Lược đồ XML 1.1, Phần 1, Lời giới thiệu đối với Lược đồ XML 1.1

Tổng quát về những tiến bộ đối với Lược đồ XML 1.0 và xem xét cụ thể đối với các kiểu dữ liệu

Neil Delima, Sandy Gao, Michael Glavassevich, and Khaled Noaman

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Do có nhiều ứng dụng và tính đa dạng của Lược đồ XML, nên người sử dụng đòi hỏi cần phải có các cải tiến và ứng dụng mới. Nhóm xây dựng Lược đồ XML W3C đã phát triển Lược đồ XML 1.1 nhằm giải quyết những đòi hỏi mới nảy sinh nói trên và kể cả những khiếm khuyết của Lược đồ XML 1.0. Trong phần đầu tiên của của loạt bài viết nhiều phần này các tác giả Neil Delima, Sandy Gao, Michael Glavassevich, và Khaled Noaman đã giới thiệu Lược đồ XML 1.1 với cái nhìn tổng quát đối với các đặc tính mới được phát triển nhằm đáp ứng với các tiêu chuẩn mới phát sinh và xem xét cụ thể đối với các nội dung bổ sung mới và các thay đổi đối với phần các dữ liệu của đặc tả này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=389850
ArticleTitle=Lược đồ XML 1.1, Phần 1: Lời giới thiệu đối với Lược đồ XML 1.1
publish-date=05202009