Sử dụng XForms để tạo trò chơi Sudoku riêng của bạn, Phần 1, Tạo trò chơi

Nicholas Chase

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 11 2011

Chẳng có gì bí mật khi nói Sudoku là một trong những xu hướng mới nóng nhất được lưu hành. Có thể dễ dàng chơi trò chơi số này trên máy tính hoặc trên giấy, và vì chúng ta có thể dễ dàng phân tích dữ liệu theo một biểu mẫu bằng cách sử dụng XPath, nên với chúng ta việc sử dụng XForms để tạo một biểu mẫu cho phép chúng ta chơi Sudoku là rất có lợi. Loạt hai bài viết này cho bạn thấy làm thế nào để tạo một máy khách trò chơi đòi hỏi các trò chơi mới từ máy chủ, phát hiện các di chuyển hợp pháp và bất hợp pháp và kết thúc trò chơi, và lưu trò chơi hiện tại cho lần chơi sau. Nó cũng cho bạn thấy cách tạo các trò chơi mới cho người chơi. Trong phần một, chúng ta tạo máy khách trò chơi cơ bản. Bài viết này giả định rằng bạn đã hiểu rõ những điều cơ bản của XForms. Để ôn luyện, hãy xem phần Tài nguyên để có các liên kết đến nội dung giúp bạn bắt đầu. Mã này đã được viết và thử nghiệm trên các phần mở rộng XForms của Mozilla Firefox, nhưng các khái niệm này áp dụng cho bất kỳ công cụ nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=775932
ArticleTitle=Sử dụng XForms để tạo trò chơi Sudoku riêng của bạn, Phần 1: Tạo trò chơi
publish-date=11222011