XML dành cho các nhà phát triển PHP, Phần 1, Khởi động PHP-với-XML trong 15 phút

Tìm hiểu PHP5 đã cải thiện rất nhiều cách bạn làm việc với XML bằng PHP như thế nào

Cliff Morgan

Last updated: 07 03 2007|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 01 2011

Bài viết đầu tiên của loạt bài ba phần giới thiệu cách triển khai thực hiện XML của PHP5 và giúp cho những người còn mới lạ với việc sử dụng XML với PHP để đọc, phân tích cú pháp và thao tác để viết ra một tệp tin XML ngắn và không phức tạp bằng cách sử dụng DOM và SimpleXML trong môi trường PHP.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=619072
ArticleTitle=XML dành cho các nhà phát triển PHP, Phần 1: Khởi động PHP-với-XML trong 15 phút
publish-date=03072007