Czym jest Cloudant?

Cloudant jest bazą danych JSON opartą na mechanizmie Apache CouchDB i oferowaną w postaci w pełni zarządzanej usługi o wysokiej dostępności. Korzysta z samoopisujących się schematów przechowywania „dokumentów” JSON, które umożliwiają elastyczne i zwinne tworzenie aplikacji.Baza danych Cloudant zbudowana jest przy wykorzystaniu struktury klastrowej główny-główny (inaczej „bez klastra głównego”), która może obejmować wiele szaf, centrów przetwarzania danych, urządzeń lub wielu dostawców usług chmurowych.

Inaczej niż w tradycyjnych systemach bazodanowych, wszystkie repliki danych są dostępne zarówno do odczytu, jak i do zapisu. Stosowana w usłudze Cloudant replikacja oparta na mechanizmie CouchDB oraz dostępne funkcje synchronizacji czynią z niej idealne rozwiązanie dla aplikacji mobilnych i WWW, które dają pierwszeństwo danym offline — tj. bezpośrednio korzystają z danych w urządzeniu lub w przeglądarce, a bazie danych zlecają synchronizację ze zdalnymi kopiami w chmurze.  

IBM Cloudant oferuje także indeksowanie w czasie rzeczywistym na potrzeby analityki online, wyszukiwanie pełnotekstowe ad hoc i obsługę zaawansowanych zapytań geoprzestrzennych. Funkcje te są realizowane w oparciu o standardy otwarte, w tym: Apache CouchDB, Apache Lucene, GeoJSON i inne.

Jakimi aspektami zarządza IBM Cloudant?

IBM Cloudant obsługuje udostępnianie zasobów programowych i sprzętowych, zarządzanie tymi zasobami i ich skalowanie, a także zapewnia wsparcie. Użytkownik uzyskuje gwarantowaną wysoką dostępność i możliwość elastycznego skalowania zasobów sprzętowych w miarę zmian zapotrzebowania na przepustowość.

Czym jest Cloudant Local?

Cloudant Local łączy w sobie zawsze dostępną technologię Cloudant ze sprawnymi narzędziami do zarządzania usługą DBaaS oraz wiedzą specjalistyczną — pochodną wieloletnich doświadczeń twórców i operatorów usługi Cloudant. W rezultacie oferuje potencjał bazy danych DBaaS i jednocześnie prywatność typową dla centrum przetwarzania danych należącego do klienta. Tutaj znajdziesz edycję dla programistów.

Czym jest składnica dokumentów lub składnica danych dokumentowych?

Składnica dokumentów (składnica danych dokumentowych) zawiera dane przedstawione w notacji JSON (JavaScript Object Notation) i ma cechę szczególną polegającą na tym, że każdy dokument sam w sobie jest złożoną strukturą danych. Dokumenty mogą zawierać zagnieżdżone struktury danych różnego typu, w tym inne obiekty. Użytkownicy dokumentowej bazy danych mogą kierować pytania o dane w tych złożonych strukturach, pobierając lub zmieniając części dokumentów (lub całe dokumenty) bez blokowania dostępu do bazy innym użytkownikom. Dokumenty są zapisywane i pobierane na podstawie kluczy głównych, które są unikalne dla poszczególnych dokumentów (podobnie jak klucze w składnicy typu klucz-wartość).

Dlaczego JSON?

Jedną z przyczyn, dla których programiści chętnie korzystają z notacji JSON, jest możliwość szybkiego modyfikowania schematu tak przedstawionych danych bez interwencji administratora bazy danych. JSON oferuje prosty, a zarazem elegancki model utrwalania obiektów Java lub JavaScript (dzięki ścisłemu powinowactwu notacji JSON z językiem JavaScript). Dzięki temu programiści mogą zbudować rozwiązanie w warstwie danych bez sięgania po rozbudowane rozwiązania do utrwalania obiektów, takie jak OpenJPA lub Hibernate. Wreszcie, notacja JSON pozwala na eleganckie modelowanie danych w sposób nieosiągalny dla relacyjnych baz danych: przechowywanie jednego dokumentu JSON reprezentującego obiekt ze świata rzeczywistego jest znacznie bardziej intuicyjne niż przechowywanie N wierszy w bazie relacyjnej jako obiektu znormalizowanego.

Czym Cloudant różni się od CouchDB?

