Quản lý các lược đồ XML trong DB2, Phần 1, Quản lý các lược đồ XML và xác nhận hợp lệ dữ liệu XML

Khám phá cả hai vị trí lược đồ và một ID quan hệ để quản lý các lược đồ XML và xác nhận hợp lệ dữ liệu XML

Masahiro Ohkawa

Last updated: 23 02 2010|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 11 2011

Lược đồ XML có nhiều kiểu khác nhau, bao gồm một lược đồ XML có và không có vùng tên, các lược đồ XML có nhiều định nghĩa, và các lược đồ XML có nhiều vùng tên. Bài viết này mang theo các loại lược đồ XML đó, và giới thiệu các cách để đăng ký các lược đồ XML, các cách để xác nhận hợp lệ dữ liệu XML, các cách để nhận được các lược đồ XML thường dùng để xác nhận hợp lệ dữ liệu XML và v.v.. Bài viết này được mô tả dựa trên DB2 9.7 cho Linux®, UNIX® và Windows®.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Information Management
ArticleID=776864
ArticleTitle=Quản lý các lược đồ XML trong DB2, Phần 1: Quản lý các lược đồ XML và xác nhận hợp lệ dữ liệu XML
publish-date=02232010