Öka stödet till lärare

Lärare är en av de viktigaste resurserna som finns för att utveckla dagens och morgondagens problemlösare. IBM stöttar lärare bland annat genom att tillhandahålla lektionsmaterialet Teachers Try Science, primärt för lärare i årskurs 4-9. Där finns lektioner, lektionsplaneringar och övningar för elever inom naturvetenskap, teknik och matematik, anpassade till den svenska läroplanen.

Öka stödet till elever

IBM Sverige har många projekt som riktar sig till att stötta barn och elever i skolan, samt att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik.

Minska på utanförskapet och öka integration och mångfald

IBM Sverige vill minska utanförskapet i samhället. Detta gör vi genom att engagera oss i nyanländas etablering på arbetsmarknaden, samt att stötta verksamheter som jobbar med hemlösa.

Partnerskap mellan skola och näringsliv skapar ny utbildningsform

IBM Sverige är partnerföretag till Stockholm Science and Innovation School, en gymnasieskola med teknikinriktning i Kista. Skolan är unik i sitt sätt att samarbeta med näringslivet och universitet. Vårt bidrag är att inspirera och mentorera eleverna, ge arbetsplatsbesök och föreläsningar, men ger oss också en möjlighet att påverka innehållet i undervisningen. Det gör att elevernas lärande sätts i en verklig kontext vilket ökar engagemanget för studierna.

Stötta entreprenörer och innovatörer

IBM Sverige stöttar utvecklingen av entreprenörskap och innovation. Detta gör vi bland annat genom projektet #hackyourworld där vi tillsammans med Ericsson och Drivhuset inspirerar och tränar gymnasieelever i kodning. Elever från 7 skolor är med i projektet som avslutas med ett 12h hackathon där eleverna ska utveckla en lösning som bidrar till en bättre värld.

Förbättrad hälsa och välbefinnande

Idag kan många av våra hälsoutmaningar förbättras genom smart teknik. Genom IBMs teknologi och kunskap kan vi stötta hälsorelaterade organisationer att förstå data bättre, att få fram sitt budskap tydligare eller att få fatt på risker i sin verksamhet. På så sätt kan vi, genom organisationerna, bidra till att förbättra hälsan och öka det fysiska och psykiska välmåendet i Sverige. Det gör vi genom att samarbeta med till exempel:

Stöd till högre utbildning och forskning

IBM samarbetar med en mängd universitet i Sverige, på olika sätt. Dels för att öka vår kontakt med studenter, tex genom hackathons, träffar och gemensamma projekt, men också för att bidra med gästföreläsningar i undervisningen, programvara och utbildningsmaterial. Ibland driver vi gemensamma forskningsprojekt, ofta drivna i form av konsortier. Några exempel: