Tiết kiệm thời gian và mã lệnh với XPath 2.0 và XSLT 2.0

Tạo các bản định kiểu dễ duy trì bằng toán tử to, kiểu dữ liệu item, và các dãy

From the developerWorks archives

Doug Tidwell

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 25 11 2011

Ba tính năng thú vị mới trong XPath 2.0 và XSLT 2.0 là kiểu dữ liệu item (mục), toán tử to và khái niệm về các dãy (sequences). Hãy xây dựng một ứng dụng mẫu sử dụng các tính năng này để tạo ra một khung nhìn HTML tinh tế cho một tài liệu XML, và với các tính năng mới trong XSLT 2.0, hãy tạo các bản định kiểu ngắn hơn dễ duy trì hơn. Đồng thời, hãy dành một chút thời gian tìm hiểu về định kiểu dữ liệu trong XSLT 2.0, và học cách sử dụng phần tử mới <xsl:function>.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=776675
ArticleTitle=Tiết kiệm thời gian và mã lệnh với XPath 2.0 và XSLT 2.0
publish-date=11252011