IBM liderem branży według badania rynkowego Ovum Decision Matrix

Sprawdzone procedury w obszarze zarządzania wymaganiami

Jakość Twoich produktów odpowiada wymaganiom, którym muszą sprostać. Inżynierowie systemów, którzy zarządzają coraz bardziej złożonymi zintegrowanymi produktami, potrzebują większej kontroli nad wprowadzanymi zmianami, lepszego wglądu w dane oraz narzędzi umożliwiających globalną współpracę.

Śledzenie pochodzenia wymagań

Łącz poszczególne artefakty z przypadkami testowymi w celu uzyskania pełnej widoczności zmian w obrębie wymagań inżynieryjnych. Rejestruj wszystkie adnotacje, zapisuj je i zapewniaj do nich łatwy dostęp.

Zarządzanie wariantami

Zarządzaj całym procesem opracowywania różnych wersji i wariantów produktów, jednocześnie monitorując postępy w budowie systemu za pomocą współużytkowanego panelu kontrolnego. Przechowuj dane w scentralizowanej lokalizacji i przedstawiaj je w formacie dokumentów.

Zgodność z wymogami inżynieryjnymi

Uwzględniaj standardy i przepisy dotyczące rozwiązań inżynieryjnych w swoich wymaganiach, by od samego początku zapewniać zgodność z nimi. Pamiętając o kwestii zgodności w całym cyklu prac inżynierskich, znacznie ułatwisz jej uzyskanie.

Zarządzanie w modelu zwinnym

Usprawniaj procesy inżynierskie, tak aby umożliwiać globalną współpracę i korzystanie z jednego źródła wiarygodnych informacji. Motywuj zespoły do pracy, pokazując im efekty ich działań w czasie rzeczywistym.

Trendy

Inżynierowie patrzący na monitory

Wykorzystaj sztuczną inteligencję Watsona, by usprawnić zarządzanie wymogami technicznymi

Narzędzie Requirements Quality Assistant — wchodzące teraz w skład rozwiązań IBM Engineering Requirements Management DOORS Next i IBM Engineering Requirements Management DOORS — pomaga poprawiać jakość wymagań technicznych. Stanowi kluczowy element kompleksowego zarządzania cyklem rozwoju produktu.

Uproszczone i dynamiczne śledzenie pochodzenia wymagań

Dzisiejsze produkty są dużo bardziej skomplikowane niż ich poprzednicy. Oznacza to, że inżynierowie muszą sobie radzić z mnóstwem wymagań dotyczących projektowania. Wiąże się to z koniecznością zarządzania całą masą złożonych wymogów w zupełnie nowy sposób — umożliwiający ich weryfikowanie, kontrolowanie zgodności i śledzenie pochodzenia.

Zarządzanie wersjami i wariantami w jednym miejscu

Nowoczesne systemy systemów wymagają mechanizmu zarządzania konfiguracjami do tworzenia różnych wersji i wariantów produktów, systemów i podsystemów, a także utrzymywania związku między tym, co stare i nowe. Współużytkowany, cyfrowy panel kontrolny przechowuje dane w jednej lokalizacji.

przedsiębiorcy w sali konferencyjnej

Zgodność z przepisami i normami na każdym etapie procesów inżynierskich

Opracowanie platformy, która integruje poszczególne etapy projektu w celu zapewnienia pełnej widoczności, znacznie ułatwia uzyskiwanie zgodności. Wszystkie działania i zmiany dotyczące wymagań można przeglądać w dowolnej chwili, pokazując wzajemnie występujące zależności w całym projekcie. Wbudowana dokumentacja pomaga zespołom w przeprowadzaniu kontroli i audytów.

Współpraca na skalę światową z pomocą narzędzi do zarządzania przepływem pracy w modelu zwinnym

Zbuduj inteligentniej funkcjonujący ekosystem inżynieryjny, wykorzystując w tym celu narzędzia do pracy w modelu zwinnym, które gwarantują wysoką dostępność, widoczność i transparentność realizowanych projektów. Skracaj czas wejścia na rynek, ograniczaj błędy i zwiększaj jakość końcowych produktów poprzez usprawnianie procesów inżynierskich. 

Produkty stojące za tym rozwiązaniem

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next

Dostarczaj pożądane na rynku skomunikowane produkty dzięki skalowalnemu rozwiązaniu do wykrywania, śledzenia, analizowania i kontrolowania zmian w wymaganiach.

IBM Engineering Requirements Quality Assistant

Poprawiaj jakość wymogów jeszcze w trakcie ich pisania, wykorzystując opartego na chmurze asystenta AI, by zmniejszyć liczbę wad i szybciej wprowadzać produkty na rynek.

IBM Engineering Requirements Management DOORS Family

Optymalizuj komunikację i współpracę różnych ekosystemów rozwoju oraz ograniczaj koszty tworzenia komunikujących się ze sobą, inteligentnych produktów.

Osiągnięcia klienta

Mercedes-Benz decyduje się na cyfrową transformację i wdrożenie narzędzi do zarządzania wymaganiami

Dowiedz się, w jaki sposób przedsiębiorstwo Mercedes-Benz odmienia dotychczasowe oblicze pracy swoich zespołów z pomocą narzędzi IBM Engineering Lifecycle Management — przynoszących oszczędność czasu, a jednocześnie sprzyjających tworzeniu innowacyjnych systemów nowej generacji dla klientów z całego świata.

Obszary zastosowań tego rozwiązania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zarządzania wymaganiami

Czym jest i co ma na celu plan zarządzania wymaganiami?