Choć usługa Cloudant jest kompatybilna z Apache CouchDB na poziomie interfejsu API, główna różnica funkcjonalna między tymi rozwiązaniami polega na obecności w usłudze Cloudant dodatkowej warstwy technologii Open Source służących do wyszukiwania pełnotekstowego i indeksowania geoprzestrzennego. Opracowaliśmy również nasze własne systemy monitorowania i zarządzania operacyjnego, aby zapewnić wysoką dostępność i wydajność usługi. Poza tym inżynierowie odpowiedzialni za Cloudant zajmują się bieżącym monitoringiem bazy danych i utrzymaniem infrastruktury, tak by klienci mogli poświęcić więcej czasu na tworzenie aplikacji, nie tracąc go na zarządzanie bazą danych.  

Apache CouchDB — będąc niezawodną alternatywą dla komercyjnych baz danych zorientowanych na dokumenty — jest aktywnym projektem Open Source, co chroni klientów przed przywiązaniem do jednego dostawcy. Ścieżka migracji między Cloudant i CouchDB jest prosta w obu kierunkach. Systemy te korzystają ze wspólnego protokołu replikacji, co pozwala programistom na wyjątkowo łatwe synchronizowanie kopii danych w bazie Cloudant ze zdalną instancją CouchDB (lub odwrotnie).  

Projekt Apache CouchDB został wprowadzony do inkubatora Apache Incubator w lutym 2008 roku, a w listopadzie tego samego roku uzyskał status Apache Top-level Project. Na stronie http://couchdb.apache.org/ dostępne są pliki do pobrania, dokumentacja oraz informacje o możliwości zaangażowania się w projekt Apache CouchDB. 

Dokumentacja zawiera opis różnic między punktami końcowymi API usług Cloudant i CouchDB.

Czym jest architektura Offline First?

Architektura dająca preferencje danym lokalnym i pracy bez połączenia — inaczej Offline First — to sposób budowania aplikacji tak, by doskonale działały również bez połączenia z Internetem. Zamiast traktować brak połączenia jako stan błędu, aplikacja z założenia umożliwia użytkownikom interaktywną pracę w trybie offline. Korzystając z rozwiązania Cloudant Mobile Sync, aplikacje mobilne mogą gromadzić i odczytywać dane nawet wtedy, gdy łączność sieciowa jest niedostępna. Po przywróceniu połączenia dane zostaną zsynchronizowane z bazą IBM Cloudant.  

Cloudant bezproblemowo współpracuje z usługami Hoodie i PouchDB. Hoodie to należące do kategorii Open Source zaplecze Node.js dla aplikacji działających w modelu Offline First. PouchDB to należąca do kategorii Open Source baza danych JavaScript, która działa w przeglądarkach WWW i może synchronizować się z usługą Cloudant. Współpraca ta pozwala na płynną replikację i synchronizację pomiędzy dowolnymi składnicami danych implementującymi protokół replikacji CouchDB oraz realizację nieskończenie wielu pomysłów na architekturę aplikacje Offline First. Dowiedz się więcej o architekturze Offline First.

Jak skonstruowany jest model cen usługi Cloudant?

Z usługi Cloudant można korzystać na podstawie jednego z dwóch planów: Lite i Standard. Plan Lite jest bezterminowo bezpłatny, oferuje 1 GB miejsca na dane i ograniczoną przepustowość. Plan Standard podzielony jest na cztery poziomy i umożliwia wybór przepustowości. 

Cena usługi Cloudant zależy od dwóch głównych miar:

·    udostępnionej przepustowości;       ·    ilości danych. 

Udostępniona przepustowość wyrażona jest w liczbie operacji na sekundę, osobno dla każdej z trzech klas żądań: wyszukiwań, zapisów i zapytań. Wyszukiwania są prostymi odczytami dokumentów, zapisy obejmują zapis w dokumentach i indeksach, a zapytania to dowolne odczyty indeksów Cloudant. Szczegółowe informacje o tym, które żądania API zaliczane są do poszczególnych klas, można znaleźć w aktualnej dokumentacji usługi Cloudant. Do ilości danych wliczają się zarówno dane główne, jak i indeksy.

Czy dostępne są biblioteki klienckie dla popularnych języków programowania, np. Java, Python i Node.js?

Wystarczy kilka minut, by rozpocząć korzystanie z bazy Cloudant

Zarządzana usługa bazodanowa NoSQL, dzięki której dane znajdują się tam, gdzie akurat powinny się znajdować — i są łatwo dostępne w trybie online i offline.