Tạo các ứng dụng Web di động với HTML 5, Phần 1, Kết hợp HTML 5, các API định vị địa lý, và các dịch vụ Web để tạo ra các ứng dụng hỗn hợp di động

Tìm kiếm và theo vết các tọa độ vị trí để sử dụng trong các dịch vụ Web khác nhau

Michael Galpin

Last updated: 29 06 2010|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 11 2011

Trong phần đầu tiên của loạt bài năm phần này, bạn sẽ được cung cấp một trong những công nghệ mới phổ biến nhất có sẵn cho các ứng dụng web di động: định vị địa lý (xác định vị trí địa lý). Tất cả các máy điện thoại thông minh cao cấp đều có GPS gắn sẵn trên chúng, và bây giờ bạn sẽ tìm hiểu cách có thể sử dụng nó bằng một ứng dụng Web. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng các khía cạnh khác nhau của tiêu chuẩn định vị địa lý và cách sử dụng nó với một số dịch vụ Web phổ biến để tạo ra một ứng dụng hỗn hợp (mashup) di động thú vị.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=775359
ArticleTitle=Tạo các ứng dụng Web di động với HTML 5, Phần 1: Kết hợp HTML 5, các API định vị địa lý, và các dịch vụ Web để tạo ra các ứng dụng hỗn hợp di động
publish-date=06292010