Valmistusmateriaalit ja prosessit

IBM käyttää vain lakien ja määräysten mukaisia prosesseja ja materiaaleja. IBM noudattaa lainsäädäntöä sekä konsernin sisäisiä toimintaperiaatteita. On myös tilanteita, jolloin konsernin määräykset ja ohjeet ovat tiukemmat kuin voimassa oleva lainsäädäntö.

Tuotteissa ja pakkauksissa käytetyt materiaalit

Tuotteissa ja pakkauksissa käytetään lakien ja määräysten sallimia materiaaleja. IBM:n julkaisussa IBM Environmental Requirements for Materials, Parts, and Products selvitetään, mitä materiaaleja IBM:n tuotteissa ei saa käyttää. Ennen kuin tehdään päätös uuden IBM-tuotteen valmistamisesta, tehdään sisäinen ympäristöarviointi, "PEP" (Product Environmental Profle). Siinä varmistetaan ja dokumentoidaan, että kaikki lainsäädännölliset vaatimukset ja sisäiset toimintaperiaatteet on otettu huomioon ja että vain sopivia materiaaleja ja menetelmiä on käytetty. Tämän jälkeen tuotetta verrataan muihin samankaltaisiin tuotteisiin.

Pakkaukset

IBM noudattaa pakkausten tuottajavastuuta koskevaa lainsäädäntöä. Vastuu koskee kaikkia pakkauksia (kuluttaja-, kuljetus- sekä teollisuuspakkauksia). Pakkausten hyötykäyttövelvoitetta koskevat säännöt perustuvat Valtioneuvoston vuonna 1997 tekemään päätökseen (962/1997) pakkauksista ja pakkausjätteistä sekä vuonna 1997 jätelakiin tehtyyn muutokseen. Ne velvoittavat kaikkia liikevaihdoltaan yli 1 M€:n kotimaisia pakkaajia ja pakattuja tuotteita maahantuovia yrityksiä huolehtimaan kotimaan markkinoille toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä. EU:n direktiivin 94/62/EY velvoitteet toteutuvat Valtioneuvoston päätöksessä.

Suomessa elinkeinoelämä on ympäristöministeriön tukemana suunnitellut yritysmaailmaa varten tuottajayhteisöjärjestelmän. Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy koordinoi valtioneuvoston päätöksessä mainittujen tuottajayhteisöjen toimintaa. Keräys rahoitetaan vuosittaisilla hyötykäyttömaksuilla. PYR:n jäsenyys osoittaa asiakkaille ja viranomaisille, että yhtiö huolehtii tuottajavastuustaan. IBM on PYR:n jäsen.