Ngày: 15 Tháng Tám năm 2015

Tổng quan

Dưới đây là những điều khoản của một thỏa thuận giữa bạn và IBM. Thông qua việc truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn công nhận là đã đọc, hiểu, và chấp nhận sự ràng buộc của những điều khoản này và tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành, bao gồm luật pháp và quy định về kiểm soát xuất và xuất lại. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, xin đừng sử dụng trang web này.

IBM có thể sửa đổi những Điều khoản Sử dụng cũng như bất kỳ thông tin nào khác trong trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. IBM cũng có thể thực hiện những cải tiến hoặc thay đổi ở sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình được mô tả trong trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Phần khái quát chung

Trang web này chứa các thông báo về quyền sở hữu và thông tin về bản quyền, những điều khoản của chúng cần được biết đến và tuân thủ. Vui lòng xem tab có tiêu đề “Thông tin về bản quyền và nhãn hiệu” để biết các thông tin liên quan.

IBM cấp cho bạn quyền hạn có tính chất không độc quyền, không thể chuyển nhượng và hữu hạn để truy cập và hiển thị các trang web trong địa chỉ này với vai trò là một khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của IBM, với điều kiện là bạn tuân thủ những Điều khoản Sử dụng này, và mọi bản quyền, nhãn hiệu và các thông báo quyền sở hữu khác vẫn không bị ảnh hưởng. Bạn có thể dùng web crawler (trình thu thập web) để thu thập trang web này theo sự cho phép trong giao thức robots.txt của trang web, và IBM có thể tùy ý chặn bất kỳ web crawler nào. Việc sử dụng được cho phép theo thỏa thuận này về bản chất là mang tính phi thương mại (ví dụ bạn không thể bán nội dung mà bạn truy cập trên hoặc qua trang web này.) Tất cả mọi sử dụng khác đối với trang web này đều bị cấm.

Ngoại trừ quyền hạn có giới hạn đã nêu trên, IBM không cấp cho bạn, dù là công khai hay ẩn ý, bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào có liên quan đến bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, các quyền sở hữu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không thể sao chép bất kỳ nội dung nào từ trang web này đến trang web khác hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Bất kỳ phần mềm hay tài liệu nào khác có sẵn để tải xuống, truy cập hoặc dùng cho mục đích khác từ trang web này có kèm các điều khoản riêng về giấy phép cũng sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản, điều kiện và thông báo như trên. Việc không tuân thủ các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản nào trên trang web này sẽ dẫn đến việc chấm dứt tự động bất kỳ quyền nào đã cấp cho bạn mà không cần phải báo trước, và ngay lập tức bạn phải hủy mọi bản sao các tài liệu đã tải xuống khỏi mục sở hữu, lưu trữ và kiểm soát của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tùy từng thời điểm, trang web này có thể có thông tin kỹ thuật không chính xác hoặc lỗi in ấn, và chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được đăng tại đây. Xin hãy chắc chắn bạn đang sử dụng những trang cập nhật nhất trên trang web này, và xác nhận tính chính xác và đầy đủ của thông tin trước khi sử dụng chúng để thực hiện các quyết định liên quan đến dịch vụ, sản phẩm hoặc các vấn đề khác được mô tả trong trang web này.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này được cơ quan có thẩm quyền phát hiện là không thể thi hành ở bất kỳ khía cạnh nào, thì hiệu lực của phần còn lại của Điều khoản sử dụng này sẽ không bị tác động, miễn là việc không thể thi hành đó không ảnh hưởng về mặt vật chất đến quyền lợi của các bên đang áp dụng Điều khoản sử dụng này.

Các tuyên bố mang tính chất dự báo và cảnh báo

Ngoại trừ những thông tin và thảo luận về quá khứ, các tuyên bố nêu trên trang web này có thể cấu thành những tuyên bố mang tính chất dự báo theo ý nghĩa trong đạo luật "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" (Luật Cải cách Khiếu kiện Chứng khoán Tư nhân 1995) hay các luật pháp hiện hành khác. Những tuyên bố này hàm chứa một số rủi ro, bất trắc và các yếu tố khác có thể làm cho kết quả thực tế khác đi đáng kể, như đã được thảo luận trong hồ sơ của công ty với U.S. Securities and Exchange Commission (Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ). Xem tab “Hồ sơ SEC” trong phần “Quan hệ Nhà đầu tư” trên trang web này để có bản sao của những hồ sơ đó.

