standardowym produktem jest publiczny serwer wirtualny, którego środowisko, przeznaczone dla wielu podmiotów użytkujących, sprawdzi się w różnych zastosowaniach. Klienci zainteresowani środowiskiem dla jednego podmiotu użytkującego powinni rozważyć dedykowany serwer wirtualny. Dedykowany serwer wirtualny to idealne rozwiązanie do zastosowań z większymi wymaganiami dotyczącymi zasobów. Więcej informacji o dostępnych serwerach wirtualnych znajduje się w opracowaniu Pierwsze kroki z serwerami wirtualnymi.

IBM Cloud Virtual Servers for VPC to nowa generacja serwerów wirtualnych. Korzystając z wirtualnej chmury prywatnej (VPC — Virtual Private Cloud) klient tworzy własną przestrzeń w chmurze IBM Cloud i pracuje w chmurze publicznej, ale w odseparowanym środowisku. Wirtualna chmura prywatna IBM Cloud zapewnia bezpieczeństwo chmury prywatnej połączone z elastycznością i prostotą chmury publicznej. Więcej informacji znajduje się w opracowaniu Pierwsze kroki z wirtualną chmurą prywatną IBM Cloud.

Gdzie można znaleźć informacje o cenach instancji publicznych?

Informacje o cenach można znaleźć tutaj.

Gdzie można znaleźć informacje o cenach wirtualnych instancji publicznych?

Szacowanie kosztów serwera IBM Cloud odpowiedniego dla konkretnych obciążeń najlepiej rozpocząć w katalogu IBM Cloud. Na karcie Services należy wybrać opcję All Categories, a następnie typ serwera: Virtual Server on classic infrastructure albo Virtual Server for VPC. Informacje dotyczące cen znajdują się stronie z kalkulatorem cen serwerów wirtualnych.

Czy do serwera wirtualnego — rozliczanego w modelu miesięcznym lub godzinowym — można dodać pamięć dyskową?

Można zwiększyć lub zmniejszyć ilość pamięci dyskowej dla dowolnego serwera wirtualnego, modyfikując opcje pamięci masowej w polach od First Disk do Fifth Disk na ekranie konfiguracji odpowiedniego urządzenia. Więcej informacji znajduje się na stronie rekonfiguracji istniejącego serwera wirtualnego.

Ile wirtualnych serwerów rozliczanych w modelu godzinowym można uruchomić?

Liczba instancji, które można uruchomić, zależy od wieku konta. Domyślnie w przypadku konta starszego niż 45 dni można jednocześnie uruchomić 20 instancji publicznych i dedykowanych serwerów wirtualnych oraz serwerów fizycznych. Nowsze konto ma mniejszy limit. W celu zwiększenia limitu instancji należy skontaktować się z działem wsparcia, podać sposób wykorzystania serwerów i liczbę potrzebnych instancji.

Jak wygląda rozliczenie transferu w modelu godzinowym?

Rozliczenie godzinowe jest podzielone między przychodzący i wychodzący transfer danych. Za transfer przychodzący do serwera wirtualnego nie są naliczane żadne opłaty. Transfer wychodzący rozliczany jest na podstawie liczby gigabajtów (GB) na koniec każdego okresu rozliczeniowego.

W jakich okolicznościach serwer wirtualny może zostać przeniesiony na innego hosta?

Nasze systemy są często uaktualniane, a większość zmian dotyczących serwerów wirtualnych jest nieodczuwalna dla użytkowników. W przypadku zmian wymagających wstrzymania działania serwera wirtualnego, przerwa trwa krótko — do 3 sekund. Może się zdarzyć, na przykład w przypadku sprzętu specjalistycznego, że konieczne będzie przeniesienie serwera wirtualnego na innego hosta. Jeśli taka migracja jest konieczna, serwer wirtualny zostanie wyłączony, a po migracji — zrestartowany. Migracja serwera wirtualnego może być konieczna w następujących przypadkach:

