Khám phá XML Encryption (mã hóa XML), Phần 1

Minh họa việc trao đổi an toàn dữ liệu có cấu trúc

Quay lại.

Ví dụ 3. Chỉ mã hóa phần tử <Payment>
<?xml version='1.0' ?> 
<PurchaseOrder>
	<Order>
		<Item>book</Item>
		<Id>123-958-74598</Id>
		<Quantity>12</Quantity>
	</Order>
	<EncryptedData Type='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element'
     						xmlns='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'>
		<CipherData>
			<CipherValue>A23B45C564587</CipherValue>
		</CipherData>
	</EncryptedData>
</PurchaseOrder>

Quay lại.