Zasoby obliczeniowe

Od serwerów fizycznych po bezserwerowe zasoby obliczeniowe i komputerowe — IBM oferuje środki do realizacji każdego rodzaju obciążenia. Dowiedz się więcej

Serwery fizyczne

Wysokowydajne serwery w chmurze dostępne w miesięcznym i godzinowym modelu rozliczania

Serwery wirtualne w chmurze

Publiczne, dedykowane serwery wirtualne, które można udostępniać i skalować na żądanie

Serwery pamięci masowej

Zarządzaj własnym serwerem fizycznym pamięci masowej z wybranym systemem operacyjnym lub zastosuj dedykowane urządzenie z możliwością wyboru opcji rozmieszczenia

Infrastruktura certyfikowana przez SAP

Uruchamiaj swoje aplikacje SAP i zarządzaj nimi w chmurze na serwerach fizycznych

Container Registry

Przechowuj i dystrybuuj obrazy Docker w zarządzanym, prywatnym rejestrze

Usługa IBM Cloud™ Kubernetes

Skoordynuj inteligentne planowanie, procesy samonaprawcze i skalowanie poziome

Cloud Foundry

Wdrażaj i skaluj aplikacje bez ręcznego konfigurowania serwerów i zarządzania nimi

IBM Cloud Functions

Wielojęzyczna platforma programistyczna oferująca funkcje jako usługę (FaaS) oparta na rozwiązaniu Apache OpenWhisk

IBM WebSphere® Application Server on Cloud

Uruchamiaj nowe lub istniejące aplikacje Java w chmurze z możliwością obsługi jednego lub wielu klientów

Auto Scaling

Automatycznie powiększaj lub zmniejszaj swoje środowisko chmury zgodnie z potrzebami

Chmura IBM dla rozwiązań VMware

Przenieś obciążenia VMware ze środowisk lokalnych do chmury IBM Cloud

Oprogramowanie serwera

Kompleksowa oferta oprogramowania, które upraszcza administrowanie infrastrukturą

HPCaaS from Rescale

Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki oferowanej w modelu usługowym i gotowej do pracy platformie do zadań intensywnych obliczeniowo (HPC), oferującej wbudowane funkcje automatyzacji i działającej w chmurze IBM Cloud

Sieć

Wysoce wydajne i ekonomiczne sieci publiczne, prywatne i służące do zarządzania. Dowiedz się więcej

Urządzenia sieciowe

Zarządzaj sieciami fizycznymi i wirtualnymi, obejmującymi routery, firewalle, tunele VPN i moduły równoważące obciążenia

Sieć dostarczania treści (CDN)

Ograniczenie przeciążeń sieci i zmniejszenie opóźnień dzięki przechowywaniu danych bliżej użytkowników

Direct Link

Bezpieczne i szybkie przesyłanie danych między infrastrukturą prywatną a chmurą IBM Cloud

Usługi DNS (Domain Name Service)

Pełen zakres usług rejestracji domen i administrowania domenami

Load Balancer

Równoważenie obciążenia między serwerami w celu wydłużenia czasu dostępności i poprawienia wydajności

Zabezpieczenia sieci

Firewalle i grupy zabezpieczeń chronią serwery oraz użytkowników końcowych przed szkodliwymi działaniami

 

IBM Cloud Internet Services

Zestaw zabezpieczeń i funkcji zwiększających wydajność zaprojektowany po to, by chronić upubliczniane aplikacje i treści WWW jeszcze zanim trafią do chmury

Pamięć masowa

Możesz wybierać spośród usług oferujących niezawodną i trwałą obiektową, blokową i plikową pamięć masową. Dowiedz się więcej

Pamięć obiektowa

Usługa przechowywania danych nieustrukturyzowanych, zaprojektowana z myślą o niezawodności, odporności i bezpieczeństwie

Blokowa pamięć masowa

Wykorzystuje technologię flash i łączy wydajność dysku lokalnego z trwałością i odpornością sieci SAN

Plikowa pamięć masowa

Odporna, szybka i elastyczna plikowa pamięć masowa oparta na systemie NFS i technologii flash

IBM Cloud Backup

Rozwiązanie klasy korporacyjnej do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, oferujące zunifikowaną automatyzację, skalowanie, integrację z systemami innych firm, szyfrowanie i obsługę wielu skarbców

Zarządzanie

Usprawnij zarządzanie infrastrukturą, aplikacjami, procesami i całymi środowiskami chmurowymi. Dowiedz się więcej

