Lược đồ XML 1.1, Phần 3, Nhập môn Lược đồ XML 1.1

Tiến triển lược đồ của bạn với hỗ trợ mạnh cho thẻ đại diện

Neil Delima, Sandy Gao, and Michael Glavassevich

Last updated: 20 11 2009|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 11 2010

Một mục tiêu thường xuyên của các tác giả lược đồ là xây dựng các lược đồ để có khả năng mở rộng, ở đây các thẻ đại diện (wildcard) đóng vai trò chủ chốt trong việc cung cấp các điểm có tính mở rộng. Các tính năng mới của thẻ đại diện được đưa vào trong Lược đồ XML 1.1 tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các tác giả viết các lược đồ mở rộng được, có thể dung thứ các thay đổi trong tương lai. Trong phần thứ ba của loạt bài sáu phần này, các tác giả Neil Delima, Sandy Gao, Michael Glavassevich, và Khaled Noaman đã xem xét sâu sắc các tính năng phiên bản mà Lược đồ XML 1.1 đưa ra, cụ thể là các cơ chế thẻ đại diện và nội dung mở mới và mạnh mẽ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=580270
ArticleTitle=Lược đồ XML 1.1, Phần 3: Nhập môn Lược đồ XML 1.1
publish-date=11202009