Nazwy zmiennych

Nazwy zmiennych podlegają następującym regułom:

 • Każda nazwa zmiennej musi być unikatowa — powtórzenia nie są dopuszczalne.
 • Nazwy zmiennych mogą mieć długość do 64 bajtów, a pierwszy znak musi być literą lub jednym z następujących znaków: @, # lub $. Kolejne znaki mogą być dowolną kombinacją liter, cyfr, znaków niebędących znakami interpunkcyjnymi oraz kropek (.). W trybie strony kodowej rozmiar 64-bajtowy oznacza zwykle 64 znaki w językach o jednobajtowym zapisie znaków (np. angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, hebrajski, rosyjski, grecki, arabski, tajski) oraz 32 znaki w językach o zapisie dwubajtowym (np. japoński, chiński, koreański). Wiele ze znaków łańcucha, które w trybie strony kodowej zajmują jeden bajt, w trybie Unicode zajmuje dwa lub więcej bajtów. Na przykład é w formacie strony kodowej zajmuje jeden bajt, ale w formacie Unicode dwa bajty, zatem słowo résumé w pliku strony kodowej zajmuje sześć bajtów, natomiast w trybie Unicode — osiem.
  Uwaga: Litery to wszystkie znaki niebędące znakami interpunkcyjnymi, używane do pisania zwykłych słów w językach obsługiwanych za pomocą zestawu znaków na danej platformie.
 • Nazwy zmiennych nie mogą zawierać spacji.
 • Znak # na pierwszym miejscu w nazwie zmiennej oznacza zmienną roboczą. Zmienne robocze można tworzyć wyłącznie za pomocą składni komend. W oknach dialogowych służących do tworzenia nowych zmiennych nie można wybrać znaku # jako pierwszego znaku nazwy zmiennej.
 • Znak $ na pierwszej pozycji wskazuje, że zmienna jest zmienną systemową. Znak $ nie jest dozwolony jako pierwszy znak nazwy zmiennej zdefiniowanej przez użytkownika.
 • Kropka, podkreślenie oraz znaki $, # oraz @ mogą być używane w nazwach zmiennych. Na przykład ciąg A._$@#1 jest prawidłową nazwą zmiennej.
 • Nazwy zmiennych nie mogą zaczynać się ani kończyć kropką. Nazwy rozpoczynające się od kropki są niepoprawne; nazwy kończące się kropką mogą być interpretowane jako zakończenie komendy. Zmiennych, których nazwy rozpoczynają się lub kończą kropką, nie można tworzyć za pomocą okien dialogowych do tworzenia nowych zmiennych.
 • Należy unikać nazw zmiennych kończących się podkreśleniem, ponieważ takie nazwy mogą powodować konflikty z nazwami zmiennych tworzonych automatycznie za pomocą komend i procedur.
 • Nazwami zmiennych nie mogą być zarezerwowane słowa kluczowe. Zarezerwowane słowa kluczowe to: ALL, AND, BY, EQ, GE, GT, LE, LT, NE, NOT, OR, TO, WITH.
 • Nazwy zmiennych mogą stanowić dowolną mieszaninę dużych i małych liter, a wielkość liter jest zachowywana na potrzeby wyświetlania.
 • Kiedy podczas wyświetlania występuje konieczność zawijania długich nazw zmiennych w kilku wierszach, łamanie następuje w miejscu podkreśleń, kropek oraz w punktach, w których zapis zmienia się z małych na duże litery.