Webinarium: znaczenie sieci danych. Odpowiedzi na trzy najczęściej zadawane pytania.

Definicja

Na czym polega zarządzanie i nadzór nad danymi?

Nadzór nad danymi składa się ze strategii, procesów i struktury organizacyjnej mających ułatwiać zarządzanie danymi korporacyjnymi. Struktura programu nadzorowania danych umożliwia zrozumienie, zabezpieczenie i uwiarygodnienie danych organizacji z myślą o ich interesariuszach, zwłaszcza jeśli w ramach swojego rozwoju przedsiębiorstwa pozyskują nowe źródła danych i nowe zasoby. Wykładnicze tempo przyrostu nowych danych sprawia, że przedsiębiorstwa stają przed koniecznością zapewnienia właściwych środowisk wielkich zbiorów danych na potrzeby przechowywania informacji i uzyskiwania do nich dostępu, takich jak jeziora danych. Ponadto muszą opracować architekturę danych, która pozwala nadzorować te źródła, a także integrować je i udostępniać w całej organizacji. Integracja danych zyskuje na znaczeniu, ponieważ wpływa na przepływy pracy i podejmowanie decyzji w różnych zespołach.

Nadzór nad danymi ma zasadnicze znaczenie dla ogólnej strategii organizacji w zakresie zarządzania danymi i w ramach zadań DataOps. Pomaga dowiedzieć się, jakimi danymi dysponujesz, gdzie się one znajdują i w jaki sposób można je wykorzystywać. Nadzór nad danymi stanowi fundament danych gotowych do zastosowań biznesowych dzięki zgodności ze zdefiniowanymi regułami i procesami. W ten sposób można przyspieszyć realizowanie inicjatyw analizy i tempo rozwoju.

Nadzór nad danymi a IBM

Platforma nadzoru nad danymi ze zintegrowanym katalogiem danych może pomóc organizacji w znajdowaniu, gromadzeniu, analizowaniu, przygotowywaniu i udostępnianiu danych na potrzeby inicjatyw w dziedzinie technologii AI. Rozwiązania IBM do nadzoru nad danymi pozwalają zyskać pewność, że potok danych jest gotowy do katalogowania i zabezpieczania danych poufnych, zarządzania nimi oraz śledzenia pochodzenia danych.

Dlaczego IBM

IBM Watson® Knowledge Catalog

Aktywuj dane gotowe do wykorzystania biznesowego na potrzeby sztucznej inteligencji i analiz dzięki katalogowi danych, który jest wspierany przez aktywne metadane i zarządzanie strategiami. Umożliwiaj swoim współpracownikom znajdowanie danych do organizowania, kategoryzowania, nadzorowania i wykorzystywania.

Dowiedz się więcej o nadzorowaniu danych

Korzyści z nadzoru nad danymi

Interesariusze mogą osiągnąć sukces międzyorganizacyjny dzięki skutecznym praktykom nadzoru nad danymi, które pozwalają na pogłębione analizy przy jednoczesnej ochronie danych.

Większe bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami

Różne rodzaje danych mogą mieć zdefiniowane różne uprawnienia lub dotyczące ich reguły, zwłaszcza jeśli dane te zawierają informacje identyfikujące osoby (PII). Praktyki nadzoru nad danymi mogą pomóc w promowaniu bezpieczeństwa i zgodności, wspierając firmy w ograniczaniu ryzyka naruszenia przepisów i kar oraz chroniąc zaufanie klientów. Praktyki nadzoru nad danymi pomagają stwierdzić, jakie informacje identyfikujące osoby istnieją i gdzie one są. Z kolei dzięki zarządzaniu strategiami i metadanymi można zautomatyzować proces zapewniania zgodności.

Przepisy dotyczące ochrony prywatności dopiero się rozwijają dzięki globalnym regulacjom, jak np. europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które zapewnia obywatelom Europy prywatność danych, szczególnie w Internecie. Ponadto istnieją bardziej specyficzne regulacje branżowe i regionalne, takie jak amerykańska ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) dotycząca ochrony pacjentów i ich osobistych informacji zdrowotnych. W związku z rozwojem marketingu opartego na danych i coraz częściej stosowanej pracy zdalnej regulacje dotyczące zgodności coraz częściej się upowszechniają, ponieważ klienci są bardziej świadomi swoich praw w zakresie danych, a firmy muszą radzić sobie z rosnącym ryzykiem utraty reputacji.

Lepsza jakość danych

Jakość narzędzi do inteligentnej analizy danych zależy od dostarczanych im danych. Jeśli dane bazowe nie zostały oczyszczone i nie zarządzano nimi prawidłowo, zdolność użytkowników do podejmowania świadomych decyzji biznesowych może być ograniczona. Ponadto dane są często pobierane z różnych źródeł, w przypadku których niespójności mogą utrudniać analizę i inne kluczowe projekty. Nadzór nad danymi pomaga łączyć informacje między systemami w celu identyfikowania ważnych relacji, tak aby maksymalnie wykorzystać dane organizacji i nie pominąć przy tym tych kluczowych informacji.

Przyspieszona automatyzacja

Dzięki procedurom i narzędziom służącym do zapewniania wysokiej jakości danych i utrzymywania ich w postaci uporządkowanej zespoły analityczne mogą zacząć wprowadzać innowacje oraz automatyzować konkretne zadania i procesy przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego. Przykładowo, dane klienta mogą być wprowadzane do modeli w celu określenia, którzy potencjalni klienci powinni być traktowani priorytetowo w ramach określonego kanału sprzedaży. Ponieważ procedura nadzoru nad danymi pomaga zyskać pewność, że dane klienta są dokładne i chronione, zespoły mogą osiągać lepsze wyniki i bardziej ukierunkowaną sprzedaż.

