Data: 2015 m. rugpjūčio 15 d.

Apžvalga

Čia pateiktos jūsų ir IBM sutarties sąlygos. Lankydamiesi šioje svetainėje bei ją naudodami patvirtinate, kad perskaitėte, supratote šias sąlygas bei visus taikomus įstatymus ir nuostatas, įskaitant eksporto bei pakartotinio eksporto kontrolės įstatymus ir nuostatus ir sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nenaudokite šios svetainės.

IBM gali be kuriuo metu be perspėjimo koreguoti šias naudojimo sąlygas ar bet kokią kitą šioje svetainėje esančią medžiagą. Be to, IBM gali be išankstinio perspėjimo bet kuriuo laiku tobulinti ar keisti šioje svetainėje aprašytus produktus, paslaugas ar programas.

Bendrosios nuostatos

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie nuosavybę ir autorių teises – sąlygos, kurias reikia žinoti ir jų laikytis. Susijusios informacijos ieškokite skirtuke „Autorių teisių ir prekės ženklo informacija“.

IBM suteikia neišimtinę, neperleidžiamą, ribotą teisę šioje svetainėje pasiekti ir rodyti kitus tinklalapius kaip klientui ar potencialiam IBM klientui, jei jūs laikotės šių Naudojimo sąlygų ir nekeičiate jokių autorių teisių, prekės ženklų ir kitos nuosavybės informacijos. Šioje svetainėje galite naudoti tik tinklalapių aptikimo robotą, kaip nurodyta šios svetainės robots.txt protokole. IBM savo nuožiūra gali blokuoti tinklalapių aptikimo robotus. Šia sutartimi patvirtintas naudojimas yra nekomercinio pobūdžio (pvz., šios svetainės turinio arba per ją pasiekto turinio negalite parduoti.) Kitoks šios svetainės naudojimas yra draudžiamas.

Išskyrus ankstesnėje pastraipoje aprašytą ribotą leidimą, IBM jums nesuteikia jokių išreikštų arba numanomų teisių ar licencijų pagal jokius patentus, prekės ženklus, autoriaus teises, kitas nuosavybės ar intelektinės nuosavybės teises. Šioje svetainėje pateikto turinio negalima skelbti jokioje kitoje svetainėje ar informacijos perdavimo priemonėje. Visai šioje svetainėje pateiktai programinei įrangai ir kitai medžiagai, kurią galima atsisiųsti, pasiekti ar kitaip naudoti ir kuriai yra taikomos tik jai skirtos licencinės sąlygos, galios šios sąlygos, nuostatos ir pranešimai. Jei nesilaikysite tokių sąlygų ar bet kurių šios svetainės sąlygų, iš jūsų be išankstinio įspėjimo bus atimtos visos suteiktos teisės ir turėsite sunaikinti visas turimas, saugojamas ar naudojamas atsisiųstos medžiagos kopijas.

Atsakomybės atsisakymas

Kartais šioje svetainėje gali būti techninių netikslumų ar tipografinių klaidų. Mes negarantuojame skelbiamos informacijos tikslumo. Įsitikinkite, kad naudojate naujausią šios svetainės tinklalapių versiją ir, prieš priimdami bet kokį su šios svetainės paslaugomis, produktais ar kita svetainėje aprašyta medžiaga susijusį sprendimą, patikrinkite informacijos tikslumą ir išsamumą.

Jei kurios nors šių Naudojimo sąlygų nuostatos kompetetingų teisinių institucijų bet kokiu atžvilgiu pripažįstamos neturinčiomis galios, Naudojimo sąlygos lieka galioti, jei toks neįgyvendinamumas neturi esminės įtakos šalių teisėms pagal šias Naudojimo sąlygas.

Prognozės ir perspėjimai

Išskyrus ankstesnę informaciją ir diskusijas, šioje svetainėje pateikti pareiškimai gali būti prognozės remiantis 1995-ųjų metų Teisminių ginčų dėl privačių vertybinių popierių reformos aktu (Private Securities Litigation Reform Act) ar kitais taikomais įstatymais. Šios prognozės apima pavojus, netikslumus ir kitus faktorius, dėl kurių faktiniai rezultatai gali iš esmės pasikeisti, kaip nurodoma įmonės bylose su JAV vertybinių popierių ir biržos komisija. Šių bylų kopijas galite rasti šios svetainės skirtuko „JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos bylos“ dalyje „Ryšiai su investuotojais“.