Monitorowanie dostępności

Możesz realizować testy syntetyczne, aby wykrywać i eliminować problemy z wydajnością zanim utrudnią pracę użytkownikom

IBM Cloud Automation Manager

Zespołom odpowiedzialnym za eksploatację środowiska IT umożliwia wdrażanie i automatyzowanie środowisk wielochmurowych oraz zarządzanie nimi

IBM Cloud Event Management

Korelacja, ustalanie priorytetów i obsługa zdarzeń oraz incydentów operacyjnych

Workload Scheduler

Oferuje więcej niż tylko wykonywanie zadań Cron — możesz definiować przepływy pracy uruchamiane w określonych terminach, regularnie lub w odpowiedzi na zdarzenia

IBM Log Analysis with LogDNA

Gromadzenie i przeszukiwanie dzienników z możliwością automatycznego zbierania danych o aplikacjach i usługach

IBM Cloud Monitoring with Sysdig

Monitorowanie i generowanie alertów w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia widoczności działania aplikacji, platform i usług na platformie Kubernetes

Reguły biznesowe

Funkcje zarządzania oraz automatyzacja logiki biznesowej i decyzji biznesowych poza aplikacjami

Istio

Korzystaj z technologii Istio w ramach usługi IBM Cloud Kubernetes Service. Łącz i zabezpieczaj mikrousługi oraz zarządzaj nimi na dowolną skalę.

Bezpieczeństwo

Wyposażaj aplikacje, usługi i infrastrukturę we wbudowane zabezpieczenia: uwierzytelnianie, zabezpieczenia sieciowe i narzędzia do monitorowania. Dowiedz się więcej

IBM Cloud Activity Tracker

Umożliwia obserwację i kontrolowanie aktywności w chmurze oraz zarządzanie nią

App ID

Uzupełnia aplikacje WWW i mobilne o funkcje uwierzytelniania, również za pośrednictwem kont społecznościowych

Zabezpieczenia sieci

Firewalle i grupy zabezpieczeń chronią serwery oraz użytkowników końcowych przed szkodliwymi działaniami

Certyfikaty SSL

Służą do szyfrowania danych przesyłanych między aplikacjami klienckimi i serwerowymi

IBM Cloud Certificate Manager

Służy do przechowywania certyfikatów i zarządzania nimi w zabezpieczonym repozytorium

Moduł HSM (Hardware Security Module)

Urządzenie fizyczne z funkcjami zarządzania kluczami i przechowywania kluczy

Usługi Hyper Protect Services

Ochrona danych w pamięci, w tranzycie i w spoczynku realizowana na poziomie typowym dla komputerów mainframe

IBM Cloud Data Shield

Umożliwia szyfrowanie pamięci operacyjnej wykorzystywanej przez kontenery Kubernetes bez konieczności modyfikowania aplikacji

IBM Cloud Security Advisor

Centralizuje zarządzanie zabezpieczeniami, analizy i eliminowanie problemów

Key Protect

Zarządzanie całym cyklem życia kluczy szyfrowania używanych przez usługi IBM Cloud lub aplikacje niestandardowe

Bazy danych

Bogata oferta baz danych SQL i NoSQL zaprojektowanych z myślą o obciążeniach transakcyjnych, aplikacjach WWW i mobilnych, a także błyskawicznych analizach. Dowiedz się więcej

IBM Cloudant®

Składnica dokumentów JSON klasy NoSQL, która została zoptymalizowana pod kątem obsługi dużego obciążenia jednoczesnymi odczytami i zapisami

IBM Compose

Silnik bazy danych, będący podstawą działania ponad 10 baz SQL i NoSQL należących do kategorii Open Source

IBM Compose for JanusGraph

Skalowalna grafowa baza danych, która została zoptymalizowana pod kątem przechowywania danych silnie wzajemnie powiązanych oraz obsługi zapytań o takie dane

IBM Compose for MongoDB for Cloud

Zaawansowane indeksowanie i obsługa zapytań w połączeniu ze zautomatyzowanymi mechanizmami skalowania i obsługi kopii zapasowych

IBM Compose for MySQL for Cloud

Szybki, łatwy w użyciu system RDBMS wyposażony w konektory, m.in. dla języków Python, PHP i C++

IBM Compose for RethinkDB for Cloud

Rozproszona baza danych zoptymalizowana dla dokumentów JSON i interakcji WWW realizowanych w czasie rzeczywistym

