Khám phá XML Encryption (mã hóa XML), Phần 1

Minh họa việc trao đổi an toàn dữ liệu có cấu trúc

Quay lại.

Ví dụ 4. Chỉ mã hóa nội dung của phần tử CardId
<?xml version='1.0' ?> 
<PurchaseOrder>
	<Order>
		<Item>book</Item>
		<Id>123-958-74598</Id>
		<Quantity>12</Quantity>
	</Order>
	<Payment>
		<CardId>
			<EncryptedData Type='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content'
     							xmlns='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'>
				<CipherData>
					<CipherValue>A23B45C564587</CipherValue>
				</CipherData>
			</EncryptedData></CardId>
		<CardName>visa</CardName>
		<ValidDate>12-10-2004</ValidDate>
	</Payment>
</PurchaseOrder>

Quay lại.