XML dành cho các nhà phát triển PHP, Phần 3, Các kỹ thuật nâng cao để đọc, thao tác và viết XML

Thêm XSLT vào các API DOM và SimpleXML

Cliff Morgan

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 01 2011

Bài cuối cùng trong loạt bài ba phần này bàn luận về nhiều kỹ thuật hơn để đọc, thao tác và viết XML bằng PHP5. Trong đó bạn sẽ tập trung vào các API DOM và SimpleXML giờ đã thành quen thuộc trong các điều kiện phức tạp hơn, và lần đầu tiên trong loạt bài ba phần này, tập trung vào phần mở rộng XSL.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=619074
ArticleTitle=XML dành cho các nhà phát triển PHP, Phần 3: Các kỹ thuật nâng cao để đọc, thao tác và viết XML
publish-date=01222011