Polni certifikat. Družini prijazno podjetje.

Ukrepi v okviru certifikata Družini prijazno podjetje, ki jih izvaja IBM Slovenija:

1. Otroški časovni bonus - dodatni dan dopusta za 1. šolski dan in uvajanje otroka v vrtec

Zaposlenim z otroki, do vključno 4. razreda osnovne šole, se prizna dodaten dan dopusta za prvi šolski dan. Dodatni dan dopusta se koristi na podlagi prošnje za dodatni dan dopusta za prvi šolski dan, odobrene s strani nadrejenega. Starši, ki otroka prvič uvajajo v vrtec, lahko po pisni odobritvi svojega neposredno nadrejenega koristijo prerazporeditev delovnega časa pod pogojem, da delovni proces ni oviran. Prerazporeditev je možno uveljaviti v prvem tednu uvajanja v vrtec. V primeru, da se prerazporeditev uporabi kot manjša delovna prisotnost je potrebno manjkajoče ure nadomestiti v roku 1 meseca od dneva koriščenja ukrepa.

2. Informacijske platforme

Utrjevanje vrednote ''Družini prijazno podjetje'' znotraj organizacije poteka preko intraneta, kjer obstajajo stalne rubrike o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Na to temo organiziramo različne dogodke za zaposlene, o novostih na tem področju pa zaposlene obveščamo na srečanjih zaposlenih, oglasnih deskah in e-mailingih.

3. Mnenjske raziskave

Zaposlene se spodbuja pri podaji povratnih informacij, saj je podjetju zadovoljstvo zaposlenih pomembno, tako kot tudi njihove ideje in njihovi vtisi o delovanju podjetja in možnih izboljšavah.

4. Odnosi z javnostjo

Medijske objave na temo certifikata Družini prijazno podjetje, sodelovanje generalnega direktorja IBM Slovenija na okroglih mizah (Moje Delo - Karierni sejem, Urad za enake možnosti RS - konferenca Raznolikost med zakonodajo in prakso - vloga managementa pri oblikovanju nediskriminacijskih politik itd.), ostale medijske objave, ki se navezujejo na delovanje in organizacijo IBM Slovenija (intervju z generalnim direktorjem, odgovori na novinarska vprašanja itd.), letne donacije neprofitnim organizacijam.

5. Počitniška ponudba za šoloobvezne otroke

V okviru ukrepa informiramo zaposlene o trenutnih počitniških ponudbah. Letno organiziramo dogodek za vse otroke naših zaposlenih z različnimi tematikami (Dedek Mraz, pustovanje&čarovniki, obisk prijateljev Talking Tom in Bansi, itd).

6. Ukrepi za varovanje zdravja

Organizirali smo Stol masažo za zmanjševanje stresa in bolečin v hrbtnem ter vratnem delu, sadni dan, izobraževanje za preventivno ukrepanje rakavih obolenj, itd. Redno objavljamo tudi napotke za varnost in zdravje pri delu, razgibalne vaje in zaposlene spodbujamo k rednemu gibanju in zdravemu načinu življenja.

7. Analiza bolniških odsotnosti

Pri analiziranju bolniških odsotnosti spremljamo trende na tem segmentu in na podlagi rezultatov analiz iščemo ter pripravljamo ukrepe za zmanjšanje odsotnosti zaposlenih z delovnega mesta.

8. Izobraževanje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine

Na izobraževanju za vodilne smo opredelili pomen odnosa do zaposlenih in vodilne informirali o možnih ukrepih družini prijazne politike in pomenu njihovega izvajanja.

9. Korporativno prostovoljstvo

Znotraj prostovoljnih dejavnosti se posameznik uči ali poglablja pomembne socialne veščine. V IBMu zato spodbujamo zaposlene, da se udeležijo prostovoljnih dejavnosti zunaj podjetja. Aktivnosti, ki smo jih izvedli so zajemale predvsem področje zbiranja ter nekaj samostojnih akcij - barvanje ograje, nudenje strokovnega znanja in rešitev nevladnim organizacijam, zbiranje sredstev in hrane za pomoči potrebnim, itd.

10. Možnost izrednega dela od doma

Na podlagi pisne predhodne odobritve neposredno nadrejenega lahko zaposleni del dela izjemoma opravijo doma. Gre za delo znotraj delovnega časa, pri katerem ne sme trpeti sam delovni proces in naloge, ki morajo biti opravljene.

11. Načrtovanje letnega dopusta

Pri načrtovanju letnega dopusta je v oddelkih potrebno upoštevati šolske počitnice otrok ter dopust partnerja (v kolikor ima ta kolektivni dopust). Letni dopust zaposleni planirajo skladno s Pravilnikom o dopustih - z letnim planiranjem letnega dopusta (do 31. marca tekočega leta), usklajevanjem znotraj oddelka in usklajevanjem nadomeščanj.

12. Pooblaščenec za vprašanja enakih možnosti

Pooblaščenec za vprašanja enakih možnosti obravnava vse s spolom ali kakšnim koli drugim elementom povezane privilegije in prikrajšanja, ki so prepovedana z zakonom in zanje predlaga rešitve. Predstavlja kontinuirano delo v podjetju na področju razbijanja stereotipov in boja proti spolni diskriminaciji oziroma vsakršni drugi prepovedani diskriminaciji.

13. Kolektivni dopust skladno z razporedom letnih praznikov

Gre za nov ukrep, ki smo ga uvedli v letu 2015, in sicer gre za koriščenje kolektivnega dopusta za vse zaposlene, skladno z razporedom letnih praznikov, navadno izvedeno kot podaljšani vikend.

Vprašajte IBM

Vprašajte IBM