6 lời khuyên để tối ưu hóa một cơ sở dữ liệu XML nguyên gốc

Các hướng dẫn thông dụng cho việc sử dụng XQuery với các cơ sở dữ liệu XML nguyên gốc

From the developerWorks archives

Donnie Cameron

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 25 05 2011

RSS, Atom, các ứng dụng (mashup), các yêu cầu tìm kiếm đặc biệt và các sự phát triển khác đang làm cho các cơ sở dữ liệu XML nguyên gốc cho một hệ điều hành nào đó trở thành một phần quan trọng trong các ứng dụng và các dịch vụ tìm kiếm. Các loại cơ sở dữ liệu này vượt trội về hiệu quả tìm kiếm thông qua các bộ sưu tập lớn của dữ liệu bán cấu trúc. Trong bài này, bạn sẽ tìm thấy một số hướng dẫn thông dụng để đạt hiệu năng tối đa cho các ứng dụng sử dụng XQuery và các cơ sở dữ liệu XML nguyên gốc.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở
ArticleID=660495
ArticleTitle=6 lời khuyên để tối ưu hóa một cơ sở dữ liệu XML nguyên gốc
publish-date=05252011