Sử dụng đối tượng NamespaceContext của ngôn ngữ Java với XPath

Các phương thức để phân tích các không gian tên với API của Java

From the developerWorks archives

Holger Kraus

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 17 07 2009

Nếu bạn muốn dùng các không gian tên trong các biểu thức XPath, bạn phải cung cấp đường dẫn của tiền tố được sử dụng cho URI của không gian tên. Bài viết này mô tả ba biến thể của việc cung cấp tiền tố cho ánh xạ không gian tên. Bài này có các đoạn mã mẫu giúp bạn dễ dàng viết mã cho NamespaceContext.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=413535
ArticleTitle=Sử dụng đối tượng NamespaceContext của ngôn ngữ Java với XPath
publish-date=07172009