  • Host musi zostać zmodernizowany, został wycofany z użytku lub nie może przyjmować nowych instancji. Na takim hoście restart serwera wirtualnego z poziomu konsoli IBM Cloud automatycznie spowoduje migrację na innego hosta.
  • Prace techniczne przy infrastrukturze. Informacja o pracach technicznych w systemie, na którym znajduje się serwer wirtualny, zostanie wysłana pocztą elektroniczną. Wiadomość e-mail będzie zawierała instrukcję inicjowania migracji w trakcie prowadzenia prac technicznych. Serwer wirtualny może również zostać przeniesiony automatycznie, gdy jest to wymagane do ukończenia prac technicznych.
  • Wdrożenie rozszerzenia istniejącej instancji. W przypadku rozszerzenia instancji może ona zostać przeniesiona na innego hosta, który zapewni dostęp do zasobów procesora CPU i pamięci wymaganych do utrzymania odpowiedniej wydajności.
  • Awaria dedykowanego hosta. W przypadku awarii dedykowanego hosta instancje dedykowane są przenoszone na innego hosta bez wykorzystywania zasobów przydzielonych klientowi.
  • Awaria hosta wirtualnego. W przypadku awarii hosta wirtualnego instancje zostają przeniesione na innego hosta w tym samym środowisku. Taka awaria jest automatycznie wykrywana i powoduje przeniesienie instancji na nowego hosta. Wykrycie awarii przeważnie następuje w ciągu minuty. Przeniesienie serwera wirtualnego następuje w ciągu 5 minut, a sam serwer jest ponownie dostępny w ciągu 7 minut. Aby zrezygnować z automatycznego odtwarzania po awarii, należy otworzyć zgłoszenie dla zespołu wsparcia technicznego.

W oknie czasowym migracji w konsoli IBM Cloud, w menu Actions urządzenia, może pojawić się opcja Migrate Host. Opcja Migrate Host umożliwia przeniesienie serwera wirtualnego na nowego hosta w wybranym momencie w podanym przedziale czasowym. Jeśli w tym czasie klient nie przeniesie serwera samodzielnie, zostanie on przeniesiony automatycznie, aby zakończyć wymagane prace techniczne. Opcja Migrate Host jest dostępna jedynie podczas prac technicznych, które są ogłaszane z wyprzedzeniem.

Opcja Migrate Hosta może się również pojawić, jeśli jeden z serwerów wirtualnych wymaga hiperwizora, który nie jest dostępny na obecnym hoście.

Co dzieje się z danymi po usunięciu przenośnej pamięci masowej?

Sieć SAN instancji serwera wirtualnego przypomina plikową pamięć masową. Dyski instancji serwera wirtualnego są w istocie plikami w udostępnionym zasobie plikowym NFS, które Xen prezentuje instancji jako urządzenia blokowe, tj. dyski twarde. Usuwając dysk SAN instancji, usuwa się w istocie plik. Polecenia Delete nie można cofnąć. Wszelkie wskaźniki do danych na tym woluminie są usuwane, a dane stają się niedostępne. Gdy fizyczna pamięć masowa jest ponownie udostępniana dla innego konta, przypisywany jest nowy zestaw wskaźników. Nowe konto nie może w żaden sposób uzyskać dostępu do danych obecnych w fizycznej pamięci masowej. Nowy zestaw wskaźników obejmuje tylko zera (0). Podczas zapisu nowych danych do woluminu/jednostki LUN, wszelkie istniejące, a niedostępne dane są nadpisywane.

Czy klient może używać subskrypcji Red Hat® Cloud Access do tworzenia serwerów wirtualnych?

Tak. Importując obraz, klient może wskazać, że udostępni własną licencję na system operacyjny. Więcej informacji można znaleźć na stronie na temat korzystania z Red Hat Cloud Access. Następnie można zamówić serwer wirtualny z tego szablony obrazu i użyć posiadanej subskrypcji Red Hat Cloud Access (odsyłacz prowadzi poza serwis ibm.com).

Jaka jest różnica między serwerem wirtualnym a wirtualnym serwerem prywatnym (VPS)?

Serwer wirtualny jest podobny do wirtualnego serwera prywatnego (VPS) lub wirtualnego serwera dedykowanego (VDS). Wszystkie środowiska „serwerów wirtualnych” umożliwiają prywatne i bezpieczne udostępnianie środowisk w jednym węźle sprzętowym, ale możliwości serwerów VDS i VPD mają pod pewnymi względami ograniczone możliwości. Zwykle mogą być wykorzystywane tylko w architekturze jednoserwerowej. W środowiskach VDS i VPS można dodawać lub dzielić między serwery wirtualne tylko te zasoby, które są zainstalowane fizycznie na tym jednym serwerze.

