IBM® Informix® 12.10

Pierwsze kroki z IBM Informix

Ten temat zawiera krótki kurs ułatwiający rozpoczęcie korzystania z produktów IBM® Informix użytkownikom, którzy dopiero poznają oprogramowanie Informix lub produkt Informix w wersji 12.10.

Instalowanie i konfigurowanie

Po zainstalowaniu produktu Informix należy wykonać kroki przedstawione w tym kursie, aby skonfigurować serwer bazy danych, utworzyć i wyświetlić demonstracyjną bazę danych i wykonać podstawowe zadania administracyjne. Produkt IBM OpenAdmin Tool (OAT) for Informix jest instalowany w systemie operacyjnym Linux lub Windows w celu zapoznania się z serwerem bazy danych. Za pomocą produktu OAT można monitorować serwer bazy danych zainstalowany na innym komputerze i zarządzać tym serwerem. W produkcie OAT można utworzyć obiekty bazy danych oraz obszary pamięci masowej i dane zapytań. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja Narzędzie IBM OpenAdmin Tool (OAT) dla produktu Informix.

Wymagania wstępne:
 • Zainstaluj serwer bazy danych Informix na komputerze z dowolnym obsługiwanym systemem operacyjnym.
 • Zainstaluj produkt IBM Informix Client Software Development Kit (Client SDK) z domyślnymi opcjami na komputerze z obsługiwanym systemem operacyjnym Linux lub Windows. Narzędzie OAT jest instalowane domyślnie z programem Client SDK.
 • Wykonaj konieczne zadania poinstalacyjne, takie jak ustawienie zmiennych środowiskowych i uruchomienie serwera bazy danych.
 • Jeśli serwer bazy danych i narzędzie OAT są zainstalowane na osobnych komputerach, skonfiguruj połączenia na obu komputerach.

Aby rozpocząć pracę z produktem Informix:

 1. Utwórz demonstracyjną bazę danych, uruchamiając w wierszu komend komendę dbaccessdemo -log. Zostaniesz właścicielem i administratorem bazy danych (DBA) o nazwie stores_demo.
 2. Uruchom narzędzie OAT:
  • Linux: w katalogu $INFORMIXDIR/oat uruchom skrypt StartApache.
  • Windows: wybierz opcje Start > Wszystkie programy > IBM OpenAdmin Tool (OAT) for Informix > IBM OpenAdmin Tool (OAT) for Informix.
 3. Nawiąż połączenie z serwerem bazy danych. Na stronie Logowanie dla narzędzia OAT wypełnij pola Szczegóły serwera i kliknij przycisk Zaloguj się.
 4. Wyświetl bazę danych stores_demo w narzędziu OAT:
  1. Kliknij opcję Narzędzia SQL > Bazy danych.
  2. Na liście Bazy danych kliknij pozycję stores_demo. Jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, wprowadź nazwę użytkownika informix i hasło. Na stronie Tabele zostanie wyświetlona lista tabel w bazie danych. Na tej stronie można przeglądać tabele, wyświetlać informacje o kolumnach oraz informacje o partycjach tabel.
  3. Kliknij tabelę customer, aby wyświetlić informacje o kolumnach.
  4. Kliknij kartę Przeglądanie tabeli, aby wyświetlić dane w tabeli customer.
 5. Wyświetl stan serwera bazy danych w narzędziu OAT, klikając opcję Centrum kontroli poprawności > Health Advisor i klikając opcję Uruchom program Health Advisor. W osobnym oknie przeglądarki zostanie wyświetlony raport zawierający wyniki i rekomendacje dotyczące serwera bazy danych, baz danych i systemu operacyjnego. Na stronie Health Advisor można włączyć alarmy, zaplanować zadania i skonfigurować powiadomienia.
 6. Skonfiguruj serwer bazy danych w narzędziu OAT, ustawiając parametry konfiguracyjne:
  1. Kliknij opcję Administrowanie serwerem > Konfiguracja.
  2. Z listy Pokaż wybierz pozycję Rekomendacje. Wszystkie parametry z ustawieniami niezgodnymi z rekomendacjami narzędzia OAT zostaną podświetlone na żółto.
  3. Aby wyświetlić lub zmienić parametr, kliknij jego nazwę.
 7. Wyświetl obszary pamięci masowej w narzędziu OAT, klikając opcję Administrowanie miejscem > Pamięć masowa. Na tej stronie można tworzyć, modyfikować i usuwać obszary pamięci masowej i porcje.
 8. Utwórz kopię zapasową serwera bazy danych w narzędziu OAT:
  1. Kliknij opcję Administrowanie miejscem > Kopia zapasowa.
  2. Kliknij opcję Konfiguracja, a następnie kliknij opcję Konfiguruj, aby uruchomić kreator Kopia zapasowa.

Następne kroki

Serwer bazy danych
Podstawowe informacje dotyczące konfigurowania serwera bazy danych i wykonywania rutynowych zadań administracyjnych.

Projektowanie baz danych
Informacje przydatne w projektowaniu i implementowaniu baz danych Informix oraz zarządzaniu nimi. Ten dokument zawiera modele danych ilustrujące różne strategie projektowania baz danych oraz omówienie zasad wykorzystania języka SQL do implementowania baz danych i zarządzania nimi.

Application Development with Informix (ebook)
Dowiedz się, jak zainstalować oprogramowanie Informix i produkty klienckie, tworzyć połączenia między bazą danych Informix a klientami oraz tworzyć aplikacje.


Opinia | Wymiana przykładów | Rozwiązywanie problemów