Thông tin mật

IBM không muốn bạn cung cấp thông tin bảo mật hoặc thông tin về bản quyền riêng qua trang web của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được gửi đến IBM đều được xem là KHÔNG bí mật. Bằng cách gửi cho IBM bất kỳ thông tin hay tài liệu nào, bạn đã cấp cho IBM một quyền hạn có tính chất không hạn chế, không thể thu hồi trong việc sao chép, nhân bản, phát hành, tải lên, đăng tải, truyền tải, phân phối, công bố công khai, trình bày, chỉnh sửa, tạo ra các sản phẩm phát sinh từ các thông tin đó hoặc tùy ý sử dụng các tài liệu hoặc thông tin đó. Bạn cũng đồng ý trao cho IBM quyền tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào mà bạn đã gửi cho chúng tôi với bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không công bố tên của bạn hoặc công bố việc bạn đã gửi những tài liệu hoặc thông tin đó cho chúng tôi, trừ khi (a) bạn cho phép chúng tôi sử dụng tên của bạn; hoặc (b) chúng tôi đã thông báo trước với bạn rằng tài liệu hoặc thông tin mà bạn đã gửi cho một phần cụ thể nào đó của trang web này sẽ được công bố hoặc được sử dụng có kèm theo tên của bạn trên đó; hoặc (c) chúng tôi buộc phải làm điều đó theo yêu cầu của pháp luật. Thông tin có thể xác nhận danh tính cá nhân mà bạn gửi đến IBM để phục vụ mục đích nhận sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được xử lý phù hợp theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng xem tab có tiêu đề “Quyền riêng tư” để tìm hiểu thông tin liên quan đến các chính sách về quyền riêng tư của IBM.

Những quyền hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ

IBM cung cấp phần mềm tải về từ trang web này cho những người dùng thuộc Chính phủ Hoa Kỳ với “QUYỀN HẠN CHẾ." Việc sử dụng, nhân bản hoặc công khai sẽ chịu sự điều chỉnh của những hạn chế được quy định trong hợp đồng lịch thực hiện GSA ADP của IBM.

Tính hiện diện trên phạm vi toàn cầu

Thông tin mà IBM công bố trên Internet có thể bao gồm các tham chiếu hoặc tham chiếu chéo đến các sản phẩm, chương trình và dịch vụ của IBM mà có thể không được công bố hoặc có mặt tại quốc gia của bạn. Những tham chiếu như vậy không hàm ý rằng IBM dự định công bố hoặc đưa những sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ đó đến quốc gia của bạn. Vui lòng tham vấn đại diện IBM trong nước của bạn để tìm hiểu những thông tin liên quan đến các sản phẩm, chương trình và dịch vụ sẵn có dành cho bạn.

Các mối quan hệ kinh doanh

Trang web này có thể cung cấp các đường liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web và tài nguyên không thuộc IBM. IBM không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm, cam kết hoặc bất kỳ xác nhận nào về bất kỳ trang web nào không thuộc IBM hoặc tài nguyên của bên thứ ba (kể cả bất kỳ trang web nào của Lenovo) có thể được tham chiếu, truy cập từ hoặc liên kết đến bất kỳ trang web nào của IBM. Ngoài ra, IBM không phải là một bên hoặc có trách nhiệm về bất kỳ giao dịch nào mà bạn có thể tham gia thực hiện với các bên thứ ba, ngay cả khi bạn biết được về các bên đó (hoặc sử dụng đường liên kết dẫn đến các bên đó) từ một trang web của IBM. Khi bạn truy cập một trang web không phải của IBM, thậm chí là một trang web có thể có logo IBM, xin hãy hiểu rằng trang web đó độc lập với IBM, và IBM không kiểm soát nội dung trên trang web đó. Bạn phải có trách nhiệm áp dụng những biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bạn trước các vi-rút, sâu máy tính, vi-rút Trojan horse, và các chương trình phá hoại tiềm ẩn khác và bảo vệ thông tin của mình.

