XML Validation API của Java

Kiểm tra các tài liệu của bạn để tương thích với các lược đồ

From the developerWorks archives

Elliotte Rusty Harold

Last updated: 10 02 2010|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 11 2011

Việc xác nhận hợp lệ cho biết liệu một tài liệu có tuân thủ các quy tắc theo quy định của lược đồ không. Các trình phân tích cú pháp và các công cụ khác nhau hỗ trợ các ngôn ngữ lược đồ khác nhau như các DTD (Định nghĩa kiểu tài liệu), Ngôn ngữ Lược đồ XML của W3C (W3C XML Schema Language), RELAX NG và Schematron. Java 5™ bổ sung một API (Giao diện lập trình ứng dụng) xác nhận hợp lệ thống nhất, có thể so sánh các tài liệu với các lược đồ được viết bằng các ngôn ngữ này và các ngôn ngữ khác. Hãy tìm hiểu về API xác nhận hợp lệ XML (XML validation API) này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=777361
ArticleTitle=XML Validation API của Java
publish-date=02102010