IBM Compose for ScyllaDB for Cloud

Kolumnowa składnica NoSQL osiągająca 1 milion transakcji na sekundę na węzeł

IBM Cloud Databases for Elasticsearch

Łączy elastyczność mechanizmu wyszukiwania pełnotekstowego z potencjałem indeksowania, jaki oferują bazy danych JSON

IBM Cloud Databases for etcd

Składnica danych typu klucz/wartość zawierająca poprawne dane potrzebne do zarządzania klastrami serwerów

IBM Cloud Databases for PostgreSQL

Obiektowo-relacyjna baza danych SQL z indeksowalną składnicą JSON, funkcjami publikacji/subskrypcji oraz sterownikami

IBM Cloud Databases for Redis

Możesz rozwiązywać trudne problemy z danymi za pomocą liczników, kolejek, list i hiperdzienników

IBM Db2® Hosted Flex

Baza danych SQL na żądanie, obsługująca wiele obciążeń, z pełnym dostępem administracyjnym

IBM Db2 on Cloud

W pełni zarządzana chmurowa baza danych SQL skonfigurowana i zoptymalizowana pod kątem odporności i wydajności

IBM Db2 Warehouse on Cloud

W pełni zarządzana chmurowa hurtownia danych oparta na technologii IBM BLU® Acceleration for Cloud

IBM Informix® on Cloud

Wysoce wydajny silnik, który integruje dane szeregów czasowych, przestrzenne, NoSQL i SQL

IBM Lift

Szybkie, łatwe i bezpieczne przenoszenie danych za pomocą interfejsu CLI

Narzędzia analityczne

Wybierz narzędzia do analiz wielkich zbiorów danych, hurtownie danych i platformy dla zadań analitycznych, które będą operować na obszernych zestawach danych. Dowiedz się więcej

IBM Analytics Engine

Zintegrowana usługa Apache Spark i Apache Hadoop do tworzenia aplikacji analitycznych

IBM Analytics for Apache Spark for Cloud

Wszechstronne, otwarte środowisko przetwarzania klastrowego, które realizuje szybkie analizy danych w pamięci wewnętrznej

IBM Decision Optimization

Samoobsługowe środowisko wspomagające procesy decyzyjne dzięki optymalizacji

IBM Db2 Warehouse on Cloud

W pełni zarządzana chmurowa hurtownia danych oparta na technologii IBM BLU Acceleration

IBM Master Data Management on Cloud

Udostępnia wiarygodne ujęcie danych w hybrydowym środowisku obliczeniowym

IBM InfoSphere® Information Server on Cloud

Pomaga zrozumieć, nadzorować, tworzyć, przechowywać, przekształcać i udostępniać wysokiej jakości dane

IBM Streaming Analytics

Umożliwia analizę szerokiego spektrum strumieniowo przesyłanych danych tekstowych, wizyjnych, dźwiękowych, geoprzestrzennych i pochodzących z czujników

Sztuczna inteligencja

Skorzystaj z możliwości IBM Watson® w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego, rozpoznawania wizualnego i uczenia maszynowego. Dowiedz się więcej

IBM Watson Studio

Budowanie i trenowanie modeli sztucznej inteligencji oraz przygotowywanie i analizowanie danych w jednym zintegrowanym środowisku

IBM Watson Knowledge Catalog

Inteligentne wykrywanie, katalogowanie i nadzorowanie danych oraz zasobów analitycznych będących „paliwem” dla aplikacji opartych na sztucznej inteligencji (AI)

IBM Watson Assistant

Możesz tworzyć i wdrażać wirtualnych asystentów

IBM Watson Discovery

Pozwala odkrywać powiązania istniejące w danych, łącząc zautomatyzowany import z zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji

IBM Watson IoT Platform

Masz do dyspozycji w pełni zarządzaną, utrzymywaną w chmurze usługę do rejestracji urządzeń, sterowania, zapewnienia łączności, szybkiej wizualizacji i przechowywania danych

IBM Watson Speech to Text

Bez trudu przekształca dźwięk i głos w zapisany tekst

IBM Watson Text to Speech

Przekształca tekst w naturalnie brzmiące wypowiedzi — mówione różnymi głosami w różnych językach

