XML dành cho các nhà phát triển PHP, Phần 2, Các kỹ thuật phân tích cú pháp XML nâng cao

Kỹ thuật phân tích cú pháp XML của PHP5 đối với các tài liệu XML lớn hoặc phức tạp

Cliff Morgan

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 01 2011

Bài thứ hai trong loạt bài ba phần này sẽ thảo luận về các kỹ thuật phân tích cú pháp XML của PHP5, tập trung vào cách phân tích cú pháp các tài liệu XML lớn hoặc phức tạp. Nó sẽ cung cấp một số nền tảng về các phần mở rộng để phân tích cú pháp, cụ thể, phương thức phân tích nào là thích hợp nhất đối với loại tài liệu XML nào và lý do tại sao.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=619073
ArticleTitle=XML dành cho các nhà phát triển PHP, Phần 2: Các kỹ thuật phân tích cú pháp XML nâng cao
publish-date=01222011