Khám phá XML Encryption (mã hóa XML), Phần 2

Thực thi một cơ chế Mã hóa XML

From the developerWorks archives

Bilal Siddiqui

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 01 2010

Trong phần cài đặt lần thứ 2 này, Bilal Siddiqui kiểm tra mô hình sử dụng của Mã hóa XML với sự hỗ trợ của một tình huống sử dụng cụ thể. Ông giới thiệu một ứng dụng dùng thử, giải thích cách nó sử dụng thực thi Mã hóa XML. Sau đó, ông tiếp tục với thực thi cuối cùng của Mã hóa XML và sử dụng các lớp JCA/JCE để hỗ trợ mã hóa. Cuối cùng, ông thảo luận vắn tắt về các ứng dụng của Mã hóa XML trong các dịch vụ Web dựa trên SOAP.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=460428
ArticleTitle=Khám phá XML Encryption (mã hóa XML), Phần 2
publish-date=01082010