Khám phá XML Encryption (mã hóa XML), Phần 1

Minh họa việc trao đổi an toàn dữ liệu có cấu trúc

Quay lại.

Ví dụ 6. Một bên gửi khóa công cộng của nó cho bên kia để trao đổi khóa
<?xml version='1.0' ?> 
<SecureCommunicationDemonstration>
	<EncryptedKey  CarriedKeyName="Muhammad Imran" xmlns='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'>
		<ds:KeyInfo xmlns:ds='http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'>
			<ds:KeyValue>1asd25fsdf2dfdsfsdfds2f1sd23</ds:KeyValue>
		</ds:KeyInfo>
	</EncryptedKey>
</SecureCommunicationDemonstration>

Quay lại.