IBM Watson Language Translator

Dynamicznie tłumaczy wiadomości, patenty lub zapisy rozmów

IBM Watson Natural Language Classifier

Pomaga w wiarygodnej interpretacji i klasyfikacji wypowiedzi w języku naturalnym

IBM Watson Natural Language Understanding

Analiza tekstu służąca wyodrębnianiu z treści metadanych, takich jak pojęcia, jednostki i sentyment

IBM Watson Visual Recognition

Oznaczanie, klasyfikowanie i przeszukiwanie treści wizualnych przy wykorzystaniu uczenia maszynowego

IBM Watson Tone Analyzer

Analiza emocji i tonu wypowiedzi w treściach pisanych

IBM Watson Personality Insights

Przewidywanie cech osobowości, potrzeb i wartości na podstawie tekstu pisanego

IBM Data Refinery

Samoobsługowe narzędzie do przygotowywania danych dla analityków danych, analityków biznesowych i inżynierów

IBM Watson Machine Learning

Służy do tworzenia, trenowania i wdrażania modeli samouczących się w ramach zautomatyzowanego, zespołowego przepływu pracy

Głębokie uczenie

Umożliwia projektowanie i wdrażanie modeli uczenia głębokiego wykorzystujących sieci neuronowe, dając się łatwo skalować do setek przebiegów treningowych

IBM Watson Discovery for Salesforce

Pozwala przedstawicielom odpowiedzialnym za obsługę klientów korzystać z platformy Salesforce Service Cloud i przeszukiwać za jej pomocą korporacyjne źródła danych oraz rozwiązywać skomplikowane sprawy

IBM Watson Knowledge Studio

Możesz wyszkolić technologię Watson™ tak, by nauczyła się rozróżniać niuanse językowe specyficzne dla Twojej branży

IBM Watson OpenScale

Uruchamiaj i automatyzuj sztuczną inteligencję AI w całym cyklu jej życia, w bezpieczny i przejrzysty sposób

Internet rzeczy

Poznaj platformę łączącą urządzenia i dane oraz zestawy danych i interfejsy API firmy The Weather Company. Dowiedz się więcej

IBM Watson IoT Platform

Łączy urządzenia, bramy i sieci, pomagając w zabezpieczaniu i analizowaniu powiązanych danych oraz zarządzaniu nimi

Interfejsy API danych pogodowych

Możesz włączyć do swojej aplikacji dane pogodowe udostępniane przez The Weather Company

Rozwiązania mobilne

Wykorzystaj platformę i narzędzia do budowy rodzimych aplikacji mobilnych i odpornych, elastycznych zapleczy dla nich. Dowiedz się więcej

IBM Mobile Foundation

Skalowalny, bezpieczny dostęp z platform mobilnych, który upraszcza integrację z zapleczem i usługami chmurowymi

IBM Cloud App ID

Uzupełnia aplikacje WWW i mobilne o funkcje uwierzytelniania, również za pośrednictwem kont społecznościowych

IBM Mobile Analytics

Pozwala monitorować wydajność i wykorzystanie wszystkich swoich aplikacji z komputera osobistego lub tabletu

IBM Push Notifications

Rozwiązanie, które umożliwia wysyłanie w czasie rzeczywistym powiadomień do aplikacji mobilnych i WWW

Narzędzia dla twórców oprogramowania

Odkryj narzędzia wiersza komend (CLI) i potoku dostarczania oprogramowania, których potrzebujesz do ciągłego wprowadzania wysokiej jakości aktualizacji. Dowiedz się więcej

IBM Cloud Continuous Delivery

Umożliwia udostępnianie zestawów narzędzi, zautomatyzowanie kompilacji i testów oraz kontrolowanie jakości z wykorzystaniem narzędzi analitycznych

IBM Cloud DevOps Insights

Dostarcza danych, które umożliwiają zwiększenie produktywności prac programistycznych, poprawę jakości kodu i skrócenie cyklu dostarczania oprogramowania

IBM Cloud Lift CLI

Zunifikowany sposób interakcji z aplikacjami, kontenerami, infrastrukturą i usługami

Zestawy startowe

Wykorzystaj zestawy startowe do szybkiego zbudowania w chmurze aplikacji gotowych do produkcji

IBM Cloud Developer Console for Apple

Buduj i wdrażaj aplikacje w chmurze IBM Cloud dla platformy Apple

Łańcuch bloków

Niezmienialna księga oparta na łańcuchu bloków, która zapewnia wiarygodność transakcji.

