Đọc, phục hồi và sử dụng lại: Báo cáo được tạo dễ dàng với Excel, XML, và các công nghệ Java, Phần 2

Chuyển đổi giữa các định dạng báo cáo XML và Excel

From the developerWorks archives

Shaene Siders

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 11 2011

Phần 1 của loạt bài này đã đi qua việc đọc các tệp Microsoft® Excel® bằng cách sử dụng công nghệ Java™ và Apache POI. Nhưng việc đọc các tệp Excel chỉ là sự khởi đầu. Phần đăng này trộn lẫn Excel và XML để làm giảm đau đầu cho các nhà phát triển, nhưng người bật đèn xanh cho ý tưởng về chuyển đổi giữa các định dạng báo cáo.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=777150
ArticleTitle=Đọc, phục hồi và sử dụng lại: Báo cáo được tạo dễ dàng với Excel, XML, và các công nghệ Java, Phần 2
publish-date=11292011