Zaoszczędź 1000 USD

Uzyskaj środki w wysokości 1000 USD, które możesz wykorzystać na nowe zasoby wirtualnej chmury prywatnej, w tym serwery, pamięć masową i systemy równoważenia obciążenia.

Często zadawane pytania

Czym jest wirtualna chmura prywatna (VPC)?

Wirtualna chmura prywatna (Virtual Private Cloud — VPC) to chmura publiczna, która pozwala przedsiębiorstwu tworzyć własne, prywatne i oparte na chmurze środowisko obliczeniowe w ramach wspólnie użytkowanej infrastruktury chmury publicznej. Wirtualna chmura prywatna daje możliwość definiowania i kontrolowania sieci wirtualnej, która jest logicznie odseparowana od pozostałych podmiotów użytkujących chmurę publiczną, co pozwala stworzyć prywatny, dobrze zabezpieczony obszar w obrębie chmury publicznej.

Jakie zalety ma wirtualna chmura prywatna?

Wirtualna chmura prywatna może pomóc w kontrolowaniu rozmiaru sieci wirtualnej i wdrażaniu zasobów w chmurze w zależności od potrzeb biznesowych. Jest ona uzupełniana nadmiarowymi zasobami i oferuje wysoce odporne na błędy architektury strefy dostępności. A ponieważ wirtualna chmura prywatna jest siecią logicznie odseparowaną, dane i aplikacje użytkownika nie są umieszczane w tym samym miejscu, w którym gromadzi się zasoby innych klientów dostawcy chmury. Ponadto wirtualna chmura prywatna pomaga ograniczyć czas pracy i koszty związane ze sprzętem.

Jakie korzyści biznesowe zapewnia wirtualna chmura prywatna?

Wirtualna chmura prywatna wspomaga elastyczny rozwój firmy i pozwala reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe. W cyfrowym świecie klienci oczekują dostępności na poziomie niemal 100%. Wysoka dostępność środowisk wirtualnej chmury prywatnej pozwala zrealizować ten cel. Wirtualne chmury prywatne są wyposażone w wiele zabezpieczeń na poziomie instancji i/lub podsieci, co ogranicza zagrożenia w całym cyklu życia danych. A dzięki niższym kosztom i mniejszemu obciążeniu wewnętrznego zespołu IT, wysiłki można skoncentrować na modernizowaniu firmy.

Jak bezpieczna jest wirtualna chmura prywatna?

Wirtualne chmury prywatne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki tworzeniu wirtualnych replik funkcji zabezpieczających, które pozwalają kontrolować dostęp do zasobów przechowywanych w tradycyjnych centrach przetwarzania danych. Sieci wirtualne można tworzyć w logicznie odseparowanych obszarach chmury publicznej. Użytkownik może kontrolować, które adresy IP będą miały dostęp do określonych zasobów.

Listy kontroli dostępu (ACL) to listy reguł, które pozwalają ograniczyć dostęp do konkretnej podsieci w wirtualnej chmurze prywatnej. Na liście ACL określany jest zbiór adresów IP lub aplikacji, którym nadano dostęp do podsieci.

Można tworzyć grupy zasobów umieszczanych w więcej niż jednej podsieci, a także przypisywać im jednolite reguły dostępu. Grupy uprawnień działają podobnie jak wirtualne firewalle, kontrolując przepływ ruchu do serwerów wirtualnych — bez względu na to, w której podsieci się znajdują.

Czy mogę połączyć wirtualną chmurę prywatną z innymi obciążeniami na platformie IBM Cloud?

Tak. Użytkownik może skonfigurować dostęp do klasycznej infrastruktury IBM Cloud ® z poziomu jednej wirtualnej chmury prywatnej na każdy region.

Czy wielkość podsieci można zmienić po jej utworzeniu?

Nie. Po utworzeniu podsieci jej wielkości nie można zmieniać.

Jaki jest limit liczby znaków w nazwie wirtualnej sieci prywatnej?

Obecnie limit wynosi 100 znaków. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, może zostać wyświetlony komunikat informujący o błędzie wewnętrznym.

Czy nazwa zasobu wirtualnej chmury prywatnej może zaczynać się od cyfry?

Nie. Mimo że nazwa może zawierać cyfry, musi zaczynać się od litery.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące znaków, których można użyć do nadania nazwy zasobowi wirtualnej chmury prywatnej?

Tak. Interfejs użytkownika blokuje kolejne podwójne myślniki, znaki podkreślenia i kropki, ponieważ nie mogą one stanowić części nazwy instancji serwera wirtualnego (VSI).

Czy podczas tworzenia bramy pakietów należy zarezerwować pływający adres IP?

Jeżeli aktualny pływający adres IP nie jest określony, w interfejsie API zostanie automatycznie utworzony pływający adres IP wraz z bramą publiczną. Pływający adres IP pojawi się podczas wysyłania zapytania dotyczącego wszystkich pływających adresów IP.

