Cơ bản về XML cho người mới sử dụng

Giới thiệu chung về ngôn ngữ đánh dấu

From the developerWorks archives

Kay Whatley

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 17 07 2009

Nếu bạn là người mới tìm hiểu về XML, bài viết này giới thiệu các cấu trúc cơ bản của các tài liệu XML cũng như các quy tắc mà bạn phải tuân theo để tạo được một tài liệu XML định dạng tốt, bao gồm cách đặt tên theo quy ước, lồng ghép thẻ đúng cách, hướng dẫn thuộc tính, các khai báo và các thực thể. Bạn cũng sẽ hiểu tính hợp lệ của cả hai cách dùng Định nghĩa Kiểu Tài liệu (Document Type Definition - DTD) và lược đồ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=413318
ArticleTitle=Cơ bản về XML cho người mới sử dụng
publish-date=07172009