IBM Blockchain Platform

Umożliwia szybsze tworzenie i nadzorowane eksploatowanie sieci przeznaczonej dla wielu instytucji

Integracja

Interfejsy API, mechanizmy wymiany komunikatów i narzędzia sieciowe do integracji aplikacji i danych. Dowiedz się więcej

IBM API Connect

Rozwiązanie do tworzenia interfejsów API i zarządzania nimi, wyposażone we wbudowane zabezpieczenia i mechanizmy nadzoru

IBM App Connect

Rozwiązanie integracyjne z setkami wbudowanych konektorów dla środowisk lokalnych i SaaS

IBM Aspera on Cloud

Umożliwia błyskawiczne przesyłanie, wymienianie i zautomatyzowane dostarczanie obszernych danych w chmurach hybrydowych

IBM Event Streams

Utrzymywana na zdalnych serwerach i w pełni zarządzana platforma Apache Kafka w modelu usługowym, która stanowi skalowalną i wydajną magistralę komunikacyjną

IBM MQ on Cloud

System przesyłania komunikatów w przedsiębiorstwie, który przyspiesza niezawodną i bezpieczną wymianę danych

IBM Cloud Messages for RabbitMQ

Umożliwia kierowanie, śledzenie i umieszczanie komunikatów w kolejkach przy wykorzystaniu wielu protokołów

IBM Cloud Direct Link

Zabezpiecza i przyspiesza przesyłanie danych między infrastrukturą prywatną a chmurą IBM Cloud

Secure Gateway

Umożliwia ustanowienie bezpiecznego tunelu między konkretnymi zasobami, które mają być połączone

Migracja

Narzędzia i usługi migracyjne służące do przenoszenia starszych aplikacji i danych do chmury.

IBM Lift

Szybkie, łatwe i bezpieczne przenoszenie danych za pomocą interfejsu CLI

IBM Cloud Mass Data Migration

Wykorzystaj dodatkowo wzmocnione pamięci masowe o pojemności 120 TB do bezpiecznego przenoszenia terabajtów, a nawet petabajtów danych

IBM WebSphere Application Server on Cloud

Uruchamiaj nowe lub istniejące aplikacje Java w chmurze z możliwością obsługi jednego lub wielu klientów

Chmura prywatna

Dodatkowe mechanizmy kontroli, bezpieczeństwa i separacji pozwalające lepiej wykorzystać potencjał chmury.

IBM Cloud Private

IBM Cloud za firewallem i w centrum przetwarzania danych Twojej organizacji

IBM Cloud Dedicated

Środowisko IBM Cloud dla jednego podmiotu użytkującego, utrzymywane w jednym z centrów przetwarzania danych IBM

VMware

Usługi IBM i partnerów umożliwiające przeniesienie istniejących obciążeń VMware do chmury.

Chmura IBM dla rozwiązań VMware

Przenieś obciążenia VMware ze środowisk lokalnych do chmury IBM Cloud

F5 on IBM Cloud

Korzystając z platformy F5, cenionej za wydajność, dostępność i bezpieczeństwo, możesz bezproblemowo przenieść obciążenia VMware do chmury IBM Cloud

Fortinet on IBM Cloud

Umożliwia zastosowanie na platformie IBM Cloud for VMware Solutions strategii zabezpieczeń typowych dla środowisk lokalnych, za pomocą zwirtualizowanych i fizycznych firewalli nowej generacji

IBM Cloud Secure Virtualization

Udostępnia sprzęt potrzebny do ochrony zwirtualizowanych obciążeń aż do poziomu układu scalonego

IBM Cloud for Skytap Solutions

Pozwala na replikację kompletnego środowiska centrum przetwarzania danych dla aplikacji, ułatwiając migrację do chmury

IBM Spectrum Protect Plus on IBM Cloud

Rozwiązanie do ochrony i zapewnienia dostępności danych, które można wdrożyć w istniejącym lub nowym środowisku VMware

Veeam on IBM Cloud

Łączy funkcje obsługi kopii zapasowych, odtwarzania i replikacji, usprawniając zarządzanie środowiskami vSphere i Hyper-V

VMware Horizon on IBM Cloud

Oferuje w pełni zarządzane, kompleksowe rozwiązanie do wirtualizacji stacji roboczych

Zerto on IBM Cloud

Umożliwia ochronę, rozbudowę i migrację do chmury IBM Cloud istniejących obciążeń hiperwizorowych, w tym obciążeń VMware

Co można zbudować z IBM Cloud?