Opcje: cztery warstwy klas pamięci masowej i archiwizacja oparta na strategiach

IBM Cloud Object Storage to bardzo skalowalna, trwała i odporna usługa przechowywania danych w chmurze. Oferuje ona cztery warstwy klas pamięci masowej i funkcję archiwizacji opartą na strategiach, co pozwala uzyskać potrzebną wydajność i efektywnie zarządzać kosztami pamięci masowej. Takie jak: 

  • Warstwa Standard dla danych z aktywnymi obciążeniami
  • Warstwa Vault dla mniej aktywnych obciążeń
  • Warstwa Cold Vault dla nieaktywnych obciążeń
  • Warstwa Flex dla dynamicznych obciążeń
  • Archiwum do długoterminowego przechowywania danych

Grafika ilustrująca 4 warstwy: standard: vault, cold vault i flex

Warstwy klas pamięci masowej

Standard: aktywne obciążenia

Warstwa Standard pamięci masowej służy do obsługi aktywnych obciążeń, które wymagają dużej wydajności i małych opóźnień oraz częstego uzyskiwania dostępu do danych (kilka razy w miesiącu). Za pobrane dane nie jest naliczana żadna opłata (poza kosztami samego żądania operacyjnego i opłatami za ruch wychodzący w sieci publicznej). Do powszechnych zastosowań tego rozwiązania należą: przesyłanie strumieniowe treści mobilnych i WWW, tworzenie i eksploatacja oprogramowania, analizy danych, praca grupowa i obsługa repozytoriów treści aktywnych.

Vault: mniej aktywne obciążenia

Vault to warstwa pamięci masowej służąca do obsługi mniej aktywnych obciążeń, które wymagają rzadkiego dostępu do danych (raz na miesiąc lub rzadziej), ale w razie potrzeby, musi być on natychmiastowy i uzyskiwany w czasie rzeczywistym. W wypadku odczytywania danych naliczana jest niewielka opłata za udostępnianie. Warstwa Vault oferuje tę samą wysoką trwałość i przepustowość oraz minimalne opóźnienia co warstwa klasy Standard. Wartość progowa warstwy Vault dla rozmiaru obiektów i okresu przechowywania pozwala na wykorzystanie tej usługi do obsługi „zimniejszych”, mniej aktywnych danych. Rozwiązanie to jest powszechnie wykorzystywane do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania zasobów cyfrowych.

Cold Vault: nieaktywne obciążenia

Cold Vault to warstwa klasy pamięci masowej, która służy do obsługi nieaktywnych obciążeń. Dane są w niej przede wszystkim archiwizowane (korzysta się z nich kilka razy w roku), ale gdy zajdzie taka potrzeba, dostęp do nich musi być błyskawiczny i uzyskiwany w czasie rzeczywistym. W wypadku odczytywania danych naliczana jest większa opłata za pobieranie. Wartość progowa warstwy Cold Vault dla rozmiaru obiektów i okresu przechowywania pozwala na wykorzystanie tej usługi do obsługi „zimnych”, nieaktywnych danych. Rozwiązanie jest powszechnie wykorzystywane do długoterminowego przechowywania kopii zapasowych, przechowywania dużych zestawów danych, na przykład danych badawczych, lub starszych treści multimedialnych, które muszą być przechowywane w sposób ekonomiczny, a przy tym łatwo dostępne.

Flex: dynamiczne obciążenia

Warstwa klasy Flex służy do obsługi obciążeń (mieszanych — aktywnych i nieaktywnych), kiedy schematy korzystania z dostępu są trudniejsze do przewidzenia. W wypadku warstwy Flex cena za przechowywanie danych jest niska, a opłata za ich pobieranie zależy od schematu korzystania z dostępu. W zależności od wykorzystania, jeśli suma niższej ceny za mniej aktywną pamięć masową i opłat za pobieranie przekracza wartość graniczną, wtedy cena pamięci masowej wzrasta, a opłaty za pobieranie nie są naliczane. To rozwiązanie jest powszechnie wykorzystywane przez narzędzia analityczne od początku przeznaczone do użytku w chmurze, obciążenia kognitywne i aplikacje generowane przez użytkowników.

