Sản xuất tài liệu và sử dụng lại thông tin trong XML, Phần 1, Xuất bản tài liệu bằng cách sử dụng XML

Tạo, định dạng và xuất bản các tài liệu bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn XML và các công cụ mã nguồn mở

William von Hagen

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2009

XML cung cấp một cách để nhận biết các mục dữ liệu và các thành phần con trong bất kỳ tập hợp dữ liệu có cấu trúc nào, nhưng nguồn gốc của nó khởi đầu từ việc phát triển và sản xuất tài liệu. Các tiêu chuẩn mở, mạnh mẽ để đánh dấu tài liệu XML và một tập hợp phong phú các công cụ sẵn có miễn phí để phân tích cú pháp tài liệu XML và chuyển đổi định dạng đã làm cho việc cài đặt và định cấu hình một môi trường đầy đủ để phát triển và định dạng tài liệu trên bất kỳ hệ thống UNIX® hay Linux®.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=423605
ArticleTitle=Sản xuất tài liệu và sử dụng lại thông tin trong XML, Phần 1: Xuất bản tài liệu bằng cách sử dụng XML
publish-date=08282009