Co wymusza regułę, że w wirtualnej chmurze prywatnej może istnieć tylko jedna brama publiczna na strefę?

Dba o to usługa interfejsu API wirtualnej chmury publicznej.

Jak uzyskać nazwę zasobu chmurowego (CRN) wirtualnej chmury prywatnej?

Aby uzyskać nazwę CRN wirtualnej chmury prywatnej, kliknij opcję Menu > Resource list w konsoli IBM Cloud. Rozwiń opcję VPC Infrastructure, aby wyświetlić listę swoich wirtualnych chmur prywatnych. Wybierz wirtualną chmurę prywatną, a następnie kliknij pozycję Status, żeby zobaczyć szczegóły. Użyj odpowiedniej ikony, aby skopiować numer zasobu chmurowego i wkleić go w potrzebnym miejscu.

Jak działa serwer wirtualny IBM Cloud® for VPC?

Wirtualny serwer IBM Cloud for VPC umożliwia użycie interfejsu użytkownika, interfejsu wiersza komend lub interfejsu API do szybkiego udostępniania wirtualnej mocy obliczeniowej, zwanej również instancjami serwera wirtualnego lub maszynami wirtualnymi (VM). Infrastrukturę stanowi wirtualna chmura prywatna IBM Cloud, która obejmuje szereg zasobów pamięci masowej, sieciowych i bezpieczeństwa. Działa ona jako własna, wirtualna chmura prywatna z wykorzystaniem dostępności i skalowalności chmury publicznej IBM.

Jakie korzyści niesie wybór wirtualnych serwerów IBM Cloud® for VPC?

Wirtualny serwer IBM Cloud for VPC umożliwia udostępnianie serwerów wirtualnych w ramach infrastruktury, przy poziomie bezpieczeństwa zapewnianym przez chmurę prywatną oraz sprawności działania chmury publicznej. Obciążenia i aplikacje są logicznie odizolowane od innych sieci, a zasoby można szybko udostępniać z najwyższą elastycznością i skalowalnością.

Jakie są różnice, jeśli chodzi o sieć, pomiędzy serwerami wirtualnymi w wirtualnej chmurze prywatnej IBM Cloud i innymi serwerami wirtualnymi IBM Cloud?

Serwer wirtualny IBM Cloud w klasycznej infrastrukturze działa w natywnej podsieci i wirtualnej sieci lokalnej (VLAN), umożliwiając komunikację w ramach centrum przetwarzania danych i pojedynczego zasobnika. Serwer wirtualny IBM Cloud for VPC działa z dodatkową warstwą orkiestracji sieci, która eliminuje granicę zasobnika, zapewniając większe możliwości skalowania instancji.

Jakie opcje wdrażania są dostępne dla serwera wirtualnego IBM Cloud for VPC?

W zależności od wymagań profilu obciążenia można wdrażać serwery wirtualne dla wielu podmiotów użytkujących. Można również wdrażać dedykowane hosty dla pojedynczych podmiotów użytkujących w celu przydzielenia mocy obliczeniowej do określonych celów związanych z uprawnieniami bezpieczeństwa i obciążeniami.

Co oznacza region w przypadku wirtualnego serwera IBM Cloud for VPC?

Region to pojęcie abstrakcyjne związane z obszarem geograficznym, w którym wdrożona jest wirtualna chmura prywatna IBM Cloud. Każdy region obejmuje wiele stref, które reprezentują niezależne domeny błędów. Wirtualna chmura prywatna IBM Cloud może obejmować wiele stref w przypisanym regionie.

Co oznacza strefa w przypadku wirtualnego serwera IBM Cloud for VPC?

Strefa to pojęcie abstrakcyjne, które odnosi się do fizycznego centrum przetwarzania danych IBM Cloud, który jest hostem wirtualnego serwera IBM Cloud for VPC, sieci i zasobów pamięci masowej, również związanych z chłodzeniem i zasilaniem, w ramach których świadczone są usługi i udostępniane są aplikacje. Strefy te są odizolowane od siebie, co pozwala wyeliminować wspólne punkty podatności na awarie, poprawić odporność na błędy i ograniczyć opóźnienie. Do każdej strefy przypisywany jest domyślny przedrostek adresu, który określa zakres adresów, w którym można tworzyć podsieci. Jeśli domyślny schemat adresów jest niezgodny z wymaganiami i wymagane jest użycie własnego zakresu publicznych adresów IPv4, można odpowiednio dostosować prefiksy adresu.

Czy do wirtualnego serwera IBM Cloud for VPC przypisana jest pamięć masowa?

Podczas udostępniania instancji serwera wirtualnego, 100 GB woluminu blokowej pamięci masowej IBM Cloud jest automatycznie przypisywane jako podstawowy wolumin startowy. Aby dodać dodatkowe woluminy danych do instancji serwera wirtualnego, można utworzyć woluminy blokowej pamięci masowej.