Serwery wirtualne są udostępniane w architekturze chmury wieloserwerowej, która tworzy pulę zasobów sprzętowych wykorzystywanych przez poszczególne instancje. Serwery wirtualne mogą korzystać ze współużytkowanej, pojemnej, opartej na sieci SAN platformy pamięci masowej lub wysoce wydajnej, lokalnej pamięci dyskowej. Z uwagi na fakt, że każda instancja jest częścią większego środowiska chmury, komunikacja między serwerami wirtualnymi jest błyskawiczna.

Dlaczego w trakcie korzystania z serwera wirtualnego pojawia się błąd dotyczący dostępności zasobów?

Podczas udostępniania z serwera wirtualnego może pojawić się komunikat o braku dostępności zasobów potrzebnych do zrealizowania zlecenia. Niepowodzenie udostępniania dotyczy wszystkich instancji serwerów wirtualnych w danym zleceniu. Taki błąd występuje, gdy na routerze lub w centrum przetwarzania danych nie ma zasobów wystarczających do zrealizowania zlecenia. Istnieje wiele powodów, dla których może pojawić się komunikat o takim błędzie. Dostępność zasobów często się zmienia, zatem można poczekać i spróbować później. Więcej informacji o strategiach unikania tego błędu można znaleźć na stronie z omówieniem uwarunkowań dotyczących zasobów dla instancji serwerów wirtualnych.

Jak zalogować się do serwera?

Zaloguj się do konsoli i przejdź do menu Devices. Więcej informacji na ten temat zawiera strona dotycząca przechodzenia do urządzeń. Na liście urządzeń wybierz odpowiednią instancję. Można przeglądać nazwy i hasła użytkowników urządzenia używane do logowania się, a także zarządzać nimi. Więcej informacji zawiera strona dotycząca przeglądania nazw i haseł użytkowników oraz zarządzania nimi.

Jak uzyskać dostęp do prywatnej sieci IBM Cloud za pośrednictwem połączenia VPN?

Można zalogować się do sieci VPN za pośrednictwem interfejsu WWW lub autonomicznego klienta VPN dla systemu Linux®, macOS lub Windows. Więcej informacji na temat czynności, jakie należy podjąć po zalogowaniu się do sieci VPN, zawiera strona dotycząca używania połączeń VPN zabezpieczonych SSL.

Jak zrestartować serwer wirtualny?

Urządzenia restartuje się z listy Device List lub z widoku obrazu stanu konkretnej instancji. Przejdź do instancji serwera wirtualnego na liście Device List w konsoli. Więcej informacji na ten temat zawiera strona dotycząca przechodzenia do urządzeń. Wybierz menu Actions dla urządzenia, którym chcesz zarządzać, a następnie wybierz opcję Reboot.

Jak korzystać z trybu ratunkowego?

Rozruch serwera w trybie ratunkowym jest pomocny w przypadku napotkania problemu z serwerem. Aby uruchomić tryb ratunkowy, wybierz nazwę urządzenia z listy Device List w konsoli. Z menu Actions wybierz Rescue mode lub, w przypadku instancji systemu Windows, wybierze opcję Boot from image. Więcej informacji na ten temat zawiera strona dotycząca uruchamiania trybu ratunkowego.

Gdzie znaleźć informacje o statusie sieci?

Stronę Status można otworzyć bezpośrednio pod adresem https://cloud.ibm.com/status. Zawiera ona informacje o aktualnym statusie zasobów IBM Cloud we wszystkich ośrodkach. Listę można filtrować, wybierając konkretne komponenty i ośrodki (na przykład można wybrać Virtual Servers i wyświetlić informacje o łączności sieciowej).

Jak złożyć wniosek o raport na temat zgodności z wymogami formalnymi?

Informacje o wyświetlaniu raportów na temat zgodności, w tym raportów SOC, i wnioskowaniu o nie zawiera strona na temat potwierdzania bezpieczeństwa danych.

Pierwsze kroki z serwerami wirtualnymi IBM Cloud w infrastrukturze klasycznej

Czy serwery wirtualne są odpowiednie dla Twoich aplikacji? Zamów publiczny, dedykowany, tymczasowy lub rezerwowany serwer wirtualny IBM Cloud i odkryj jego możliwości.