Khám phá XML Encryption (mã hóa XML), Phần 1

Minh họa việc trao đổi an toàn dữ liệu có cấu trúc

Quay lại.

Ví dụ 2. Mã hóa toàn bộ tệp
<?xml version='1.0' ?> 
<EncryptedData xmlns='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'
		Type='http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/text/xml'>
	<CipherData>
		<CipherValue>A23B45C56</CipherValue>
	</CipherData>
</EncryptedData>

Quay lại.