Automatyczne przenoszenie danych do warstwy archiwum, generującej najniższe koszty

Archiwum IBM Cloud Object Storage, którego działanie opiera się na wykorzystaniu strategii, to generująca najniższe koszty opcja składowania danych, które są rzadko użytkowane, ale muszą być długo przechowywane. Klient może zarządzać cyklem życia danych, stosując strategię archiwizacji dla obiektów zapisanych w jego zasobnikach obiektowej pamięci masowej w dowolnej warstwie klasy pamięci masowej (Standard, Vault, Cold Vault, Flex). Po wskazanym okresie obiekty są archiwizowane. W razie potrzeby dostęp do zarchiwizowanego obiektu można uzyskać, przywracając jego tymczasową kopię. Przywrócenie kopii może trwać do 12 godzin. Koszt archiwum to 0,002 USD/GB miesięcznie za przechowywanie danych i 0,02 USD/GB za przywrócenie danych. Usługę archiwizacji zaprojektowano tak, by zapewnić ten sam wysoki poziom bezpieczeństwa, dostępności, trwałości i skalowalności co w wypadku innych warstw klas pamięci masowej IBM Cloud Object Storage.

Grafika ilustrująca możliwość stosowania strategii w celu automatycznego przenoszenia danych do warstwy archiwum generującej najniższe koszty

Możliwości archiwizacji danych

Najniższy koszt

Archiwum to generująca najniższe koszty opcja przechowywania dużych zestawów danych archiwalnych (przechowywanie danych — 0,002 USD/GB/miesiąc, przywracanie danych — 0,02 USD/GB). Rozwiązanie to sprawdza się, gdy wymagane jest długie przechowywanie danych, na przykład ze względów regulacyjnych lub przepisów, lub zachowanie dużych zestawów danych badawczych, a także podczas korzystania z internetu rzeczy, tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji.

Przenoszenie danych przy użyciu strategii archiwizacji

Archiwum współpracuje z istniejącymi warstwami klas pamięci IBM Cloud Object Storage: Standard, Vault, Cold Vault i Flex, dzięki czemu przy użyciu strategii opartych na wieku można przenosić obiekty do długoterminowego, generującego mniejsze koszty archiwum, by jeszcze bardziej obniżyć wydatki. Po zarchiwizowaniu obiektu użytkownik może w razie potrzeby uzyskać do niego dostęp, przywracając jego tymczasową kopię (przywrócenie kopii może zająć do 12 godzin).

Uproszczony interfejs API

Do obsługi cyklu przekazywania danych i ich przywracania użytkownik może wykorzystać interfejs API IBM Cloud Object Storage, który obsługuje struktury API S3. Oprócz tego za pomocą pakietów SDK dla IBM Cloud Object Storage lub portalu WWW można też pisać własne aplikacje.

Porównaj warstwy klas i archiwa pamięci IBM Cloud Object Storage

Wybierz opcję odpowiadającą Twoim potrzebom w zakresie wydajności i dostępu do danych, aby efektywnie zarządzać kosztami przechowywania.

 StandardVaultCold VaultFlexArchive
Obsługiwane obciążeniaNajaktywniejsze obciążenia wymagające wysokiej wydajności (dostęp codzienny)Rzadziej używane obciążenia (dostęp comiesięczny)Rzadko używane dane (prawie bezpośrednio dostępne)(dostęp coroczny)Brak możliwości przewidzenia częstotliwości użycia danych (dostęp zmienny)Długotrwałe przechowywanie rzadko użytkowanych danych
Przykładowe zastosowaniaStrumieniowe przesyłanie treści mobilnych i WWWPrzechowywanie zasobów cyfrowych i kopii zapasowychKopie zapasowe, usuwanie skutków katastrof i przechowywanie starszych treściAplikacje kognitywne i od początku przeznaczone dla chmuryDane wymagane do zachowania zgodności z przepisami, archiwum, wymiana taśm
Opcje zapewniania odporności (międzyregionalna, regionalna i pojedynczy ośrodek)WszystkieWszystkieWszystkieWszystkieOpcja regionalna
Kosztprzywracania/odtwarzaniaBrak opłaty za przywracanieza GBza GBza GBza GB
Przeniesienie doarchiwum**TakTakTakTak 

* Ceny oparte na ofercie regionu USA. * Dowiedz się więcej o cenach IBM Cloud Object Storage

** Obsługuje przeniesienie danych do archiwum przy użyciu strategii archiwizacji.