Khám phá XML Encryption (mã hóa XML), Phần 1

Minh họa việc trao đổi an toàn dữ liệu có cấu trúc

Quay lại.

Ví dụ 7. Bên thứ 2 gửi lại mã khóa bí mật được tạo ngẫu nhiên với khóa công cộng của bên thứ nhất
<?xml version='1.0' ?> 
<SecureCommunicationDemonstration>
	<EncryptedKey  CarriedKeyName="Imran Ali" xmlns='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'>
		 <EncryptionMethod   Algorithm= "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5"/>
		 	<CipherData>
				<CipherValue>xyza21212sdfdsfs7989fsdbc</CipherValue>
			</CipherData>   
	</EncryptedKey>
</SecureCommunicationDemonstration>

Quay lại.