Liên kết với trang web này

IBM chỉ chấp nhận các đường liên kết dẫn đến trang web này trong đó liên kết và các trang được kích hoạt bởi đường liên kết có đặc điểm: (a) không tạo ra các khung bao quanh bất kỳ trang nào trên trang web này hoặc sử dụng các kỹ thuật khác để thay đổi việc trình bày đồ họa hoặc hình thức của bất kỳ nội dung nào trên trang web này theo bất kỳ phương thức nào; (b) không thể hiện sai lệch mối quan hệ của bạn với IBM; (c) không hàm ý rằng IBM đã phê duyệt hoặc bảo trợ cho bạn, trang web của bạn hoặc cho các giải pháp về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn; và (d) không thể hiện những ấn tượng sai hoặc lệch lạc về IBM hoặc gây tổn hại đến sự tin tưởng dành cho tên hoặc nhãn hiệu IBM. Một điều kiện bổ sung để được phép liên kết với trang web này đó là bạn phải đồng ý việc IBM có thể, vào bất kỳ lúc nào và với quyền hạn riêng của mình, kết thúc việc cho phép liên kết với trang web này. Trong trường hợp này, bạn phải đồng ý gỡ bỏ ngay lập tức mọi đường liên kết đến trang web này và chấm dứt mọi việc sử dụng liên quan đến nhãn hiệu IBM.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA BẢO ĐẢM

VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. TẤT CẢ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HIỆN TRẠNG, MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO HAY BẢO HÀNH NÀO. IBM TUYỆT ĐỐI MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Ở MỨC ĐỘ CAO NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP ĐỐI VỚI MỌI BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC TRÌNH BÀY CÔNG KHAI, NGỤ Ý, THEO LUẬT, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG TRAO ĐỔI HOẶC MUA BÁN, VỀ TÍNH CHẤT PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ VỀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ. KHÔNG BỊ HẠN CHẾ BỞI BẤT KỲ GIỚI HẠN NÀO, IBM KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC BẢO HÀNH NÀO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEBSITE NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ SỰ CỐ.

BẠN PHẢI HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NẾU BẠN TẢI VỀ HOẶC THU THẬP NHỮNG TÀI LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC DỊCH VỤ TỪ TRANG WEB NÀY, NGHĨA LÀ BẠN THỰC HIỆN ĐIỀU ĐÓ VỚI Ý MUỐN VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CÓ THỂ XẢY RA, BAO GỒM VIỆC MẤT DỮ LIỆU HOẶC HƯ HẠI CHO HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN. MỘT SỐ CƠ QUAN PHÁP LUẬT KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM, VÌ VẬY CÁC LOẠI TRỪ TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

HẠN CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, Ở MỨC ĐỘ CAO NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, IBM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT KỲ BÊN NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DÙ LÀ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, VÔ TÌNH, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH CẢNH BÁO HOẶC LÀ HỆ QUẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH TỪ TRANG WEB NÀY HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, HOẶC TỪ BẤT KỲ TRANG WEB VÀ TÀI NGUYÊN NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT ĐẾN, THAM CHIẾU HOẶC TRUY CẬP THÔNG QUA TRANG WEB NÀY, HOẶC VÌ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG HOẶC TẢI VỀ CỦA, HOẶC TRUY CẬP ĐẾN, BẤT KỲ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, VIỆCTỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TỔN THẤT VỀ TIẾT KIỆM HOẶC MẤT DỮ LIỆU CHƯƠNG TRÌNH HOẶC KHÁC, KỂ CẢ KHI IBM ĐÃ KHUYẾN NGHỊ CÔNG KHAI VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY. VIỆC LOẠI BỎ VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM NÀY ÁP DỤNG CHO MỌI NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, SAI LẦM HOẶC BẤT KỲ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NÀO KHÁC.