Konfidenciali informacija

IBM nesiekia savo svetainėje gauti iš jūsų konfidencialios ar su nuosavybe susijusios informacijos. Atminkite, kad bet kokia IBM atsiųsta informacija bus laikoma NEKONFIDENCIALIA. Siųsdami IBM informaciją ar medžiagą, jūs suteikiate IBM neribotą, neatšaukiamą teisę tą informaciją ar medžiagą kopijuoti, atgaminti, publikuoti, įkelti, skelbti, perduoti, platinti, viešai rodyti, atlikti, modifikuoti, pagal ją kurti išvestinius produktus ir kitaip laisvai ją naudoti. Taip pat sutinkate, kad IBM gali laisvai naudoti bet kokiam tikslui jūsų atsiųstas idėjas, koncepcijas, know-how ar technikas. Nepaisant to, mes nenurodysime jūsų vardo bei pavardės ir niekaip kitaip neskelbsime, kad jūs pateikėte informaciją ar kitą medžiagą, nebent: (a) gausime jūsų leidimą naudoti jūsų vardą ir pavardę; (b) pirma jus informuosime, kad jūsų pateikta medžiaga ar kita informacija bus skelbiama kurioje nors šios svetainės dalyje ar kitaip publikuojama naudojant jūsų vardą ir pavardę; (c) turėsime tai padaryti remdamiesi įstatymais. Asmeninė informacija, kurią pateiksite IBM, norėdami gauti tam tikrų produktų ar paslaugų, bus tvarkoma remiantis mūsų privatumo politika. Informacijos apie IBM slaptumo politiką ieškokite skirtuko lape „Slaptumas“.

JAV vyriausybės apribotos teisės

JAV valstybinių institucijų vartotojams IBM iš šios svetainės atsisiųstą programinę įrangą teikia su APRIBOTOMIS TEISĖMIS. Naudojimą, kopijavimą ir atskleidimą reglamentuoja IBM GSA ADP grafiko sutartyje nurodyti apribojimai.

Prieinamumas pasaulyje

Internete skelbiamoje IBM informacijoje gali būti nuorodų ar kryžminių nuorodų į IBM produktus, programas ar paslaugas, nepaskelbtas arba neprieinamas jūsų šalyje. Tokios nuorodos nereiškia, kad IBM žada paskelbti ar siūlyti šiuos produktus, programas ar paslaugas jūsų šalyje. Norėdami gauti informacijos, susijusios su jūsų šalyje siūlomais produktais, programomis ir paslaugomis, kreipkitės į vietinį IBM atstovą.

Verslo ryšiai

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į ne IBM svetaines ir išteklius. IBM neprisiima jokios atsakomybės ar patvirtinimų dėl IBM svetainėse pateiktų ne IBM svetainių ar trečiųjų šalių išteklių (įskaitant ir „Lenovo“ svetainę) saitų, jiems neatstovauja ir už juos negarantuoja. Be to, IBM nedalyvauja operacijose, kurias jūs atliekate su trečiosiomis šalimis, ir nėra už jas atsakinga, net jei apie tas trečiąsias šalis sužinojote IBM svetainėje (arba pasinaudojate į jas nukreipiančia nuoroda). Jei lankotės ne IBM svetainėje (net jei joje yra IBM logotipas), laikykite ją nepriklausoma nuo IBM ir supraskite, kad IBM nekontroliuoja tos svetainės turinio. Apsisaugoti nuo virusų, kirminų, trojos arklių ir kitų potencialiai žalingų programų turite patys. Turite pasirinkti savo nuomone tinkamiausią informacijos apsaugos priemonę.

