Khám phá XML Encryption (mã hóa XML), Phần 1

Minh họa việc trao đổi an toàn dữ liệu có cấu trúc

Quay lại.

Ví dụ 9. Sử dụng phần tử <CipherReference> để chỉ đến dữ liệu mã hóa bên ngoài
<?xml version='1.0' ?> 
<EncryptedData   xmlns='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'  
				Type='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element'>
	<ds:KeyInfo xmlns:ds='http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'>
	     	<ds:KeyName>Imran ali</ds:KeyName>
	</ds:KeyInfo>
	<CipherData>
		<CipherReference URI="www.waxsys.com/secureData/waxFile.txt"/>
	</CipherData>
</EncryptedData>

quay lại.