XQuery mở rộng XPath như thế nào

Những điều bạn có thể làm trong XQuery nhưng không thể làm trong XPath

From the developerWorks archives

Donnie Cameron

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 23 11 2011

XPath và XQuery giống nhau về một số mặt. Thậm chí XPath là một phần trọn vẹn của XQuery. Cả hai ngôn ngữ cho phép bạn chọn những mẩu dữ liệu từ một tài liệu XML hoặc một kho lưu trữ tài liệu XML. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy các mô tả về XPath và XQuery, và tìm hiểu xem XQuery mở rộng XPath như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=776672
ArticleTitle=XQuery mở rộng XPath như thế nào
publish-date=11232011