Các mở rộng XForms với XPath

Vượt quá chuẩn

From the developerWorks archives

Elliotte Rusty Harold

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 11 2011

XForms sử dụng Ngôn ngữ Đường dẫn XML (XPath) làm hàm và ngôn ngữ đánh giá cơ bản của nó. Đây là XPath giống như thường dùng trong XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations - Các chuyển đổi Ngôn ngữ bảng định kiểu mở rộng). Ngoài các hàm quen thuộc như đếm và chuỗi con, XForms còn giới thiệu một số hàm mở rộng có ích cho XPath dành cho các phép toán số, ngày, và XForms-cụ thể bao gồm cả if (nếu), avg (trung bình), min (nhỏ nhất), max (lớn nhất), now (bây giờ), days-from-date (số ngày từ ngày), month (tháng), và instance (cá thể).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=777364
ArticleTitle=Các mở rộng XForms với XPath
publish-date=11302011