Nuorodos į šią svetainę

IBM patvirtina į šią svetainę nukreipiančius saitus tik tada, kai to saito suaktyvinti saitai ir puslapiai neatlieka šių veiksmų: (a) aplink šios svetainės puslapius nekuria rėmų ir nenaudoja kitų technikų šios svetainės turinio vizualinei pateikčiai ar išvaizdai keisti; (b) nenurodo neteisingų ryšių su IBM; (c) neteigia, kad IBM pritaria ar palaiko juos, jų svetainę ar jų siūlomas paslaugas ar produktus; ir (d) nesukuria neteisingo ir klaidinančio įspūdžio apie IBM ir niekaip kitaip nekenkia gerai reputacijai, siejamai su IBM pavadinimu ar prekės ženklais. Kad jums būtų leista pateikti į šią svetainę nukreipiančią nuorodą, turite sutikti, kad IBM gali bet kada savo nuožiūra panaikinti leidimą pateikti į šią svetainę nukreipiančią nurodą. Jūs taip pat turite sutikti, kad tokiu atveju turėsite nedelsdami pašalinti visas į šią svetainę nukreipiančias nuorodas ir nebenaudoti IBM prekės ženklų.

GARANTIJOS ATSISAKYMAS

ŠIĄ SVETAINĘ NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. VISA MEDŽIAGA, INFORMACIJA, PRODUKTAI, PROGRAMINĖ ĮRANGA, PROGRAMOS IR PASLAUGOS TEIKIAMI „TOKIE, KOKIE YRA“, BE JOKIŲ GARANTIJŲ AR LAIDAVIMO. „IBM“ AIŠKIAI PILNA APIMTIMI, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, ATSISAKO VISŲ TIESIOGINIŲ, NUMANOMŲ ĮSTATYMO AR KITAIP NUMATYTŲ GARANTIJŲ, LAIDAVIMO AR ATSTOVAVIMO, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, GALIMYBES PARDUOTI, TINKAMUMĄ KONKREČIAM TIKSLUI IR NUOSAVYBĖS AR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. TUO NEAPSIRIBODAMA, IBM NEGARANTUOJA IR NELAIDUOJA, KAD ŠI SVETAINĖ VEIKS NENUTRŪKSTAMAI, REIKIAMU LAIKU, BUS SAUGI IR BE KLAIDŲ.

JŪS SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD IŠ ŠIOS SVETAINĖS ATSISIŲSDAMI AR KITAIP ĮSIGYDAMI MEDŽIAGOS, INFORMACIJOS, PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ AR PASLAUGŲ PRISIIMATE RIZIKĄ IR KAD UŽ BET KOKIUS GALIMUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT DUOMENŲ PRARADIMĄ AR KOMPIUTERIŲ SISTEMOS GEDIMĄ, ATSAKOTE JŪS. KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA ATSISAKYTI GARANTIJŲ, TODĖL MINĖTOS IŠIMTYS JUMS GALI NEGALIOTI.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

MAKSIMALIAI, KIEK LEIDŽIA TAIKOMA TEISĖ, „IBM“ JOKIOMIS APLINKYBĖMIS JOKIAI ŠALIAI NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, PAPILDOMUS, SPECIALIUOSIUS, BAUDINIUS AR PASEKMINIUS NUOSTOLIUS, SUSIJUSIUS SU SVETAINE ARBA ATSIRADUSIAIS DĖL SVETAINĖS AR BET KOKIO NAUDOJIMOSI JA, ATSIRADUSIUS DĖL KITŲ SVETAINIŲ AR IŠTEKLIŲ, Į KURIUOS ŠI SVETAINĖ NUKREIPIA, NURODO AR KURIUOS PER JĄ GALIMA PASIEKTI, ATSIRADUSIUS ATSISIUNČIANT AR NAUDOJANT BET KOKIĄ MEDŽIAGĄ, INFORMACIJĄ, PRODUKTUS AR PASLAUGAS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PRARASTĄ PELNĄ, SUTRUKDYTĄ VEIKLĄ, PRARASTUS SUTAUPYMUS, PROGRAMAS AR KITUS DUOMENIS, NET JEI „IBM“ YRA TIESIOGIAI PERSPĖTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. ŠIS ATSISAKYMAS IR ATLEIDIMAS NUO ĮSIPAREIGOJIMŲ TAIKOMAS VISOMS VEIKLOS PRIEŽASTIMS, GRINDŽIAMOMS SUTARTIMI, GARANTIJA, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU AR KITOMIS TEISINĖMIS TEORIJOMIS.