Tạo các ứng dụng Web di động với HTML 5, Phần 3, Tạo các ứng dụng Web di động làm việc không nối mạng với HTML 5

Cho phép ứng dụng của bạn chạy có hoặc không có kết nối Internet

Michael Galpin

Last updated: 29 06 2010|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 11 2011

Một phần hấp dẫn của các ứng dụng di động là bạn có thể lấy ứng dụng của bạn và dữ liệu của nó cho bạn bất cứ nơi nào bạn đến. Một thực tế của di động là, có lúc, một thiết bị di động không có một kết nối hoạt động tới Internet. Điều này có vẻ là một vấn đề không thể khắc phục đối với các ứng dụng Web di động. Tuy nhiên, các ứng dụng Web đã phát triển và trở nên có khả năng làm việc không nối mạng. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để chạy-không nối mạng ứng dụng Web di động của bạn, và tìm hiểu cách phát hiện khi nào ứng dụng của bạn chuyển từ không nối mạng (offline) sang có nối mạng (online) và ngược lại.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=775542
ArticleTitle=Tạo các ứng dụng Web di động với HTML 5, Phần 3: Tạo các ứng dụng Web di động làm việc không nối mạng với HTML 5
publish-date=06292010