PaaS (platforma jako usługa)

PaaS, czyli platforma w modelu usługowym zapewnia kompletną, elastyczną i ekonomiczną platformę chmurową do tworzenia i uruchamiania aplikacji oraz zarządzania nimi.

icons

Docker

Docker to platforma Open Source służąca do tworzenia i wdrażania aplikacji kontenerowych oraz zarządzania nimi. Dowiedz się więcej o kontenerach, różnicach między nimi i maszynami wirtualnymi oraz przyczynach tak wielkiej popularności platformy Docker.

icons

Kontenery

W tym przewodniku omówiono, jak ważne jest stosowanie kontenerów w przypadku przetwarzania w chmurze, pokazano najważniejsze korzyści oraz przedstawiono nowo powstały ekosystem powiązanych technologii — Docker, Kubernetes, Istio i Knative.

icons

Interfejsy API REST

Interfejsy API REST zapewniają elastyczny, uproszczony sposób integracji aplikacji. Są one najpowszechniej stosowaną metodą łączenia komponentów w architekturach mikrousług.

icons

Mikrousługi

W architekturze mikrousług pojedyncza aplikacja składa się z wielu luźno powiązanych, mniejszych usług, które można wdrażać niezależnie od siebie.

icons

Usługi sieciowe

W tym wprowadzeniu do usług sieciowych omawiamy model działania sieci komputerowych, architekturę używaną do projektowania sieci, a także metody zabezpieczania takiej infrastruktury.

icons

Integracja ciągła

W tym przewodniku dowiesz się więcej o integracji ciągłej — praktyce tworzenia i eksploatacji oprogramowania, w której każdy programista integruje swój nowy kod z główną gałęzią kodu przynajmniej raz dziennie.

icons

Zarządzanie usługami informatycznymi (IT Service Management — ITSM)

Dzięki ITSM organizacja upewnia się, że jej usługi IT działają tak, jak wymagają tego użytkownicy i firmy.

icons

Zarządzanie procesami biznesowymi

Dowiedz się więcej o zarządzaniu procesami biznesowymi i o tym, jak może ono pomóc w ciągłej optymalizacji i automatyzacji działalności w celu poprawy wydajności i obniżenia kosztów.

icons