Przed stworzeniem produktu trzeba poznać wymagania, jakie ma on spełniać. Mogą one dotyczyć m.in. wyglądu produktu, jego charakterystyki czy oferowanych funkcji. Plan zarządzania wymaganiami to swoiste repozytorium informacji o oczekiwanym kształcie produktu. Stanowi „pojedyncze źródło prawdy” podpowiadające, jak będzie wyglądał gotowy produkt. To także punkt wyjścia dla zespołu inżynierów, który posłuży im do zbudowania modeli systemów i przeprowadzenia wnikliwych testów.

Dlaczego zarządzanie wymaganiami jest takie ważne? Jak wykorzystać narzędzia do podniesienia jakości wymagań?

Zarządzanie wymaganiami jest ważne, ponieważ pozwala określić parametry ostatecznego kształtu produktu. Bez rozbudowanego procesu zarządzania wymaganiami zespoły inżynierów mogą błędnie zinterpretować dane techniczne, opracować produkty niespełniające oczekiwań klienta, osiągać niższą produktywność z powodu konieczności powtórnego wykonywania niektórych zadań, a także przygotować produkty niższej jakości, które nie zadowalają klientów w pełni. Zamiast zarządzać wymaganiami przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów lub wiadomości e-mail, lepiej zdecydować się na produkt do efektywnego zarządzania wymaganiami. To rozwiązanie odpowiednio dostosowane do optymalizacji całego procesu zarządzania wymaganiami.

Czym są narzędzia do zarządzania wymaganiami?

Narzędzia do zarządzania wymaganiami to oprogramowanie, które działa jako inteligentne repozytorium informacji o wymaganiach względem produktu. Repozytorium to powinno stanowić „pojedyncze źródło prawdy” w zakresie projektowania produktu. Można (i powinno się) z niego korzystać na każdym etapie procesu projektowania. Zapewnia najaktualniejsze ujęcie informacji o projekcie. To kompleksowe rozwiązania, w ramach którego w strategii zarządzania wymaganiami uwzględniane są inne narzędzia do zarządzania procesem projektowania, tak by optymalizować wydajność, zwiększać jakość i niwelować koszty.

Kto odpowiada za zarządzanie wymaganiami?

Za kontrolowanie i określanie wymagań zwykle odpowiada menedżer. Warto jednak pamiętać, że wymagania może wskazać każdy inny interesariusz — klienci, partnerzy bądź członkowie działów sprzedaży, wsparcia, zarządzania, inżynierii, eksploatacji czy produktu. Aby zespół inżynierów nadążał za zmieniającymi się priorytetami, niezbędne jest prowadzenie nieprzerwanej komunikacji.

Jak wyglądają sprawdzone procedury w zakresie zarządzania wymaganiami?

W związku z tym, że wymagania ukierunkowują proces tworzenia produktu w całym cyklu prac inżynierskich, muszą być jasno określone, uporządkowane i uszeregowane. Narzędzie, które udostępnia pojedynczą i wszechstronną platformę do zarządzania wymaganiami i ich śledzenia, pomaga scentralizować komunikację tak, by zespoły projektowe z różnych obszarów, stref czasowych i łańcuchów dostaw pracowały efektywniej. Właściwe kontrolowanie wymagań i zarządzanie nimi przekłada się na sprawną i spójną komunikację między zespołem ds. produktu a inżynierami, a także pozwala konsultować wszelkie wymagane zmiany ze wszystkimi interesariuszami.

W jaki sposób technologia sztucznej inteligencji (AI) usprawnia strategię zarządzania wymaganiami?

Dzięki technologii sztucznej inteligencji zespoły inżynierskie mogą łatwiej oznaczać kiepsko sporządzone, niekompletne i niejasne wymagania, a jednocześnie otrzymywać w czasie rzeczywistym wskazówki dotyczące ich poprawy. Watson AI ocenia wymagania według wskaźników jakości, a następnie sugeruje, co zrobić, żeby zwiększyć ich przejrzystość, spójność i kompletność. Rozszerzenie strategii zarządzania wymaganiami o technologię sztucznej inteligencji podnosi jakość wymagań, a przy tym pomaga eliminować błędy i niwelować koszty.

Czym jest oprogramowanie DOORS?

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next to stanowiący część rozwiązania IBM Engineering Lifecycle Management produkt IBM do zarządzania wymaganiami. DOORS to czołowe na rynku narzędzie oferujące zaawansowane środowisko zarządzania wymaganiami dla przedsiębiorstw z wielu różnych sektorów, które zajmują się opracowywaniem sprzętu i oprogramowania.

W jaki sposób narzędzia do zarządzania wymaganiami pomagają w ich śledzeniu?

„Pojedyncze źródło prawdy” stanowi fundament umożliwiający śledzenie pochodzenia wymagań. Proces projektowania rozpoczyna się wraz z określeniem wymagań. Zarządzanie tymi wymaganiami w obrębie całego procesu projektowania daje unikatową możliwość śledzenia postępów od zdefiniowania wymagań przez modelowanie systemu po testowanie produktu pod kątem wskazanych wymagań. Tego rodzaju fundament stanowi gwarancję, że wszyscy pracują w oparciu o taki sam zestaw danych.

W jaki sposób narzędzia do zarządzania wymaganiami obniżają koszty?

Zbudowanie solidnego fundamentu pod rozwój produktu daje pewność, że nikt nie korzysta z niewłaściwych danych, co mogłoby negatywnie odbić się na wydajności pracy. Ponadto ogranicza, a nierzadko całkowicie eliminuje konieczność powtórnego wykonywania pewnych zadań z powodu błędnej interpretacji wymagań, a także minimalizuje konieczność przeprojektowywania lub modyfikowania produktów w końcowej fazie, co przekłada się na wyższą jakość tych produktów. Wszystkie te korzyści bezpośrednio przynoszą oszczędność czasu i pieniędzy.