Role związane z nadzorem nad danymi

Nadzór nad danymi obejmuje kilka kluczowych ról. Trzy z nich dbają o tworzenie i utrzymywanie standardów, ułatwiając zapewnianie zgodności danych, bezpieczeństwa, jakości danych i automatyzacji.

Dyrektor ds. danych

Sponsorzy wykonawczy, tacy jak dyrektorzy ds. danych, podkreślają znaczenie programu nadzoru nad danymi dla organizacji poprzez traktowanie go priorytetowo. Osoby te odgrywają kluczową rolę w rozwoju komisji wielooddziałowej, która zwykle składa się z członków z różnych jednostek organizacyjnych i ma za zadanie przedstawiać potrzeby i problemy dotyczące różnych dziedzin lub produktów. Komisja ta służy jako forum do informowania o nowych inicjatywach w zakresie nadzoru nad danymi oraz przydzielania obowiązków, pomagając mieścić się w uzgodnionych harmonogramach i osiągać wyznaczone cele.

Właściciele danych

Osoby te są odpowiedzialne za stan danych. Zwykle mianuje się je na podstawie rodzaju danych, którymi zarządzają, na przykład dane klienta lub dane finansowe, a ich rola sprowadza się do utrzymywania dokładności i użyteczności danych. Ich typowe zadania obejmują rozwiązywanie problemów z danymi, zatwierdzanie definicji danych oraz przedstawianie zaleceń dotyczących danych, w szczególności wymagań regulacyjnych.

Zarządcy danych

To specjaliści merytoryczni (SME) w określonej dziedzinie danych, którzy decydują o strategii wykorzystania danych i usprawniają zarządzanie danymi w całej organizacji. Ponieważ informują o znaczeniu konkretnych danych dla poszczególnych procesów lub decyzji biznesowych, mogą również wpływać na struktury tabel baz danych, tak aby w przygotowywanych raportach potrzebne dane były w pełni widoczne. Podsumowując, zarządzanie danymi pomaga kontrolować odpowiedzialność interesariuszy za pełnioną przez nich rolę w utrzymywaniu jakości danych.

Struktura nadzoru nad danymi

W ostatnich latach procedury nadzoru nad danymi zyskały na znaczeniu — przede wszystkim z powodu popularyzacji projektów w zakresie cyfrowej transformacji. Aby inicjatywy w zakresie nadzoru nad danymi przyniosły zadowalające rezultaty, powinny one uwzględniać określone aspekty, takie jak:

Standardy danych

Należy opracować słowniki, systematyki i glosariusze biznesowe, tak aby definicje biznesowe i definicje danych były wolne od niejasności. Dokumentacja ta ogranicza nieporozumienia podczas rozmów, zwłaszcza tych dotyczących pomiarów i raportowania. Ponadto zapewnia interesariuszom wgląd w architekturę danych, umożliwiając zespołom samodzielne wprowadzanie innowacji z myślą o automatyzacji procesów w ich sferze działalności.

Procesy danych i struktura organizacyjna

Procesy nadzoru nad danymi zapewniają użytkownikom końcowym uzyskanie przejrzystości informacji w zakresie sposobu przetwarzania danych w organizacji. Może to dotyczyć także częstotliwości odświeżania danych, ograniczeń wobec informacji identyfikujących osoby, strategii regulacyjnych czy nawet czegoś tak podstawowego, jak dostęp do danych. Ten rodzaj dokumentacji obejmuje również strukturę organizacyjną. Objaśnia obowiązki poszczególnych ról w zakresie zarządzania danymi i ich utrzymywania.

Branża technologiczna

Różne narzędzia do nadzoru nad danymi, takie jak platformy zarządzania metadanymi, wspierają procesy i standardy związane z danymi. Narzędzia te pozwalają przechowywać i zabezpieczać informacje na temat danych, którymi zarządza organizacja. To m.in. dokumentacja dotycząca definicji biznesowych, rejestrów danych, właścicieli danych, informacji o bazie danych (takich jak m.in. nazwy baz danych i tabel, lokalizacje serwerów czy typy danych). To także samoobsługowe narzędzia do analizowania danych, które pozwalają analitykom odpytywać i wizualizować różne zestawy danych na potrzeby raportowania lub innowacyjnych projektów.

Wyróżnione zasoby dotyczące nadzoru nad danymi

Opinia

Zobacz także

IBM Cloud Pak for Data

Elastyczna platforma danych w środowisku wielochmurowym, która integruje dane, zarówno lokalnie, jak i w chmurze, a także pomaga utrzymać ich bezpieczeństwo u źródła.

IBM® DataStage®

Wysoce skalowalne narzędzie, wdrażane lokalnie i w dowolnej chmurze, służące do integracji danych i do projektowania, programowania oraz uruchamiania zadań przenoszących i przekształcających dane.

IBM InfoSphere Master Data Management

Zarządzanie danymi głównymi — dla pojedynczej lub wielu domen — dotyczących klientów, dostawców, produktów, kont i innych podmiotów

Inteligentna automatyzacja danych i sztucznej inteligencji

Odkryj platformę IBM Cloud Pak® for Data nowej generacji.

Następne kroki