Khám phá XML Encryption (mã hóa XML), Phần 1

Minh họa việc trao đổi an toàn dữ liệu có cấu trúc

Quay lại.

Ví dụ 8. Dữ liệu được mã bằng khóa bí mật và đặt trong phần tử <CipherValue>
<?xml version='1.0' ?> 
<<SecureCommunicationDemonstration>
	<Order>
   	<Item>book</Item>
	   <Id>123-958-74598</Id>
   	<Quantity>12</Quantity>
	   <CardName>Visa</CardName>
	   <ExpDate>10-10-2005</ExpDate>

		<EncryptedData Type='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element' 
						xmlns='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'>
			<EncryptionMethod Algorithm='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc '/>
			<ds:KeyInfo xmlns:ds='http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'>
			   	<ds:KeyName>Imran ali</ds:KeyName>
		 	</ds:KeyInfo>
			<CipherData>
				<CipherValue>A23B45C564587</CipherValue>
		  	</CipherData>	
		</EncryptedData>
	</Order>
</SecureCommunicationDemonstration>

Quay lại.